alweer een nieuwe eigenaar en één pot nat

Al weer een tijdje is de kliniek gefuseerd met de  Bergman clinic. Wederom een grote familie, en nee ook hier gaat het maar om één ding in de gezondheidszorg en dat is POEN en zeker niet de patient ... vooral niet als het vreselijk mis is gegaan in hun kliniek. Onderstaand leest u mijn brief waarook deze directie te belabberd voor is om op te reageren.

Sterker nog gaat er iets mis in deze kleine zorgkliniek met  dan weten ze nog medische adviseurs tegen je in te zetten om de fouten te verdoezelen. Ook hier leest u binnenkort weer alles over.  ( de vaste volgers kregen mijn relaas per e-mail) ADVIES laa u ten allertijden opereren in een regulier ziekenhuis!

Den Haag, 24 oktober 2020

Geachte directie leden van Bergman Clinics ( voorheen Medinova),

Recent heb ik begrepen dat Medinova gefuseerd is met Bergman Clinics, met wederom een nieuwe directie. Het is alweer 13 jaar geleden, dat ik in uw kliniek gedupeerd ben en ernstige schade van mijn gezondheid opliep door het onkundig en niet-vakbekwaam handelen door dr. Van Ommeren, u wel bekend.

Zoals u weet zijn deze klachten over deze arts gegrond verklaard, zowel bij uw klachtencommissie als bij het Tuchtcollege en blijkt dit ook uit een onderzoek van een onafhankelijk deskundige die dit in 26 pagina’s voor u uiteen heeft gezet.

U bent er van op de hoogte dat de klachtencommissie uw kliniek destijds (al in 2013) heeft aanbevolen om mijn een passende financiële oplossing aan te bieden. Hiervoor werd ik door uw voormalig directeur Frank Arnoldy uitgenodigd om een bedrag als financiële oplossing te komen bespreken buiten de verzekeraar om. Ondanks dat ik geen excuses van hem persoonlijk wenste persisteerde hij dit en vond het niet meer als zijn recht om mij van excuses te mogen voorzien. Tevens had hij een heel verhaal hoe serieus uw kliniek de mening van een orgaan als de klachtencommissie neemt. Bij dit gesprek bracht ik een notulist mee, mocht u er prijs op stellen kan ik u de notulen laten toekomen. En tevens de uitnodiging van uw klachtenfunctionaris waarin duidelijk gesteld werd dat ik op gesprek moest komen om een bedrag af te spreken heb ik ook in mijn bezit mocht dit inmiddels ook al zoek geraakt zijn uit uw administratie.

Helaas heeft dit anders uitgepakt, want ondanks de afspraak die was gemaakt door de toenmalige directeur werd deze ter plekke veranderd, wat in hield dat hij bij uw verzekeraar de uitkering van mijn schade zou bespoedigen en na het vernemen wat de verzekeraar uitkeerde zou bezien wat uw kliniek hierop zou toeleggen uit moreel oogpunt. Helaas is hier verder geen gehoor meer aangegeven door dhr. Arnoly.

De briefwisseling die hierop is ontstaan zal u ook bekend zijn en vind u tevens op mijn website www.mijn-schouderoperatie-medinova.nl   ( de website zal binnenkort omgezet worden met de juiste tenaamstelling) 

Wellicht kunt u zich voorstellen hoe de laatste 8 jaren voor mij zijn geweest door het niet meer kunnen werken en het niet uitkeren van uw verzekeraar die slechts naar eigen goeddunken een bedrag overmaakte dat de rente van mijn schade nog niet dekt.

Nu ben ik een persoon die geheel  anders dan uw arts J.W. van Ommeren, zijn strijd voert met open vizier. Zo heb ik destijds bij het niet nakomen van de door uw kliniek gemaakte afspraken al aangekondigd dat dr. J.W. van Ommeren een lange weg te gaan zou krijgen bij het Tuchtcollege.

Tussentijds heb ik ook de opvolger van de heer F. Arnoldy aangeschreven, mevrouw R. Wilke, zie bijlage.  Zij had zelfs niet eens het fatsoen te reageren op mijn schrijven en heeft de zaak verder overgelaten aan uw verzekeraar.

Deze laatste probeert met alle macht een redelijk schadevergoeding af te wimpelen waarbij uw arts J.W. van Ommeren hen zeer behulpzaam is. Zo blokkeert de veroorzaker van al mijn leed voor een derde maal enige genoegdoening m.b.t. een financiële compensatie voor het levenslange lichamelijk leed dat hij heeft aangericht.

Ik breng u in herinnering dat na de mij onnodig gegeven eerste operatie in 2008 en pas na een revisieoperatie in 2009 dr. Van Ommeren de schuld van de falende eerste operatie als eerste bij de leverancier neerlegde. Zo kreeg ik een heel verhaal wat er allemaal mis was met de lupine loop ankers, die in 2008 bij mij werden gebruikt. Deze waren volgens uw arts niet voldoende getest, waardoor deze bij een lichaamstemperatuur van 37 graden te snel verweekt zouden zijn en zo zouden die de benodigde aantrekkingskracht te snel hebben verloren.

Hierop ging ik vervolgens een zeer lange procedure in met de leverancier, maar uw arts was de verzekeraar van deze firma zeer behulpzaam met het afleggen van andere verklaringen. Mijn fysiotherapeut zou me verkeerde oefeningen hebben gegeven etc.

Ook voor de IGZ werden NB. zijn verklaringen, welke door een bonafide firma op tape werden vastgelegd, simpelweg ingetrokken. Ondanks dat dr. Van Ommeren mij ook vertelde dat er vier andere patiënten in deze zeer korte periode met dezelfde problemen te kampen hadden.

Echter deze gevallen, die normaliter door een vakbekwaam schouderspecialist bij de leverancier zouden zijn gemeld, waren de leverancier niet bekend gemaakt en ook niet bij de IGZ. Zodoende faalde mijn schadeprocedure met de hulp van uw arts.

Toen ook de revisieoperatie in 2009 losliet doordat de resorptieresten van de eerder gebruikte ankers er nog zaten, waarbij tevens verzuimd werd mij een vertraagd fysiotherapeutisch protocol voor te schrijven, volgde er in 2010 nog een revisieoperatie waarbij ditmaal titanium ankers ondeskundig op een niet acceptabele plaats werden ingebracht.

Alvorens deze operaties ging de arts tegen alle meningen van andere orthopedisch specialisten in. Zo waren mijn vorige behandelaren nooit van plan geweest te opereren en lag ik bij uw “ snelle kliniek” binnen 3 dagen op de operatietafel na een intake van slechts 20 minuten, terwijl ik eigenlijk kwam om een vervelend liggende cyste, die destijds het enige probleem was uit te laten spoelen.

Ook voor mijn 2de operatie werd ik langdurig gezien door een arts uit de St. Maartenskliniek, die ook uitsprak dat ik nooit meer geopereerd zou moeten worden. Uw arts Van Ommeren zou na de capsulaire beperking, die ik tijdens de eerste operatie opliep een kijk ingreep uitvoeren om te kijken of er iets te strak zou zijn vast gezet en dat in een tempo even wat losser maken. Echter werd ik wakker en had ik zonder mijn medeweten een revisieoperatie ondergaan.

Voor de 3de operatie onderging ik een second opinion bij een van de beste schouderspecialisten, die ook geen heil zal om nog eens te opereren, maar dr. Van Ommeren wist me wederom te overtuigen onder het mom van dat een derde maal vastzetten met een stevig materiaal ‘titanium’  de beste optie zou zijn. Achterwege werd gelaten bij de aanbeveling welke risico’s titanium ankers kunnen hebben en tevens werd niet verteld dat ze op een onacceptabele plek zouden worden ingebracht. Ik had me dan ook laten verleiden tot nog een operatie. 

Het één en ander werd mij pas allemaal duidelijk, nadat ik een zeer uitgebreide second opinion kreeg in 2011 bij dr. Willems in het OLVG.

Vervolgens heb ik mij gewend tot uw klachtencommissie welke mij volledig in het gelijkstelde en uw kliniek de aanbeveling deed mij een passende financiële oplossing aan te dit los van uw verzekeraar. Maar ook dit werd gefrustreerd door uw arts en verzekeraar.

Zoals eerder aangehaald heeft recent een derde tuchtklacht tegen uw arts plaatsgevonden bij het Centraal Tuchtcollege in Den Haag en wordt er nu 4 jaar nadat ik me heb laten zien door de door uw kliniek gewenste ‘onafhankelijk’ deskundige dr. Giesberts, een hele rapportage door de medisch deskundige (dr. Van de Laar) van uw verzekeraar  ingebracht dat de eerste operatie op juiste gronden zou zijn uitgevoerd. Zoals ik al aankondigde in de brief naar R. Wilke ( zie bijlage) heb ik nu de medisch deskundige van de verzekeraar inmiddels aangeklaagd.

Zoals u uit bovenstaande heeft kunnen lezen heeft door de onnodige operatie mijn leven op 9 september 2008 een hele ander wending gekregen. Er zijn toen twee dingen gebeurd.

  1. Gaf uw arts mij onnodig een complete schouderoperatie
  2. Werd ik geopereerd met volgens hem niet adequaat operatie materiaal.

Over het inadequate operatie materiaal en de later door uw arts ingetrokken verklaringen heb ik in een tuchtzitting de voorzitter er naar laten vragen. Uw arts verklaarde: “Ik heb me misschien wat te veel de woorden in de mond laten leggen door een medisch adviseur. “

Ook uw huisadvocaat schreef al in één van zijn verweren dat het college er rekening mee moest houden dat het in belang van de leverancier was dat operatieloslatingen niet aan het materiaal gelegen zouden hebben.

Nu is het zo dat ik mijn procedure tegen de leverancier gestuit heb. Gezien uw verzekeraar nu ook persisteert dat de eerste operatie lege-artis is uitgevoerd kan het er van komen dat ik m.b.t. de eerste gemaakte operatieschade als nog mijn schade dien te verhalen bij de leverancier.

Eerder is door u de wens is uitgesproken dat ik uw arts, J.W. van Ommeren, niet meer persoonlijk zal benaderen.  Ik vraag u dan ook mij binnen één week na ontvangst van dit schrijven een meer specifieke verklaring van dr. Van Ommeren te doen toekomen over wat zijn werkelijke mening is over het operatie materiaal ( te weten de lupine loop ankers) welke hij bij mij en andere patiënten in 2008 heeft gebruikt. Ik weet dat de andere slachtoffers voor mij waren, hij mij toch nog met dit materiaal heeft geopereerd en pas daarna het verdere gebruik van dit materiaal staakte.

Deze verklaring moet nu maar een keer zeer duidelijk zwart op wit komen en ik zou u verder willen vragen er op toe te zien dat dit in uw bijzijn wordt opgemaakt, zonder dat dit eerst weer langs de bevriende leverancier gaat dan wel een advocaat de verklaring in elkaar gaat sleutelen, want eerlijkheid duurt het langst.

Zelf heb ik me inmiddels door diverse artsen laten zien, waarvan ik een rapportage heb dat dr. Van Ommeren de operatieloslatingen wel erg makkelijk in eerste instantie toeschreef aan het materiaal, maar nu echter door de leverancier ontkent wordt dat er iets mis was en mijn operatieloslating nooit aan het materiaal gelegen zou kunnen hebben en er ook vier andere loslatingen in een korte periode zijn geweest, zou dit ook hebben kunnen gelegen aan een insufficiënte knooptechniek destijds. 

Of uw arts ook nog als getuige bij de civiele rechter moet komen is mij nog niet bekend ik zal daar wel op aandringen. Uw verzekeraar is in ieder geval niet van plan de door mij geleden schade te vergoeden, dus ook hier voor zal ik nog naar de rechter moeten. Met betrekking tot de tuchtrechtelijke procedures heb ik inmiddels ook een klaagschrift ingediend over de medisch deskundige van uw verzekeraar die op zeer sturende vragen mij probeert als de eerste de beste charlatan weg te zetten.

Ik vertelde u al dat ik strijd met open vizier en ook deze actie heb ik dan ook ruim op tijd aangekondigd.

Net zo als ik al eerder heb aangekondigd dat nu de laatste tuchtprocedure tegen van Ommeren heeft gediend, ik verder zal gaan met de andere artsen uit uw kliniek, die mij onder behandeling hadden en mijn inziens klachtwaardig hebben gehandeld. Ook dr. Vischjager stelde ik hiervan lang van te voren op de hoogte, uiteraard ontvangt hij deze brief in cc zodat het niet als een totale verassing hoeft te komen.

U bent er bekend mee dat ik van de pijn niet kan slapen, ik hier zware morfine voor gebruik waaruit helaas ook een medicijnverslaving door is ontstaan en ik nog opgenomen zal moeten worden in een ontwenningskliniek.

Ook sta ik voor de zware keuze om mijn schouder te laten vervangen door een prothese. In 2012 kreeg ik, nadat dr. Van de List, een kijk ingreep uitvoerde van hem al een folder mee waarin hij het type wat ik nodig zou hebben had omcirkeld. Ook hiervoor is door uw verzekeraar geen enkel voorbehoud in de schade gemaakt.

Het is overigens wel frappant dat Maarten van der List mij destijds vertelde zelf in de directie van de Bergman Kliniek te zitten en wat mij is overkomen bij hem niet eens tot een langdurige procedure zou zijn uitgemond, maar hij dit door de kliniek zelf zou laten vergoeden.

Mocht het onverhoopt zo zijn dat na alle deskundige onderzoek die ik heb gehad uw verzekeraar het alsnog er door krijgt dat alle meningen die ik heb gehad een broodje aap zijn geweest en de mening van dr. J.W. van Ommeren, als eenling, de juiste is zal ik het niet na laten de artsen één voor één voor het Tuchtcollege te halen.

Immers u als directie bood me in eerste instantie aan de helft van het deskundige onderzoek te betalen, maar dan moest ik me wel bij dr. Gieberts laten zien. Uiteraard was ze daarmee de enige arts die ik niet wilde, maar is dit door uw huisadvocaat bij de rechtbank afgedwongen. Zo kreeg ik een 26 kantjes tellende rapportage waar bijna €8000 voor gerekend is. Mocht deze rapportage niet deugdelijk zijn heb ik uiteraard alle redenen om mij hierover te beklagen.

Idem over dr. Willems waar ik een meer dan 5 uur durend consult kreeg waaruit naar voren kwam dat ik nooit geopereerd had moeten worden op 9 september 2008 en de titanium ankers in 2010 niet goed geplaatst waren.

En was het dr. Van der List die mijn huisarts liet weten het grootste gedeelte van mijn pijn toe te schrijven aan de kraakbeenschade ( ook dit wordt door uw verzekeraar weersproken)en mij de brochure meegaf voor het type prothese.

Uiteraard ben ik zelf van mening dat Van der List gelijk had want nu jaren na dato heb ik me ook nog in een van de beste klinieken van Europa laten onderzoeken, te weten het Rizzoli in Bologna, waar door dr. Guerra werd aanbevolen om bij terugkomst in Nederland te zoeken naar een arts om een schouderprothese te laten plaatsen.

De enige reden dat ik de prothese nog niet heb laten plaatsen is dat mijn invaliditeitsgehalte zeer groot zal worden, buiten dat er maar garantie is voor een vijftiental jaren en een vervolgplaatsing zeer gecompliceerd is.

Ik had gedacht redelijk vergoed te worden voor al wat mij is overkomen om mij vervolgens te laten zien door dr. Saw in Kuala Lumpur, die veel succes boekt met een speciale techniek van stamceltherapie, dat het door uw arts stukgemaakte kraakbeen zou kunnen herstellen.

Ondanks dat daar heel veel geld mee gemoeid is betreft dat natuurlijk geen snoepreisje. Pijnlijke ingrepen, lang verblijf en revalidatietraject in een vreemd land is wat mij te wachten zou staan. Maar ook dit lichtpuntje aan het einde van de tunnel zie ik met het oplopen van de pijn en de huidige corona crisis aan mij voorbij gaan door de langdurigheid van mijn zaak (waarvoor dank aan uw arts J.W van Ommeren)

Zoals u weet schoof uw arts zijn verantwoordelijkheid al eerder af op uw voormalig klachtenfunctionaris W. Akkerman, die later zelf bij uw eigen klachtencommissie aan de andere kant van de tafel kwam te zitten. Daarnaast kreeg ook een frontdesk medewerkster de zwarte piet van dr. Van Ommeren toegespeeld. Ook deze dame heb ik beklaagd, maar ik  ben er van overtuigd dat mijn klacht de dame in kwestie nooit bereikt heeft daar zijn geen verweer heeft gestuurd, noch aanwezig was op de hoorzitting, maar haar verdediging werd verwoord door de toenmalige directeur Arnoldy, waarbij ik tot op heden mijn twijfel heb of mijn klacht wel volgens protocol is behandeld.

Kortom inmiddels ben ik er bekend mee dat Bergmans Clinics en de rijke families die dit soort zaken beheren www.fentenervanvlissingen-bedankt.nl ( ik begrijp dat nu ook deze naam veranderd moet worden) er alleen zijn voor snelle opkoping van klinieken met als enig doel winst maken en zich zeker niet bekommeren om een patiënt als er eens wat misgaat in een van haar klinieken.

Mocht het anders zijn en u totaal niet op de hoogte zijn van mijn casus ga ik er vanuit dat u gezien de fusie en de uitspraken van dr. Van der List u wel uw verantwoording neemt en wij er samen uit kunnen komen.

Echter heb ik ook na de fusie tussen de Bergman Clinics en de Medinova kliniek niets van u mogen vernemen er zal wat dat betreft voor de patiënt niet veel veranderd zijn. Dus verwacht ik van u verder ook niet veel, maar wel vraag ik u vriendelijk om mij op korte termijn een juiste verklaring van dr. J.W. van Ommeren toe te laten komen met zijn visie over het eerder door hem gebruikte operatiemateriaal in 2008. 

 c.c M. Vishjager