BERGMAN KLINIEK & KLACHTENCOMMISSIE

MIJN BRIEFWISSELING MET DE DIRECTEUR VAN BERGMAN clinics

Hier leest u hoe de directeur van Bergman clinics (voorheen Medinova) met een patient omgaat nadat zijn klachten gegrond zijn verklaard en de commissie hem had aanbevolen om mij  een passende financiele oplossing aan te bieden.Zo heeft er op 1 maart een gesprek  plaatsgevonden in een hotelbar waar ik was uitgenodigd door de directeur van de Bergman clinics (voorheen)  Medinova waar ik moest komen omdat ze gevolg zouden gaan geven aan de aanbeveling van de eigen klachtencommissie zijnde een financiele genoegdoening buiten de verzekeraar om.

2 maart

 Geachte Heer Arnoldy, Ik weet dat e-mails vaak lastig zijn in een geprinte versie doordat er vaak hele stukken dubbel komen te staan en van onder naar boven gelezen moeten worden etc.

In bijlage de laatste email wisseling zoals ik het voor mijn dossier al had over gezet naar een word doc. wat iets prettiger leest. Dit betreffen 24 pagina's in totaal.

Mevr. Akkerman zal dit wel even na zien en mij laten weten mocht er iets ontbreken. Ik ga er van uit dat mijn e-mail nu wel naar u geforeward gaat worden en u deze keer alles in goede orde bereikt zodat wij exact hetzelfde brondocument hanteren.

Mochten er tussentijds vragen zijn ben ik overigens bereikbaar op  06xxxxxxx (gezien mijn zeer onregelmatige slaappatroon gelieve niet voor 14:00 te bellen)

Vervolgens wil ik ons gesprek op de hoofdlijnen samenvatten: We hebben de casus nogmaals doorgenomen en op sommige punten hoop ik u verduidelijking te hebben gegeven.

Op vele punten heb ik ook mijn ongenoegen uitgesproken zoals over de klachtafhandeling en rollen van betrokkenen.

Ik heb u in openheid en Frank en vrij verteld over mijn visie, wat er redelijkerwijs rechtgezet moet worden etc.

Ik heb u goed geïnformeerd  over wat de casus voor mij betekend heeft, en denk dat u hier nu een goed beeld van heeft.

We bespraken de voor mij financiële gevolgen de hevige pijnproblemen die ik nog heb de impact die e.e.a voor mij gehad heeft en de immateriële schade zoals mijn gederfd levens genot verlies van hobby's en welke wending dit heeft gegeven in mijn sociale leven.. en hoe het mij diep raakt hoe hier bij Medinova mee omgegaan is.. zoals hoe ik gelaten onder het mes gegaan ben om een anker er uit te laten halen in een kliniek waar onmin mee ontstaan is etc. Ik heb u gevraagd stil te staan dat zulke  situaties niet alleen drukken  op een patiënt maar bij chronische pijn en de energie dat kost dit inwerkt op je humeur en dit ook grote impact heeft op naaste en geliefde

 m.b.t het advies om tot een passende oplossing te komen heeft u aangegeven hier eerst over na te willen denken en wil bezien wat uw verzekeraar gaat uitkeren.

U heeft gezegd contact op te gaan nemen om te kijken of u de zaak daar kan bespoedigen.

Ik heb u gevraagd indien een uitkering in de schade nog lang op zich laat wachten, mij alvast tegemoet te komen.

 U zult hier binnenkort op terug komen we bespraken dat ik mijn klachten over u richting de onafhankelijke commissie in de wacht zet om te bezien of we zonder al te veel  wapen gekletter verder kunnen gaan.

Dit heb ik u ook geschreven en voorgesteld in mijn e-mail van 25 januari in de bijlage op pagina 14, zoals ik vanmiddag al stelde is het erg jammer dat niet alles u eerder bereikt heeft dat scheelt veel misverstanden en mij veel type werk en onbegrip.

Ik zal in het vervolg e-mails die ik wil dat u die zeker bereiken in de onderwerpregel telkens voorzien met  TAV Arnoldy en deze nummeren zodat er geen misverstanden meer ontstaan.Ik heb u vervolgens geattendeerd en gevraagd ook contact met uw werkgever op te nemen omdat bij de overname er toch wel aardig wat speelde.

Gezien dit dossier begonnen is ver voor een overname heeft uw huidige werkgever wellicht ook verhaalschade bij de vorige eigenaar. Ook bespraken we dat ik in ieder geval nu alvast één klacht tegen van Ommeren zal melden bij het regionaal tucht college, ik heb tot op heden geen enkele spijt gezien van de veroorzaker zelf en ben zeer gepikeerd dat na alles wat mij gebeurde er nog sneren over mijn gedrag richting uw verzekeraar zijn gegaan.. wat overigens geen enkel effect sorteert een verzekeraar zal het verder worst zijn hoe ik spreek...

 Ik heb u verder aangeven de resterende klachten tegen van Ommeren richting het tucht college ook nog even te willen bevriezen gezien de complexiteit met alle betrokkenen.

 Ik hoop oprecht dat we n.a.v ons gesprek tot passende oplossingen kunnen komen. Met vriendelijke groet, P. de Beer.

03-03-2013

Geachte heer de Beer, Uw email van 2-3-2013, is één op één doorgestuurd aan Dhr. Arnoldy.Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik,Met vriendelijke groet,Willemijn Akkerman - Nagel, Kwaliteitsmanager en Klachtenfunctionaris Medinova N.V.

From: farnoldy@medinova.com
To: dgvembden@me.com; Frank.Peters@porternovelli.nl; grasso@npmhealthcare.com
CC: iokapteijn@medinova.com
Date: Fri, 8 Mar 2013 18:18:13 +0100
Subject: FW: Vervolg op ons gesprek van 1 maart jl.

Ter info de verstuurde mail aan De Beer. Dank voor jullie hulp!

Goed weekend. Groet, Frank

 08-03-2013

 Geachte heer De Beer,

 Vorige week hebben we uitgebreid met elkaar gesproken over uw problemen en een passende oplossing daarvoor. Ik ben u erkentelijk voor uw komst naar Rotterdam en het inzicht dat u mij heeft gegeven in uw situatie. Zoals beloofd kom ik terug op de acties die ik met u heb afgesproken.

 Ten eerste heb ik persoonlijk contact gehad met de VVAA om te kijken of ik de afhandeling van uw zaak kan bespoedigen. Van VVAA heb ik begrepen dat er op dit moment een patstelling met uw verzekeraar DAS Rechtsbijstand is over de weg die gevolgd moet worden om te komen tot vaststelling van de aansprakelijkheid van Medinova. Dat is voor u erg vervelend, omdat er zo geen voortgang wordt gemaakt. Komende week zijn vervolgcontacten met VVAA om te bezien of we deze patstelling kunnen doorbreken. Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om dit voor u zo snel mogelijk helder te krijgen.

 Ten tweede heb ik kennisgenomen van de complete correspondentie over uw casus zoals door u nadrukkelijk gevraagd. Dank voor het toesturen van uw correspondentie. Uw toelichting en deze stukken hebben mij  duidelijk gemaakt dat u nog vele onbeantwoorde vragen en klachten hebt over Medinova, de industrie, de IGZ, de heer Van Ommeren, de klachtenprocedure, de klachtenfunctionaris en over mij. Het lijkt me voor u van belang dat deze punten allemaal op een zorgvuldige wijze worden geadresseerd. Gelet op het feit dat uw vertrouwen in ons bedrijf is geschonden en wij partij zijn in het conflict, lijkt het me niet goed als ik al deze punten ga behandelen. Mijn voorstel zou zijn dat u klachten die het functioneren van Medinova en haar medewerkers aangaan, indient bij onze klachtencommissie. U kunt ervan op aan dat ik alles zal doen om te zorgen dat de afhandeling hiervan snel, zorgvuldig en deskundig zal plaatsvinden. Ook zal Medinova alles doen om desgevraagd medewerking te verlenen aan de door u aangekondigde tuchtzaak, uw discussies met de IGZ en met de industrie. Ik hoor graag of u dit ook een juiste weg vindt.

 Ten derde heb ik van u begrepen  dat u heel graag uw schouderprobleem wilt laten beoordelen door een gespecialiseerde orthopeed van naam en faam, maar dat u het gevoel heeft dat niemand in Nederland u meer wil helpen. Als u dat aangeeft, zijn wij bereid om samen met u op zoek te gaan naar zo’n expert om te laten beoordelen of en wat er nog aan uw schouder- en pijnklachten kan worden gedaan. Ik hoor graag of u hiervan gebruik wilt maken, dan kunnen we vervolgens kijken hoe we hier vorm aan geven.

 Ik hoop u hiermee voor het moment goed te hebben geïnformeerd over mijn stappen en stel voor dat ik u eind volgende week in ieder geval een update stuur van mijn voortgang. Mag ik u uitnodigen om mij een reactie te sturen op punt 2 en 3? Met vriendelijke groet, Frank Arnoldy Directeur Medinova

 08-03-2013

 Geachte Heer Arnoldy,

 bedankt voor uw uitgebreide schrijven. Zoals ik in ons gesprek al had aangekondigd is de weg van een schade procedure een lange... een hele lange dit is helaas de strategie van de verzekeraars die helemaal niet gebrand zijn om schades uit te keren. De patstelling kan ik niet duiden de verzekeraar heeft uw gezamelijk schrijven en dat van v Ommeren als weerwoord op de uitslag van de klachtencommissie ingebracht. Alle andere uitspraken van behandelaren legt men naast zich neer. Door mijn verzekeraar is voorgesteld om het nogmaals voor te leggen aan een deskundige ( ik mag u er op wijze dat dr. Willems mij al eens een second opinion heeft gegeven zijn onderzoek duurde  vijfeneenhalf uur !!! De uitslag is Medinova niet bevallen wel door van Ommeren zelf aangevraagd! ) Zoals u weet sprak die zich al uit dat de eerste operatie nooit had mogen plaatsvinden en de rest een gevolg is daarvan!

  In eerste instantie ben ik bij u op gesprek gekomen om zoals de klachtencommissie heeft geadviseerd om tot een passende oplossing te komen. Dit betreft een financiële tegemoetkoming. Ik heb u daarop gevraagd wat u redelijk vindt voor mijn verpeste leven daarin tegemoet te komen. U heeft hier schijnbaar een duidelijke mening over omdat u eerst wil bezien wat de VVAA eventueel uit zal keren om dan te zien wat uit een moreel oogpunt nog van Medinova uit zal moeten komen.

 In een eerdere e-mail van W. Akkerman is mij ook al gevraagd hoe Medinova mij nu tegemoet kan komen omdat er alles aan zou worden gedaan.

Tegen die achtergrond wil ik u zeggen dat het almaar afwachten op uw verzekeraar niet bijdraagt aan de passende oplossing en vraag u nu na te denken invulling te geven aan de passende oplossing zodat ik in ieder geval op dit moment in financiële zin lucht krijg. Voor mijn gezondheid zal ik zelf op zoek gaan naar een eerlijk en onbevooroordeeld specialist in het buitenland. Ik zal dit dan ook zelf moeten gaan bekostigen. Ik vraag u in overweging te nemen een voor mij per direct passende oplossing te hanteren en vraag u hiervoor een financiële tegemoetkoming van xx euro welke onverlet laat de schade procedure van de VVAA

maar u kunt mij ook laten weten wat in het standpunt van de kliniek een passende totaal vergoeding zal moeten zijn van iemand waarvan het leven een hele andere wending heeft gekregen. Zodat er nu al wat van Medinova uit kan komen en we na de verzekeraar verder zien of dit elkaar benaderd.

 Zoals eerder gezegd heb ik een deelklacht over van Ommeren gestuurd naar het regionaal tucht college in Den Haag, ik neem aan dat van Ommeren daar persoonlijk voor wordt aangeschreven. Dit hoeft u verder niet voor mij te bespoedigen het regionaal tuchtcollege kent ook vaste protocollen die afgelopen zullen worden.

 De andere klachten over van Ommeren zal ik nog formuleren en zoals ik u vertelde zal dat een lange procedure worden, omdat er veel uitzoekwerk misschien zal zijn over de andere betrokkenen.

 Wat betreft de procedure naar Johnson en johnson heb ik daarvoor alles klaar maar besproken met mijn belangenbehartiger deze even te bevriezen omdat de zaak tegen Medinova voorrang heeft. In eerste instantie is de fabrikant voor het loslaten van de eerste operatie aansprakelijk gesteld, na de duidelijke en gedetailleerde uitleg van v Ommeren ) Pas later is gebleken dat de eerste operatie al helemaal niet had moeten plaatsvinden. Met andere woorden er zijn op één datum dus verschillende dingen gebeurd en ik kan niet mijn leven natuurlijk niet dubbel laten vergoeden zowel door de fabrikant als door Medinova.

 Nu er aan de zijde van v Ommeren meerdere punten zijn geweest waarvoor Medinova aansprakelijk wordt gesteld is het logisch eerst te bezien welke punten door uw verzekeraar erkend gaan worden te weten.

 1 indicatie stelling, had zoals alle andere orthopeden mij hebben verteld de cyste uitgespoeld moeten worden om de druk van de nervus scapularis af te halen om mij pijnvrij te krijgen. Zo ja is alles een verder gevolg.

 2. Tevens is ook Medinova  aansprakelijk voor eventueel inadequaat materiaal, in eerste instantie heb ik na het duidelijke verhaal van v Ommeren er ook voor gekozen de fabrikant aansprakelijk te stellen. van Ommeren leek toen nog een oprecht eerlijk mens en vond  het heel legitiem om dat bespreekbaar te maken, zijn persoonlijke vriendschap met de leverancier zou daar niet tussen staan is me op dat moment wijsgemaakt...( Ik heb me toen zelfs nog tweemaal laten opereren door hem)

 3.Had ik na het duidelijk ontdekken van resorptie materiaal in mijn bot onder de gebruikte ankers een voorzichtiger protocol moeten krijgen na de tweede operatie, Zie e-mailwisseling met dr Vischjager... zo ja is hier weer een startpunt waarvoor Medinova aansprakelijk is.

 4.In mijn derde operatie van 2010 is er een anker op de verkeerde plaats ingeboord in het glenoid, gelijk was dit duidelijk op Mri, dit is een medische kunstfout geweest, die ik van Ommeren niet aanreken... iedereen kan uitschieten... maar wel de verzekeraar naar mogelijke vergoeding vraag.

 Wat wel kwalijk is genomen is,

 5. Nadat dit gelijk duidelijk is geworden( MRI scan )  heeft van Ommeren mij hier nog 9 maanden mee door laten lopen terwijl de pijn postoperatief sterk opliep en het kraakbeen aan het afbrokkelen was ....  is het misschien nu niet meer te behandelen ( wellicht alleen met een prothese met alle gevolgen en beperkingen van dien )

 Bovenstaande zijn dus een opvolgende reeks van gebeurtenissen waarvoor Medinova aansprakelijk is gesteld het is dus belangrijk te weten welke gegrond verklaard gaan worden. Een deel heeft uw eigen klachtencommissie zich al over uitgesproken. medinova heeft niet voor niets de expertise van een orthopeadisch chirurg aan de commissie toegevoegd om hier een beeld van te krijgen) Maar Medinova is het wel vaker niet eens over een oordeel als dit ongunstig uitpakt voor het bedrijf. overigens hebben andere artsen van uw bedrijf zich ook uitgesproken over  het gebeurde.. maar uw verzekeraar zal zich willen vastklampen aan een relaas van v Ommeren...

 het enige wat ik u heb meegegeven is dat Medinova zelf de leverancier gedeeltelijk aansprakelijk kan stellen en eventueel samen tot een vergoeding te komen... Maar gezien dat van Ommeren kruipt voor zijn vrienden... lijkt me dit ook voor u een mogelijke weg.

 in ieder geval bent u nop de hoogte van mijn leed, in mijn schouder is nu zo vaak ingegrepen of dit nog goed komt kunt u het best aan Vischjager vragen die mijn leed ook een beetje kent omdat hij mijn laatste behandelaar in Medinova was tot nu toe heb ik dus vanaf 2008 ieder jaar een schouder operatie gehad ( altijd in de zomer ) en heb ik nu 5 jaren gerevalideerd steeds opnieuw moeten leren bewegen en revalideren en nu vervolg therapieën bij de fysiotherapeut, manueel therapeut , dry needlaar, acupuncturisten, oesteopaat, chiropracticer en caesartherapie etc. etc. verder ben ik al deze jaren onder behandeling met medicatie en na de ingreep in 2010 met veel extra bijgekomen pijn en pijnpunten zeer zware medicijnen moeten gaan gebruiken maar die nog de pijn niet kunnen onderdrukken de bijwerkingen zult u van op de hoogte zijn. heb verder vele pijnlijke behandelingen op de pijnpoli gehad op de zenuwbanen etc.

 Verder ontbrak mij de lust om in het gesprek verder op de dingen in te gaan en u meer inzage in mijn dossier te geven. Dit is het aandeel van mevrouw Akkerman ik heb op voorhand gevraagd om het gesprek samen te doen zonder haar wat niet mogenlijk bleek.

Het is erg vervelend met iemand om de tafel te zitten als je veel leed hebt en pijn ervaart.. die zich als een Moskovisch wil opstellen en lachend verteld dat als de correspondentie bij u aan moet komen, dit naar één vd klinieken gericht moest worden met in het aanhef "nieuwe directeur " mij is duidelijk gemaakt dat alle correspondentie via haar moest lopen en vertrouwde daarop dat mijn schrijven bij de juiste personen aan komt.

 Vervolgens heeft ze me uitgenodigd om het dossier te vergelijken immers dat staat in meerdere e-mails... nu ze dat niet eens mee had genomen.. met de bewoording.. Ik ga niet zomaar met medische gegevens over straat... tja misschien is daar een politie-escorte voor nodig om gezamenlijk van Medinova naar het airport hotel over te steken...kortom met Akkerman zal ik nog even moeten dealen.. voornemens ben ik ook tegen haar een klacht in te dienen bij de klachtencommissie omdat ook aan die kant de dingen niet helemaal netjes willen gaan... Iemand die een aanstelling heeft als klachtenfunctionaris en moedwillig de wetten van een ziekenhuis waar ze werkzaam is overtreed lijkt me klachtwaardig...

 Mocht u toch nog  belangstelling hebben in mijn dossier waar in ik u een blik kan laten werpen waaruit zal blijken dat ook de fabrikant ( volgens van Ommeren ) een groot aandeel heeft in wat er is gebeurd. Kunt u met mij een afspraak inplannen, immers ook u als directeur hoort op de hoogte te zijn wat er met een leverancier speelt. Van u heb ik begrepen dat de afdelingen bij Medinova allen een deel bekijken en de één niet ziet wat er medisch vertrouwelijk is etc. zo ontstaan er dus gaten in de duidelijkheid ik kan dat grotendeels voor u oplossen door u inzage te geven.maar ook van u hoorde ik de weerstand van bijvoorbeeld een opgenomen gesprek... de klachtencommissie heeft dit niet willen beluisteren... en dat is onjuist. Een patiënt neemt niet zomaar een gesprek op. Dit is gekomen nadat van Ommeren na zijn eerste gesprek alles heeft willen bijdraaien.

Voor de media of de rechter en het tuchtcollege lijkt me dit geen probleem het te beluisteren het uit te zenden of er een uitspraak naar te doen. Omdat het gevolg zwaarder weegt dan de privacy van v Ommeren.een klein voorbeeld: Als er op de camera van een mishandeling beelden worden gemaakt mag dit ook ingebracht worden en hebben de gefilmde niets te klagen over beelden van privacy. Ik neem aan dat u zelf al persoonlijk wel op de hoogte bent van het gesprek en dit heeft beluisterd.. zo niet kan ik u dit natuurlijk ook laten horen zodat u zelf kunt beoordelen.

 Ik hoop uw email zo goed mogelijk beantwoord te hebben graag verneem ik of u een afspraak met mij wilt om e.e.a uit de procedure leverancier in te zien en de stukken waarin v Ommeren duidelijk na het product verwijst etc.

 Graag verneem ik of zoals ik u heb gevraagd de eigenaar van Medinova ook op de hoogte is gesteld van de perikelen die al zijn begonnen voor de overname.

U heeft mij gevraagd of ik de nieuwe firma doelbewust schade wil toe brengen ik heb daarop geantwoord dat dit niet mijn intentie is maar als mijn leed niet voor zover mogelijk wordt gecompenseerd ik dit inderdaad in de media laat komen.De enige die ik nu schade toewens zijn de veroorzakers van mijn leed.

Verder ben ik wel benieuwd wie volgens Medinova de beste specialisten zijn die er te vinden zijn, in Nederland is in ieder geval gebleken dat niemand die van de geschiedenis weet mij wil behandelen. Er zijn wel meerdere specialisten geweest die zeggen dat er na de vele ingrepen niet te zeggen is of het nog goed komt.O.a dr Willems OLVG - Vischjager en Fievez  van Medinova en nog een aantal die ik bezocht.met vr gr. P.de Beer

 24 maart 2013 mail Arnoldy

 Geachte heer De Beer,

 Dank voor uw uitgebreide reactie op mijn mail van 8 maart jl.  Zoals beloofd stuur ik u hierbij een update van mijn voortgang. Ik heb even gewacht met mijn antwoord totdat ik u op alle punten iets te melden heb. In mijn mail refereer aan de drie punten die ik eerder heb aangevoerd en ik ga ook in op de overige door u aangevoerde punten.

 Ad 1. Bespoedigen afhandeling van uw casus door VVAA-DAS Rechtsbijstand

 Afgelopen weken zijn er verschillende contacten geweest met VVAA om te bezien of we de afhandeling van uw zaak kunnen bespoedigen. Daaruit is mij gebleken dat de VVAA met redenen van mening is dat Medinova niet aansprakelijk is voor de door u aangevoerde punten welke u in uw mail nogmaals puntsgewijs heeft opgesomd.

 VVAA heeft de conclusie moeten trekken dat voortzetting van de inhoudelijke discussie met DAS partijen niet dichter bij elkaar zal brengen. VVAA heeft daarom om voortgang te krijgen aan DAS voorgesteld om een onafhankelijke expert te benoemen om een zogenaamd deskundigenonderzoek uit te voeren onder verwijzing naar aanbeveling 18 van de GOMA. Ik stel het zeer op prijs als u met DAS in overleg treedt en bespreekt of u in wilt gaan op dit voorstel. Het is gebruikelijk dat partijen ieder 50% van de kosten van een dergelijke expertise betalen. Indien DAS haar deel van de kosten van deze expertise op grond van de polisvoorwaarden niet aan u hoeft te vergoeden zijn wij bereid uit coulance (en dus zonder erkenning van enige aansprakelijkheid) dit deel van de kosten van de expertise voor onze rekening te nemen zodat uw financiële situatie geen belemmering vormt voor het laten uitvoeren van de expertise.

 In uw reactie op mijn mail verzoekt u verder vooruitlopend op de afhandeling van de aansprakelijkheidsstelling aan Medinova om een voorschot van xx Euro. Op dit punt blijf ik bij mijn eerder ingenomen en met u gedeelde standpunt, dat ik de definitieve vaststelling afwacht of Medinova aansprakelijk is.

 Ad 2.  Hulp bij afhandeling van onbeantwoorde vragen en klachten

 In uw reactie op mijn mail geeft u aan dat voor de zaak tegen Van Ommeren onze bemoeienis niet noodzakelijk is. Dat begrijp ik, maar desgevraagd zullen we vanzelfsprekend alle medewerking verlenen aan de door u gestarte procedure.Verder geeft u mij ter overweging om samen de leverancier van de ankers aansprakelijk te stellen. Van de IGZ heb ik inmiddels begrepen dat er geen grond is voor een dergelijke stap. Ik ga dan ook niet in op uw voorstel.

 Inmiddels heeft u een klacht ingediend tegen Mevrouw Akkermans, de klachtenfunctionaris van Medinova. Deze hebben wij in goede orde ontvangen en we zullen deze snel en zorgvuldig behandelen. Bij het indienen van deze klacht heeft u terzijde  aangegeven een klacht tegen mij nog even te bevriezen. Ik zou u willen verzoeken een beslissing te nemen over het indienen van deze klacht zodat wij uw klachten in een keer kunnen behandelen. 

 Ad 3. Hulp bij vinden gespecialiseerde schouder orthopeed in het buitenland

 In uw reactie op mijn mail geeft u aan dat u zelf op zoek gaat naar een ‘eerlijk en onbevooroordeeld specialist in het buitenland’ en verderop in uw bericht vraagt u mij wat naar ons oordeel wat de beste specialisten zijn.  Inmiddels heb ik een lijst opgesteld van internationaal bekende schouder orthopeden. Indien u dat wilt, kan ik u deze lijst doen toekomen onder voorwaarde dat Medinova geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor de diagnose en eventuele behandeling door deze specialisten en voor de kosten die hieraan verbonden zijn. Desgewenst zijn we bereid om u te helpen in de contacten met uw zorgverzekeraar om te proberen de vergoeding geregeld te krijgen.

 Overige punten U vraagt in uw reactie op mijn mail ook nog of de nieuwe eigenaar van Medinova door mij op de hoogte is gesteld van uw casus en dit is inderdaad het geval.

 Tenslotte biedt u ook aan om mij inzage te geven in uw dossier over de rol van de leverancier van de ankers. Gelet op het oordeel van IGZ dat er geen grond is voor stappen tegen de leverancier van de ankers - zoals ik dat van de betreffende inspecteur heb vernomen - zal ik hier niet op in gaan. Deze discussie is wat mij betreft gesloten.

 Ik verneem graag uw reactie. Met vriendelijke groet,Frank Arnoldy

 Den Haag maandag 25 maart 2013 Geachte Heer Arnoldy,

Uw email van zondag 24 maart heb ik in goede orde ontvangen en met enige verbazing gelezen.

U verteld dat u nu weer is gebleken dat door contact met uw verzekeraar u is gebleken dat Medinova niet aansprakelijk is voor wat mij allemaal overkomen is. Hoe verzekeraars hier mee omgaan heb ik u op voorhand verteld. Ik had u ook op voorhand dan ook gevraagd om uw zogenaamde “oprechte excuses “  niet aan mij te willen geven.. Nu u van mening veranderd bent vraag ik u uw zogenaamde excuses dan ook officieel in te trekken.

 U heeft inmiddels de Medinova mentaliteit te pakken, en er zal dus net zolang gezocht moeten worden dat iemand een ander oordeel velt over het gebeuren dan:

 1 De door u zelf samengestelde klachtencommissie, ik heb deze commissie op voorhand gewraakt maar deze was zeer capabel volgens de directie die mij ZEVENTIEN maanden!!  heeft laten wachten om tot een hoorzitting te komen. Omdat de commissie zeer zorgvuldig samen gesteld moest worden.. Maar als de uitspraak u niet gunstig genoeg is klimt u in de pen en verschuilt zich liever achter uw verzekeraar…

 2. Dr. Willems, deze is Nb. Ook door uw eigen arts als deskundige gevraagd om al eerder een uitgebreide second opnion te doen van VIJFENEENHALF UUR..  maar nee deze is bij een ongunstige uitspraak voor u ook maar een charlatan ( ik zal dit hoog opspelen, maar ik verzeker u mocht er naar degene gezocht worden die na alle eerdere eenduidige uitspraken iemand en gevonden worden die een totaal tegenstrijdige verklaring gaat afleggen, ik dr. Willems ook voor het tuchtcollege breng, want het kan natuurlijk niet zo zijn dat een gerespecteerde chirurg om een mening wordt gevraagd en deze na een hele dag onderzoek met Larie komt.. ? ( ik zal hem volgende week ook persoonlijk aanschrijven wat er achteraf met zijn uitgebreide onderzoek wordt gedaan bij Medinova )

 3. Dr Vischjager die in eerste instantie ook de cyste zou hebben uitgespoeld, hecht u ook al geen waarde aan, helaas ook deze mening achtte ik als oprecht. Ook dit zal een aparte procedure worden bij het tuchtcollege, als van Ommeren de enige juiste verklaring heeft zal aan de rest van de orthopedische chirurgen wel wat aan mankeren..

 4. Verder de artsen uit België etc.

 Kortom u liet op uw eerste werkdag al merken dat u erg snel bijgepraat bent.Niettemin zal ik met de Das e.e.a gaan overleggen mijn belangenbehartiger mevr. Gobes is helaas door ziekte momenteel afwezig.

 Vervolgens wijs ik u er nogmaals op dat u zich niet heeft willen conformeren aan de uitspraak van de klachtencommissie. Mij is eerder door de klachtenfunctionaris geschreven dat de commissie bedoeld heeft een passende financiële oplossing te bespreken met mij die los staat van de procedure bij de VVAA. De e-mailwisseling heb ik u toegestuurd, heeft u hier nu kennis van genomen? Dan kunt u samen met mij concluderen dat het de bedoeling was om samen tot een passende financiële oplossing te komen los van uw verzekeraar en de lopende procedure. Voor dit punt ben ik dan ook uitgenodigd voor een gesprek met u ook dit staat in de e-mailwisseling… Verba volant, scripta manent !

 In ons gesprek heb ik u ten eerste bij moeten praten over de casus en de gevolgen die dat voor mij heeft gehad. En heb ik u expliciet gevraagd het advies van de commissie te willen opvolgen om mij nu te ontlasten en ik ook weer in harmonie kan komen met mijn familie en vrienden.. Wat de gevolgen voor mij zijn geweest schijnt u verder geen boodschap aan te hebben Ook in mijn email 8 maart vraag ik u invulling te geven op tenminste één punt waarvoor ik uitgenodigd ben.

 Nu schrijft u  ‘Op dit punt blijf ik bij mijn eerder ingenomen en MET U GEDEELDE STANDPUNT… etc. etc. U probeert de suggestie te wekken dat ik het standpunt met u deel dit is pertinent onjuist u wilt gewoon niet tot het advies van de commissie om tot een passende financiële oplossing komen zoals mij voorgesteld is alvorens op gesprek te komen… en waarvoor ik gekomen ben! En ik heb u gevraagd gehoor te geven aan het advies van de commissie.. u daar in tegen heeft zelf besloten er niet verder op in te gaan maar mij verteld .. “ik wil afwachten wat de vvaa aan een schadevergoeding uit keert en dan bezien wat Medinova daar uit een moreel oogpunt bij zou moeten leggen, ik zal in ieder geval mijn best doe het e,e,a te bespoedigen bij onze verzekering” En daar had ik me maar bij neer te leggen….  Dat is iets anders dan Op dit punt blijf ik bij mijn eerder ingenomen en MET U GEDEELDE STANDPUNT… etc. etc.Ik deel dit standpunt in het geheel niet en werp deze stelling dan ook verre van mij.

 Alvorens ons gesprek zou u eerder bijgesproken zijn en goed op de hoogte van de casus.. hier blijkt eigenlijk niet zo veel van… in ieder geval is een benadering naar uw verzekeraar om e.e.a te bespoedigen alweer reden om er nu weer een andere mening op na te houden.

 Om vervolgens verder te gaan om mij weer u medewerking aan te bieden in de procedures die ik begin tegen van Ommeren… Ik heb u eerder gezegd dat ik uw medewerking niet nodig heb om procedures op te startten .. en uw zogenaamde aangeboden medewerking neem ik met een korreltje zout… u ziet geen enkel belang  om mij een passende oplossing aan te bieden..

 De klachtencommissie heeft inmiddels de klacht over mevr. Akkerman ontvangen, inmiddels heb ik  met de kennis van nu ook nieuwe klachten over dr. Van Ommeren die nog niet behandeld zijn  waar ik momenteel aan werk. En ik volgende week klaar heb en in gesloten couvert naar Akkerman zal zenden..

 Wat betreft mijn gezondheid heb ik u uitgelegd dat het slapen door de pijn niet meer gaat en ik het grootste deel 15 tot 18 uur per dag op bed lig om te proberen iets van slaap te krijgen, het beetje tijd dat rest heb ik dus nodig om mijn klachten vorm te geven. Tegen die achtergrond vermeld ik u dat ik iedere week een stukje zal kunnen doen omdat het veel van mijn energie vergt en ik extra medicatie moet nemen voor het typewerk etc vol te kunnen houden.

 U vraagt mij vervolgens een standpunt in te nemen over de klachten tegen u… zodat u/we ze in één keer kan behandelen.. hier wacht ik mee .. het is helemaal niet de bedoeling dat u die gezamenlijk gaat behandelen! Het is de bedoeling dat de “onafhankelijke klachtencommissie “ die gaat behandelen en dat doen we apart… ik zal de commissie er ook op aandringen de ingebrachte klachten tegen de individuele personen in aparte zittingen te behandelen en vragen de zittingen in ieder geval zo te regelen dat ik met Akkerman samen in één zitting gehoord wordt ook met van Ommeren wil ik in de volgende zitting gezamenlijk gehoord worden… dit is iets wat de “onafhankelijke klachtencommissie “zelf kan beslissen..

 Ik geef er nu dus verder eerst prioriteit aan de behandeling van de klacht tegen Akkerman en de klacht die ik nog moet indienen over van Ommeren. Ook heb ik al één klacht over van Ommeren gemeld bij het tuchtcollege en moet ik werken aan de verder klachten. Dus dat is voor de eerste weken even genoeg hooi op mijn vork.

 U eindigt uw brief dat de nieuwe eigenaar van de hoed en de rand weet en op de hoogte gesteld is wat mij overkomen is in zijn kliniek en welke desastreuze gevolgen dit voor mij tot gevolg heeft gehad ik begrijp dat ook van die zijde geen enkele genoegdoening gedaan zal worden.

Ik hoef me dan ten opzichte van de eigenaar ook niet schuldig te voelen om nu de publiciteit te zoeken want dit gaat een beetje te ver een ieder die inzage heeft in mijn dossier valt de mond bij open van verbazing hoe de grote krachten zich samen bundelen tegen een slachtoffer.. en hoe een klachtafwikkeling verloopt in deze “zorg”instelling met de eigenaar kunt u een bespreking regelen of neem ik zelf contact mee op.. gezien uw recente arbeidsverleden kan het zomaar zijn dat u eerdaags uit beeld ben en ik hou de eigenaar dan ook verder zelf verantwoordelijk wat in de klinieken gebeurd.

 De punten die behandeld zullen worden zijn de chronologische gebeurtenissen in uw kliniek die m.i niet door de beugel kunnen zoals o.a.

 Na een intake van een kwartier een patiënt een totale schouderoperatie te verrichtten waarbij een duidelijke cyste op de zenuw drukte waar periode van 24 jaar tussen zit.. de vorige behandelaren hebben die operatie niet voor niets niet willen doen.. maar een cyste uitspoelen kun je daar aan verdienen..

 De vervolg operaties etc. Het niet serieus nemen van heftige pijnklachten… dit met een dubieuze acupuncturist die met wat pleistertjes laten bestrijden.. in uw kliniek terwijl er al andere gevallen waren waarbij ook de operatie door het te snel oplossen van materiaal had los gelaten.

 Duidelijke uitspraken en brieven van operateur die verwijzen na materiaal waardoor alles heeft losgelaten.. waarom doet een chirurg dat in eerste instantie…?  zich verontschuldigen dat hij het niet heeft geweten van het materiaal.. pas in de pers ervan hoorde en na ct onderzoek bij meerdere patiënten hetzelfde euvel zag… en om die reden het verdere gebruik gestaakt heeft..

 Het niet serieus nemen van tweede meningen van andere specialisten… Willems Vischjager diverse andere uit België en Nb een Fievez die schoorvoetend een anker verwijderde dat al maanden verkeerd zat… die nog met een bewoording komt.. “nou dat zal onze verzekering wel netjes oplossen”

 Het 17 maanden er over moeten doen om voor mijn bestwil een “passende klachtencommissie “ samen te stellen..Daar een lid in op te nemen die moet beslissen over materiaal van een firma .. terwijl het lid op de nationale televisie zelf wordt beschuldigd met een belangen verstrengeling met dezelfde firma..

 Hoorzittingen waar vooraf duidelijk bewijsmateriaal wordt ingebracht dat vooraf niet eens beluisterd is en achter af ook niet… en er op dit punt wel uitspraak komt dat ook weefsel wel eens niet wil aangroeien… voor het gemak worden alle omstandigheden verzwegen zoals de  duidelijke resorptie resten in het bot dat er enkele jaren over doet om op te lossen..

 Uitspraken van de eigen klachtencommissie die door de directie ook al niet erkend worden….Vervolgens adviezen van de eigen klachtencommissie die ook niet opgevolgd worden…Ik kan nog wel even doorgaan met frappante uitspraken etc. maar verwijs u kortheidshalve naar het dossier.. zover u dit heeft ( alle email wisseling met Vischjager ontbreekt aan het dossier) over de rest heb ik grosso modo genoeg gemaild.

Verdere uitspraken die er niet om liegen in brieven van Ommeren wilt u verder niet inzien omdat de IGZ uitspraak heeft gedaan over het materiaal… dat neemt niet weg dat er zeer opmerkelijke dingen worden beweerd en verdraaid zijn  door van Ommeren… maar goed het niet willen inzien is een voor u gemiste kans en mi een domme beslissing maar dat komt wel aan de orde in de  vervolg traject bij het regionaal tuchtcollege ( kwestie de Bom afwijzing wraking verzoek zal daar ook in meegenomen worden ) zal uiteraard in de voorgeschiedenis meegenomen worden.. u kunt uw bereidheid tot medewerking beter aan van Ommeren aanbieden om deze keer een meer gedegen ,verweer, repliek,  dupliek pleitnota’s etc etc. te schrijven in de verschillende zittingen.

 En dit gebeurd dus allemaal onder de ogen van de nieuwe eigenaar, geen onbekende in Nederland die zijn fortuin nog groter wil maken met dit soort klinieken met deze misstanden…

Nee mr Arnoldy ik heb u al verteld dat ik geen stuk steenkool ben maar zwaar gedupeerd ben in uw kliniek waar het maar draait om geld winst groei… Met excuses en wat prietpraat dat mede dankzij mijn melding en de inmenging van de klachtencommissie gewerkt kan gaan worden aan een nog betere dossier voering etc. etc. en bla bla kan ik helemaal niets … ik ben geen leerschool die Medinova op hun misstanden moet wijzen.. ik ben gedupeerd en voel me helemaal niet serieus genomen door de nieuwe eigenaar.Verder klampt u zich aan de  IGZ uitspraak vast … ook deze organisatie is al zo vaak in het nieuws…Maar ook deze laat vele vraag tekens..  in de uitspraak zijn ze slechts bekend met één recente recall..

Hebben ze  van Ommeren gebeld… de leverancier… en vervolgens de uitspraak van dr. De Bom afgewacht…Maar is het product onderzocht? Het product zoals het destijds was? Zijn de andere slachtoffers op de hoogte gebracht waardoor de operatie had los gelaten ( mij per ongeluk verteld)

Welke modificaties zijn er aan het product aangebracht van 2007 t/m 2013Waarom zou van Ommeren het hele anker verhaal aan mij vertellen als daar niets van waarheid in zat ?? Vele vragen waar iets te gemakkelijk mee wordt omgegaan in door Npm Fentener van Vlissingen.

 Ik heb in ons gesprek verteld hoeveel hoorzittingen er nog komen bij de instanties waar van Ommeren wel zal moeten verschijnen u kunt er daar nu nog één bij optellen..Verder is het ook een misvatting van u dat ik u in overweging gaf samen de leverancier aansprakelijk te stellen. Ik heb u voorgesteld inzage te geven zodat u wellicht met uw leverancier samen, mij schadeloos kon stellen, of dat u zelf de leverancier voor een gedeelte aansprakelijk kon stellen..Ik zal dus eerst de zaken die nu lopen verder laten behandelen bij de klachtencommissie en degene die prioriteit hebben om in te dienen bij de instanties met de klachten tegen u wacht ik nog even af.

 Hoogachtend,P.de Beer

 2 april 2013

Geachte heer De Beer,

 Uw mail van 25 maart jl. heb ik ontvangen. Ik constateer dat u ervoor kiest uw positie andermaal te verwoorden en niet ingaat  op de door mij gedane voorstellen voor wat ik zie als een passende oplossing. In mijn reactie hieronder volg ik de drie punten zoals eerder door mij naar voren gebracht.

 Ad 1. Bespoedigen afhandeling van uw casus door VVAA-DAS Rechtsbijstand

 U gaat niet in op mijn suggestie om discussie over aansprakelijkheid tussen  VVAA-DAS Rechtsbijstand vlot te trekken. Ik kan u op dit punt niet verder van dienst zijn en verzoek u andermaal om met DAS Rechtsbijstand in overleg te treden of u wilt ingaan op ons voorstel.

 Ad 2.  Hulp bij afhandeling van onbeantwoorde vragen en klachten

 Uit uw reactie begrijp ik dat hulp bij het oplossen van onbeantwoorde klachten door u niet op prijs wordt gesteld. Uw klacht tegen Mevrouw Akkermans zullen wij snel en zorgvuldig behandelen. Ik begrijp dat u om uw moverende redenen ervoor kiest de klacht tegen mij vooralsnog niet in te dienen. Ik verzoek u nogmaals dit besluit te heroverwegen, zodat de klachtencommissie al uw klachten in samenhang kan behandelen.

 Ad 3. Hulp bij vinden gespecialiseerde schouder orthopeed in het buitenland

 Als ik u goed begrijp heeft u geen behoefte aan onze hulp bij het vinden van een goede schouder orthopeed in het buitenland. Wat mij betreft blijft dit aanbod staan tot het moment dat u daar wel op wilt ingaan.

 Ik hoor graag van u als er aan uw zijde nieuwe gezichtpunten zijn.Met vriendelijke groet, Frank Arnoldy Directeur Medinova

2 april 2013

Geachte Heer Arnoly,

 Het wordt door mij als vervelend ervaren als u mijn schrijven niet goed leest en de vermoorde onschuld speelt Zowel in gesprek als in brieven  bemerk ik dat u zeer suggestief te werk gaat.

Zoals het  zogenaamd invulling willen geven aan passende oplossingen.

Voor een passende oplossing zoals uw klachtencommissie heeft voorgesteld ben ik bij u op gesprek gekomen.

Dit betreft een financiële, zoals mij ook door Akkerman herhaaldelijk is geschreven, u wijkt daar zelf van af en schrijft doodleuk dat dit een met mij gedeeld standpunt is in mijn e-mail van 25 maart wees ik u er al op dat dit larie is maar u komt daar gemakshalve niet op terug

Ad 1. Bespoedigen afhandeling van uw casus door VVAA-DAS Rechtsbijstand

U gaat niet in op mijn suggestie om discussie over aansprakelijkheid tussen  VVAA-DAS Rechtsbijstand vlot te trekken. Ik kan u op dit punt niet verder van dienst zijn en verzoek u andermaal om met DAS Rechtsbijstand in overleg te treden of u wilt ingaan op ons voorstel.

 Antw Dit is de tweede maal dat u deze grap uithaalt ( Medinova tactiek om weer de schuld bij de gedupeerde patiënt te leggen ) De eerste maal schreef u Hubben aan op 4 december 2012 dat ik niet reageerde op een uitnodiging, terwijl ik juist zeer uitgebreid gereageerd had op de uitnodiging. Deze keer gaat u er aan voorbij dat ik op 25 maart schreef  " Kortom u liet op uw eerste werkdag al merken dat u erg snel bijgepraat bent. Niettemin zal ik met de Das e.e.a gaan overleggen mijn belangenbehartiger mevr. Gobes is helaas door ziekte momenteel afwezig.

Verder gaat u er niet op in dat ik al een uitgebreide second opinion heb gehad op het verzoek van v Ommeren van bijna 6 uur, u moet ook niet spreken van ONS voorstel maar dat van uw verzekeraar die net zolang op zoek wil dat een arts stelt dat van Ommeren geen fouten heeft gemaakt!

 Ad 2.  Hulp bij afhandeling van onbeantwoorde vragen en klachten

 Uit uw reactie begrijp ik dat hulp bij het oplossen van onbeantwoorde klachten door u niet op prijs wordt gesteld. Uw klacht tegen Mevrouw Akkermans zullen wij snel en zorgvuldig behandelen. Ik begrijp dat u om uw moverende redenen ervoor kiest de klacht tegen mij vooralsnog niet in te dienen. Ik verzoek u nogmaals dit besluit te heroverwegen, zodat de klachtencommissie al uw klachten in samenhang kan behandelen.

Antw Geen idee waar u op doelt, maar de klachten tegen Akkerman zal de klachtencommissie afhandelen, momenteel ben ik in afwachting van de schriftelijke reactie van Akkerman. De voor mij moverende redenen blijven vaststaan nu richt ik mij op de klacht tegen Akkerman en de vervolg klacht tegen van Ommeren die ik de klachtencommissie zal laten toekomen. Verder loopt er al één tuchtzaak tegen van Ommeren en zal ik me nu richten op de media. Ik heb het dus druk genoeg, gezien de weg die u bent ingeslagen prefereer ik ook mijn klacht na de behandeling van Akkerman verder uit te werken want met uw schrijven val ik van de ene verbazing in de andere. Mijn besluit zal ik niet heroverwegen ik heb juist u gevraagd uw besluit te heroverwegen en invulling te geven aan de voor mij passende oplossing zoals eerder voorgesteld door de klachten commissie.

 Ad 3. Hulp bij vinden gespecialiseerde schouder orthopeed in het buitenland

 Als ik u goed begrijp heeft u geen behoefte aan onze hulp bij het vinden van een goede schouder orthopeed in het buitenland. Wat mij betreft blijft dit aanbod staan tot het moment dat u daar wel op wilt ingaan.

Antw Neen de omliggende landen vindt ik te close zeker met de invloed die Medinova met haar verzekeraar uitoefent, wekt dit mij geen vertrouwen. Zoals ik heb uitgelegd wordt in een ver buitenland geen vergoedingen gedaan door de verzekering niet in behandeling en niet in reiskosten. In het bemiddelen bij mijn verzekering heeft u dan ook geen rol. Eerder bood u mij aan e.e.a bij uw verzekeraar te bespoedigen zodat u kon zien wat deze mij zou uitkeren en zodat u kon vaststellen wat Medinova daar eventueel uit moreel oogpunt bij zou moeten leggen.... Na eerst maanden intern mijn casus te hebben bestudeerd en zonder ik dat wilde u toch mij  een uitgebreid toegelicht excuses  aanbood voor wat er met mij is gebeurd was een bezoekje of telefoontje aan uw verzekeraar genoeg om uw standpunt geheel te herzien... Dit had ik u al voorspeld... u hebt de boze vinger gekregen en had u moeten weten dat deze processen jaren duren... De klachtencommissie weet dit wel en weet ook dat ik al vijf jaar in uw kliniek tegen zeer frappante zaken aan gelopen ben en heeft niet voor niets gevraagd om mij een passende financiële oplossing aan te bieden   ik zal dit dus zelf moeten en willen bekostigen. Dit gaat alleen als het advies van uw klachtencommissie wordt opgevolgd op korte termijn.

 Ik hoor graag van u als er aan uw zijde nieuwe gezichtpunten zijn.

Antw Grosso Modo kunnen we stellen dat ik in uw handelswijze zeer gedesillusioneerd ben omdat u geen invulling wil geven aan de adviezen van uw klachten commissie. Dag twee al in de pen kruipt, niet op mijn argumenten en verduidelijking in gaat, en mij net als van Ommeren over wil laten komen als een charlatan die maar niet op brieven of voorstellen reageert. Ik zal dus liever met uw werkgever om de tafel gaan omdat die nu net als ik de klos dreigt te worden van de insteek en invulling die u aan de afhandeling wil geven. Mochten er aan uw zijde nieuwe gezichtpunten zijn hoor ik dit graag

 Met vriendelijke groet, Frank Arnoldy Directeur Medinova

Hoogachtend,P.de Beer Slachtoffer Medinova

 22 mei2013                                                                                                                                                                                                       Den Haag

Geachte heer Arnoldy,

Na mijn antwoord op 2 april n.a.v uw laatste schrijven heb ik niets meer van u vernomen. Ik heb begrepen dat u in Medinova ook maar aangestuurd wordt door de VVAA en het Medinova team.

De Vvaa zal u geadviseerd hebben verder niet meer te reageren… die hebben al meer geadviseerd dat niet zo handig is uitgepakt voor van Ommeren.

 Mijn zaak sleept al een aardige tijd en mijn eerste klacht had al ver voor uw aantreden behandeld en afgehandeld moeten zijn onder de regie van mevrouw Mansveld en de passende financiële oplossing door de oude eigenaar betaald moeten zijn. Een en ander betekent dat ik ook de dupe van uw komst en de nieuwe eigenaar ben geworden.

 Dit neemt niet weg dat ik nu met u van doen heb gekregen. U heeft een geheel eigen benadering van de zaken en wil niet aan het advies van de klachtencommissie voldoen. Ik heb gewacht met het indienen van mijn klachten tegen u tot de hoorzitting met Akkerman gepasseerd is. Nu is het nog even afwachten op de uitspraak en die kan ik volgens de commissie over 4 weken tegemoet zien. Naar aanleiding daarvan zal ik mijn klachten over u verder formuleren.

Ik heb uw laatste schrijven beantwoord dat ik niets heb met u voorstel mij alleen een lijstje orthopeden te geven ( ik heb zelf internet om e.e.a uit te zoeken) en ook met uw suggestie aan mijn verzekeraar vergoedingen daarvoor te vragen kan ik niets. Vragen mag maar daar heeft u geen enkele invloed op en schat u uw “macht”wat te hoog in. Ik kwam bij van Ommeren al als second opinion binnen,na een second opinion, vervolgens heb ik via van Ommeren een second opinion bij dr. Huijsman gehad en vervolgens bij dr. Willems in het OLVG op verzoek van v Ommeren een aardig uitgebreide second opinion  waar niemand in Medinova wat mee op heeft..verder ben ik bij diverse orthopeden in België geweest als 2e opinion. Vervolgens Fievez Vischjager etc. allemaal 2e opinions…  elf in totaalen nu denkt u dat ik op verzoek  wel even naar Zuid Afrika kan vliegen voor nog een 2e opinion… ? Neen dat houdt een keer op voor een verzekeraar ik zal dit zelf gaan bekostigen. Ik heb ook uw “actie” gezien om bij uw verzekeraar te gaan bespoedigen dat ik schadeloos gesteld zal worden. Dit nadat u 4 maanden mijn dossier had bestudeerd en u ook daar gelijk terug gefloten bent.. wat dat betreft heb ik dus ook weinig fiducie in hoeverre u gaat over beslissingen bij Medinova om met mij tot een passende financiële oplossing te komen zoals de klachtencommissie uitgesproken heeft. Ik zou u willen vragen een gesprek met de eigenaar voor mij te regelen ik heb dit eerder de vervangend klachtenfunctionaris verzocht maar ook daar geen antwoord op mijn vraag gekregen.

In ieder geval heeft u wel mijn advies goed opgevolgd om van Ommeren te laten bijstaan door een advocaat in de tuchtrechtelijke procedure. Één week voor de zitting kreeg ik dan ineens wel mijn patiëntendossier opgestuurd nadat er eerder directie overleg nodig is geweest en een VVAA advocaat voor moest worden geraadpleegd om mij het niet te laten toekomen. U zult inmiddels ook van de advocaat van v Ommeren gehoord hebben dat ik a) mijn klacht niet intrek en b) ze van Ommeren in een wat grotere klacht kan bijstaan die ik ook bij het tuchtcollege in een klaagschrift zal indienen.

Ik neem ook niet aan dat er binnen nu en één maand een doorbraak komt en u mij alsnog  een passende financiële oplossing gaat bieden zoals de klachtencommissie geadviseerd heeft. Ik zal na die termijn de klacht tegen u en de vervolg klachten over van Ommeren de onafhankelijke klachtencommissie van o.a Medinova voorleggen. In uw laatste schrijven stelt u steeds alle medewerking te willen verlenen aan mij om de zaken te vlotten, ook mevrouw Akkerman schreef mij al eens: is er nog iets dat Medinova kan doen.. de directie wil u zoveel mogelijk tegemoet komen…

Nu dit op nog geen enkel punt gebeurd is het volgende, Ik heb de klachtencommissie gevraagd om de volgende hoorzittingen in mijn eigen regio te houden. De voorzitter vindt het om voor mij onduidelijke redenen praktischer om het in Rozendaal te houden. Ik heb zwaarwegende redenen om het in mijn eigen regio te houden en dat is namelijk mijn medicijn gebruik. Mijn pijnklachten zijn dermate heftig dat ik niet zolang achter elkaar bezig kan zijn en moet daarvoor veel extra medicatie gebruiken.

Sowieso mag ik al geen auto rijden met al die medicijnen het is dus ook niet verantwoord om een lange rit naar Rozendaal te maken.  Bovendien is alles mij overkomen in de regio Den Haag.

Wellicht kunt u tenminste op dit punt als directeur wel iets regelen zodat een hoorzitting voor mij iets minder belastend is en ik op een veiligere manier aan het verkeer kan deelnemen. Ik hoor steeds dat het streven in Medinova is het verbeteren van de patiëntenzorg bovenstaande zal een heel verbeter punt zijn voor mij.

Wat betreft het naar Rozendaal komen heeft u ook begrepen dat er veel extra uren in gaan zitten. Onder het beleid van de vorige directeur werd ook mijn extra tijd vergoed door Medinova.

Na de vorige zitting is dat niet gebeurd ik heb ook iemand moeten betalen voor deze extra reistijd omdat het ver buiten  de regio is. Ik vraag u alsnog de kosten in het geheel te laten overmaken.Ik heb dit ook aan mevrouw Kapteijn geschreven maar volgens haar had de voorzitter het alleen over de reis en verblijf kosten…  ik begrijp eigenlijk niet of medinova zelf mag beslissen of de extra reisuren niet vergoed mogen worden… bovendien heeft de voorzitter in de eerdere hoorzitting geadviseerd mij een passende financiele oplossing te bieden buiten de VVAA om… het lijkt me dat er gehoor aan de voorzitter gegeven wordt als het financieel beter past aan de kant van Medinova..

Ik hoop dat we de volgende zittingen kunnen plannen in deze regio. Als u het helemaal goed wil doen zou u ook kunnen zorgen voor een onafhankelijke notulist die de vergaderingen notuleert voor beide partijen. De eerste zitting heeft wat mij betreft daarin tekort geschoten. De klachtencommissie is dan wel niet in dienst bij Medinova maar degene die de transcripties maakt wel! En in het geval dat Akkerman is geweest heb ik gezien er al een hele e-mailwisseling niet doorgestuurd was, daar erg weinig vertrouwen in.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd, en vertrouw er op dat u voor de volgende zitting mij de extra kosten kunt besparen en een geschikte locatie kunt verzorgen voor een hoorzitting zodat dit ook voor mij minder belastend is en mij nu alsnog de extra kosten kan laten toekomen… Wat ik de vorige zitting van Akkerman begrepen heb is de reistijd van de commissie leden een veelvoud van mijn declaratie en dit is volgens mij ook de praktische overweging geweest om een gedupeerde onder invloed van medicatie de reis naar Rozendaal te laten maken. Het Airport hotel lijk me een geschikte locatie ( niet in de lobby )

MVG P.de Beer

30-05-2013

Geachte heer De Beer,

 Uw mail heb ik in goede orde ontvangen.

Graag verwijs ik u naar mijn mail van dinsdag 2 april jl. met als onderwerp ‘Re: Vervolg op ons gesprek van 1 maart jl.’  voor de wijze waarop ik invulling heb gegeven aan de passende oplossing. Uw mail geeft geen nieuwe feiten die mij aanleiding geven om mijn standpunt te herzien.

Uw klacht tegen mij kunt u op de gebruikelijke wijze indienen. De locatie van de zitting van de klachtencommissie wordt bepaald door de klachtencommissie.

Ik zal de klachtencommissie vragen uw verzoek in overweging te nemen om wat dichter bij uw woonplaats haar zitting te organiseren. Voor de vergoeding van reis en verblijfkosten verwijs ik u naar de mail van mevrouw Oeberius Kapteijn van 21 mei jl. met als onderwerp ‘RE: declaratie’.

Zoals u bekend ben ik verantwoordelijk voor de besturing van de onderneming met alles wat daar bij hoort. De aandeelhouder heeft geen rol in bestuurlijke aangelegenheden. Indien u contact opneemt met de eigenaar van Medinova moet u er dus rekening mee houden dat men u terugverwijst naar mij als Algemeen Directeur van  Medinova. Als u toch met hen contact wenst op te nemen dan kunt u zich richten tot de heer Diederik de Groot, directeur van NPM Healthcare

Met vriendelijke groet, Frank Arnoldy

Den Haag maandag 10 juni 2013

Geachte Heer Arnoldy,

Uw e-mail van 30-05-2013 heb ik in goede orde ontvangen. Het is voor mij teleurstellend hoe u mijn zaak behandeld. Zonder enige medische kennis hecht u geen enkele waarde aan conclusies van zowel de klachten commissie en reeds uitgevoerde second opinions door gerenommeerde artsen.

 Op 15-01-2013 liet u mij weten dat er in overleg met mij een tegemoetkoming zou worden besproken op advies van de klachtencommissie. Hierop volgde vele e-mails en vervolgens heeft u mij onder valse voorwendselen naar de lobby van het Airporthotel laten komen. De doelstelling was een financiële tegemoetkoming te bespreken zoals de klachtencommissie van Medinova heeft geadviseerd na alles wat mij overkomen is, en om mijn medisch dossier na te zien en te vergelijken. Het medisch dossier was al helemaal niet meegenomen en over een financiële oplossing heeft u het niet willen hebben. Tegen mijn uitdrukkelijke wil in, heeft u daar wel een uur van het gesprek besteed om mij te vertellen waarom u het recht dacht te hebben om mij tegen mijn wil in uw excuses aan te bieden voor het gebeurde. Gezien u als snel bent terug gefloten door de VvAA wil ik u dan ook vragen om uw zogenaamde “welgemeende excuses “ook officieel weer in te trekken… eerlijk gezegd wordt ik van het door u aangeboden excuus misselijk als ik ons gesprek weer voor de geest haal.( zie citaten uit de notulen van 1 maar 2013)*

Vervolgens probeert u mij via e-mail wijs te maken dat u mij een  passende oplossing wil aanbieden. (een lijstje namen ) Dit is voortgekomen doordat ik mij heb laten ontvallen mij door de beste orthopeed van de wereld nog te willen laten zien… omdat ik moet leven met ondragelijke dagelijkse pijn. U heeft deze uitspraak aangegrepen om zogenaamd toch een invulling te geven ( een wassen neus ) om zo de commissie te laten zien zich toch maar in te spannen. Hiermee laat u zien dat u zelfs een minachting heeft voor mijn gezondheid… uw eigen chirurgen kunnen u vertellen dat mijn schouder te zwaar letsel heeft opgelopen in de kliniek Medinova Zestienhoven. Uw passende oplossing betekent nu dan dat u mij een lijstje namen verschaft van artsen die gespecialiseerd zijn in schouderchirurgie. Deze oplossing staat haaks op de oplossing die de klachtencommissie geadviseerd had. Vervolgens wilt u dat ik mij nadat ik inmiddels door 11 orthopeden ben gezien mij nogmaals laat zien voor een medische expertise om de zogenaamde papegaaien diagnose te krijgen d.w.z. dat er een arts gevonden moet worden die alle eerdere second opinions negeert en wil schrijven dat :

1) de eerste operatie wel had moeten plaats vinden..

2) het gebruikte materiaal goed was

3) de revisie operatie niet had los gelaten doordat er nog resorptie resten in mijn bot aanwezig waren

 4) Bij de derde operatie de titanium ankers wel correct geplaatst waren

 5) Het oplopen van de kraakbeenschade niet gebeurd is omdat ik nog 8 maanden heb moeten doorlopen met een anker door het kraakbeen.

 Natuurlijk ben ik ook zelf weer achter een second opinion voor mijn gezondheid aangegaan ( daar ben ik constant mee bezig) om te zien wat er nog mogelijk is. Zoals u weet is er in de derde operatie door van Ommeren nog eens extra schade ontstaan. Toen is er een titanium anker verkeerd geplaatst. De beelden die bij de diagnostische ingreep genomen zijn waren duidelijk. Het anker zat te oppervlakkig en met een scherpe punt buiten de kraakbeenlaag van het glenoid. Het anker zat op zijn minst gezegd ver van de normale plaats om een anker te plaatsen. In Medinova heeft dr. Fievez het anker dan ook verwijdert en nota genomen van de kraakbeenschade.

Recent heeft mijn specialist opnieuw röntgen foto’s laten maken. Hieruit blijkt dat het beschadigde kraakbeen ook weer verslechterd is.  Zoals u kunt navragen.. ( ik neem aan dat u de specialisten van Medinova wel vertrouwt… ?) Is er geen remedie wereldwijd te vinden die anders is dan hier.

De enige optie is om mij te voorzien van een prothese. U kunt dit ook navragen in Medinova waarom dat niet gebeurd is door Fievez of Vischjager.. De leeftijd (70) waarop normaliter een prothese geplaatst gaat worden heb ik nog niet en ik zal dus nog jaren mijn pijn moeten verbijten. Met in het vooruitzicht operaties voor een prothese met als gevolg het inboeten op beweging. Wat ik heb begrepen heeft het ook weer een lange revalidatie tijd en wordt het nooit meer zoals een natuurlijke schouder en boet de bewegelijkheid zwaar in. U begrijpt dat uw “passende oplossing “mij te voorzien van een lijstje orthopeden geen enkel nut heeft en ik begrijp dat u dit slechts aanwend om bij de klachtencommissie weer de zogenaamde “goede wil en behulpzaamheid” aan te kunnen tonen.

Beste Frank, ook al ga ik dus naar dr.  Joe de Beer in Kaapstad.. mijn schouder is onherstelbaar beschadigd ( dit is ook wat dr. Bom u kan beamen) buiten dat er al meerdere keren in de kleine ruimte ingegrepen was, is er in de operatie van 2010 ook extra pijn ontstaan waar voorheen nooit pijn was geweest in de schouderkop en omgeving.

Samenvattend kunnen we samen concluderen dat u niets opheeft met uitspraken van specialisten als, dr. Willems, dr. Huijsmans en zelfs uw eigen klachtencommissie niet( ik heb deze zelfs gewraakt, maar moest van te voren te horen krijgen dat het een capabele onafhankelijke commissie betrof) als de uitspraak u niet bevalt. Ik heb overigens al eerder gevraagd hoe die commissie tot stand is gekomen voor wat betreft het aantrekken van een orthopeed, ik heb gevraagd of dit via de contacten bij J&J is gegaan die Yolande Mansveld had… ? Antwoord heb ik nimmer gekregen.

De commissie heeft uitgesproken en u het advies gegeven mij een passende financiële oplossing te bieden dit slaat u volledig in de wind. Een vergoeding voor de tijd die ik extra moet betalen voor een notulist omdat u de hoorzittingen ver uit mijn regio laat plaats vinden betaald u niet , op advies van dezelfde commissie en klampt zich dan wel vast aan een uitspraak. U stelt als directeur verantwoordelijk te zijn voor Medinova.. je zou denken dat je dan ook zelf wel kan beslissen of je een reisvergoeding aanvult met de extra gemaakte kosten… maar nee hier bevalt de uitspraak van de voorzitter weer wel.

U zegt mij dat ik mij kan wenden tot Diederik de Groot van Emden maar een verwijzing terug na u kan verwachten… het van het kastje naar de muur voorspelt u me nu al. Zoals u weet ben ik bezig met de media en zal deelnemen aan een nieuw format die deze gang van zaken aan de kaak stelt… Degene die ik/we  zal/zullen benaderen voor gesprek is dan ook John Fentener van Vlissingen zelf om te vragen of hij op de hoogte is van de misstanden bij Medinova dit is ook degene die als gevolg van uw handelen uiteindelijk grote schade zal gaan leiden.

De klachten over u zal ik op de gebruikelijke wijze indienen, of ik eerst nog de klacht over van Ommeren indien denk ik nog even over na. U heeft mij toegezegd dat u de commissie zult vragen of de volgende hoorzittingen in mijn eigen regio kunnen plaatsvinden. Graag verneem ik als dat geregeld kan worden. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn zal ik voor de verkeersveiligheid de volgende zittingen gebruik willen maken van een taxi graag verneem ik of dat akkoord is?

Het regionaal tuchtcollege heb ik ook verzocht om haar zittingen om voor mij zwaarwegende ( medische ) redenen in de regio Den Haag te laten plaats vinden. Het klaagschrift over van Ommeren ( deel2 ) zal ik z.s.m. inleveren bij het regionaal tuchtcollege, dit heeft nog wat tijd nodig gezien ik de hele gang van zaken hierin wil opnemen ( 17 maanden moeten wachten tot klachtbehandeling, wrakingverzoek, het niet willen beluisteren van de bewijslast door de commissie en het niet bevragen van Ommeren daarover etc. etc. ) Om ook het tuchtcollege over een zo compleet mogelijk beeld te laten beschikken, want wat in Medinova aan de hand is kan het daglicht niet verdragen.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd bepaalde zaken heb ik voor de duidelijkheid nogmaals herhaald. Zoals gebruikelijk zal ik de e-mailwisseling in zijn geheel inbrengen voor de hoorzittingen zodat er ook van maximaal transparantie sprake is.

Hoogachtend,

P.de Beer

Den-Haag  23 augustus 2013 e-mail nr. 5

Geachte heer Arnoldy, Op  22 mei 2013 heb ik u gemaild met de vraag of u de commissie kunt vragen of het mogelijk is de volgende hoorzitting in mijn regio te houden (e-mail nr. 4 ). Op 10 juni heb ik nogmaals een reminder gestuurd, Ik heb daar van u nog steeds geen antwoord op ontvangen en herhaal mijn vraag nu nogmaals.

Zoals u weet heb ik momenteel ook alvast één klacht over dr. van Ommeren aan het tuchtcollege gemeld. Hierop heb ik een uitgebreid verweerschrift van de advocaat van dr. van Ommeren ontvangen. Dit gaat grotendeels over punten waarop het klaagschrift niet is ingediend maar meer over de zaak die eerder is behandeld bij de onafhankelijke klachtencommissie van Medinova. Hieruit blijkt dat dr. van Ommeren zich maar niet kan vinden in de door de klachten commissie gedane uitspraken.

Ook u heeft eerder een brief geschreven richting de klachtencommissie, nota bene op uw eerste werkdag. Daaruit maakte ik op dat uw zich ook niet kon vinden in de uitspraak.

Uit uw beleid blijkt dan ook dat u weinig op heeft met de adviezen die de klachtencommissie heeft gegeven, ondanks dat u in ons gesprek van 1 maart 2013 nog aangaf dat u de aanbevelingen van de commissie serieus nam en dat in mijn zaak nogal wat mis was gegaan. M.b.t tot een passende oplossing voor mij is dit niet gebleken. Na  de aanbevelingen van de klachtencommissie is er een lange e-mailwisseling gekomen tussen mij en de klachtenfunctionaris om tot ons gesprek te komen. In deze e-mailwisseling is tot in detail besproken dat het gesprek zou gaan over de financiële tegemoetkoming die de commissie had bedoeld met het vinden van een passende oplossing.

Tegen allen beloftes en verwachtingen in heeft u het daar pertinent niet over willen hebben en is er een vervolg e-mailwisseling met u gekomen, waarin ik heb aangegeven ook tegen u een klacht in te willen dienen. Dit is voort gekomen uit het feit dat u geen enkele poging heeft gedaan om tot een passende “financiële”oplossing te komen zoals beschreven in de e-mail van de klachtenfunctionaris gedateerd op  15-01-2013 ik citeer:

“Met de uitspraak van de commissie is bedoelt dat er een tegemoetkoming in overleg met u zal worden afgesproken. Wij hebben nog niet eerder meegemaakt dat dergelijke adviezen door de commissie worden uitgebracht, daardoor is de verwarring hieromtrent ontstaan. Om heen en weer emailen op dit punt te voorkomen zou ik u willen vragen na te denken over op welke wijze u die tegemoetkoming wilt vorm geven en welke bedrag daar mee gemoeid zou gaan.  Daarna zal ik met de directie overleggen of zij daarmee akkoord gaan. Uiteraard begrijpen wij dat dit slechts een tegemoetkoming is en uw klacht daarmee niet is afgehandeld. “

Nu alle betrokkenen zich steevast niet kunnen vinden in uitspraken van uw klachtencommissie vraag ik me af of we ons geschil hiervoor moeten brengen. Ik ken niet alle regels maar uit de vorige correspondentie heb ik begrepen dat de commissie voor drie jaren aangesteld is. Van u heb ik begrepen ook niet bepaald  happy te zijn met deze door uw voorganger aangestelde commissie.

Zijn er volgens u mogelijkheden deze te ontbinden en te beginnen met een frisse commissie?

Zelf ben ik op korte termijn niet in de positie om deze klachtencommissie te laten ontbinden als dit al tot de mogelijkheden behoord. Ik vraag me dus af of Medinova zelf deze commissie kan ontbinden?

 Zelf had ik de klachtencommissie al op voorhand voor de eerste zitting  gewraakt, om dat ik vlak voor de zitting in de uitzending van  kro reporter zag dat dr. Bom negatief in de media is geweest  m.b.t hetzelfde feit waarover hij nu moest oordelen. Namelijk de belangenverstrengeling van dr. van Ommeren en de oorzaak van het vroegtijdig loslaten van het operatie materiaal. Er was N.b  17 maanden over gedaan om tot een hoorzitting te komen ( hier staat 4 maanden voor ! ) om een voor “mijn zaak” passend commissielid te vinden..

De voorzitter dhr. Hubben heeft mijn wrakingverzoek toen  afgewezen met als motief …….dat uit oogpunt van dr. Bom zijn functie aangenomen mag worden dat hij onpartijdig is.

Algemeen bekend is dat dhr. Hubben ook advocaat is… zo’n uitspraak is dus belachelijk te noemen, immers als een ieder zich gedraagt zoals bij een functie past, is een advocaat al helemaal niet meer nodig!  Een politieagent behoort niet te stelen noch wiet plantages te hebben…, pastoors horen van de jongetjes af te blijven …etc.  Dat mensen  in allerlei functies uit de bocht vliegen moet voor een advocaat een bekend gegeven zijn, dus het in de media raken van een commissielid die van precies hetzelfde feiten wordt beschuldigd als waar een zaak  inhoudelijk ook over gaat had m.i. een reden moeten zijn alle twijfel weg te nemen en mijn wrakingverzoek te honoreren.

Vervolgens kreeg ik te horen dat heel belangrijk bewijsmateriaal niet is beluisterd en verdedigde de voorzitter dat de commissie zelf mag bepalen hoe met ingebracht bewijsmateriaal om te gaan… tja zo lust ik er nog wel één..

 Ook het feit dat ik gehoord ben zonder dr. van Ommeren, en zelfs daarvan ook niet vooraf op de hoogte was gesteld dat hij niet in dezelfde hoorzitting gehoord zou worden, is volgens mij een slechte zaak. Ik heb mij zo bij de eerste hoorzitting  niet goed kunnen voorbereiden omdat ik mij voorbereid had op scherpe vragen richting dr. van Ommeren. Nu hij al gehoord was op dezelfde datum als de behandeling van mijn wrakingverzoek doet mij twijfelen aan de zorgvuldigheid van deze klachtencommissie.

 Over de door mij ingediende klachten tegen mw. Akkerman besliste de commissie dat ik geen belang meer heb in een uitspraak over het punt dat ze in eerste instantie weigerde mijn dossier in getypte versie te laten toekomen omdat het na het indienen van de klacht alsnog naar mij gezonden is. Als ik aan een uitspraak geen belang meer hecht, kan ik dit zelf aangeven. Het gegeven dat het nu bij het tuchtcollege ligt laat duidelijk blijken dat ik er grote waarde aan hecht.

Dit zijn zo een aantal redenen van mijn ongenoegen over de commissie en zo heb ik begrepen dat dr. van Ommeren (waarover ik nog vervolgklachten zal indienen bij uw klachtencommissie) ook twijfelt aan de commissie. En u met het niet opvolgen van de adviezen ook blijk geeft maar weinig te kunnen met de uitspraken van de klachtencommissie en hun uitspraken voor kennisgeving aanneemt.

Tegen deze achtergrond is het dan misschien dat in gezamenlijk overleg verstandig  op korte termijn, indien mogelijk, een nieuwe klachtencommissie samen te stellen, waarin alle partijen meer fiducie hebben. Deze commissie zou dan de klachten over u kunnen behandelen en tevens de vervolgklachten die ik heb over dr. van Ommeren welke ik zowel door de onafhankelijke klachtencommissie als het tuchtcollege zal voorleggen.

Tot nu toe heb ik slechts één lid gewraakt, namelijk dr. Bom. (dhr. Hubben wraak ik op voorhand wel in mijn volgende klaagschrift over dr. van Ommeren richting het tuchtcollege omdat hij ook zitting neemt in het centraal tuchtcollege, waar mijn klacht ook zal kunnen voorkomen nadat mijn klachten eventueel ongegrond verklaard worden.

Over boven gemelde zaken wil ik dan graag een onderzoek laten instellen door een onafhankelijke instantie die geheel niet is betrokken bij  Medinova, de klachtencommissie wordt immers betaald door Medinova. Misschien heeft u voor mij hier de protocollen voor?

Ik verneem graag  zo spoedig mogelijk van u over de mogelijkheden en onmogelijkheden van het vervangen van de klachtencommissie. Mocht er geen vervanging plaatsvinden, dan zal ik binnen 2 maanden mijn klachten over u indienen. Graag verneem ik zoals eerder gevraagd of de hoorzitting in mijn regio kan plaatsvinden.

Zoals u inmiddels weet ben ik niet een persoon die een blad voor de mond neemt en maakt ook dit schrijven onderdeel uit van onze genummerde e-mailwisseling, die ik als bijlage bij de ingediende klachten over u zal toevoegen zodat er een transparant beeld zal zijn voor de klachtencommissie. P.de Beer

Sent: Wednesday, September 18, 2013 RE: e-mail arnoldy de beer nr. 5

Geachte heer De Beer,

Uw mail van 22 mei heb ik destijds in goede orde ontvangen en op 30 mei ook zo goed mogelijk beantwoord. Op 10 juni heeft u mij per mail de ontvangst van mijn antwoord ook bevestigd. In de mail van 30 mei heb ik u aangegeven dat ik de klachtencommissie zal vragen uw redelijke verzoek in overweging te nemen om wat dichter bij uw woonplaats haar zitting te organiseren. Daar heb ik ook op dezelfde dag uitvoering aan gegeven. Ik ga ervan uit dat ik u hiermee ter wille ben geweest.

Ik zal ook bij ontvangst van eventuele vervolgklachten nogmaals aandacht vragen voor uw punt.

Als ik goed ben geïnformeerd heeft er constructief overleg heeft plaatsgevonden tussen DAS en VVAA en ligt het voor de hand ligt om te bezien of dat voor u tot een bevredigende oplossing leidt.

Ik begrijp uit uw mail dat u geen vertrouwen heeft in onze onafhankelijke klachtencommissie. Naar mijn mening biedt het overleg tussen DAS en VVAA meer kans op een oplossing dan het instellen van een nieuwe klachtencommissie, die immers niet de opdracht heeft om aansprakelijkheid of omvang van geleden schade vast te stellen.  Uw voorstel om de klachtencommissie te vervangen zal ik daarom niet volgen. Dat laat onverlet dat ik erop zal toezien dat nieuwe klachten die u wilt indienen snel en zorgvuldig worden behandeld.

Met vriendelijke groet Frank Arnoldy

Den Haag 24 september 2013

Geachte heer Arnoldy,

Uw email van 18 september 2013 heb ik goed ontvangen. Het is erg jammer dat u er steeds erg lang over doet om mijn emails te beantwoorden. Uit uw laatste schrijven blijkt dan ook dat u niet goed bent geïnformeerd. U schrijft mij dat er inmiddels een constructief overleg heeft plaatsgevonden tussen de DAS en de VVAA. Dit is niet juist. Op 8 juli 2013 heeft mijn belangenbehartiger voor het laatst geschreven en de VVAA gemotiveerd aangegeven wat er o.a. voor, na, en tijdens de behandelingen is misgegaan, waarom er schadevergoeding richting mij gerechtvaardigd is en op welke punten dr. van Ommeren aansprakelijk gehouden wordt. Dit is duidelijk onderbouwd weergegeven en tevens voorzien van meningen van andere artsen. Hier is lange tijd over heen gegaan om te beantwoorden omdat er overleg met verzekerde c.q. dr. van Ommeren moest worden gepleegd. Deze lange termijn zou hebben gelegen aan de vakantieperiodes. Hier is recent een antwoord op gekomen dat inhoud dat er door dr. van Ommeren nog steeds geen enkele aansprakelijkheid wordt erkend, dus van enig constructief overleg waarin u in uw email op wijst, is nog geen enkele sprake.

 Vervolgens stelt u dat u uit mijn email heeft begrepen dat ik geen vertrouwen heb in uw onafhankelijke klachtencommissie. Ik betreur het dat u mijn email wederom niet goed heeft gelezen. In mijn email heb ik ondubbelzinnig gesteld dat mij is gebleken dat u en dr. van Ommeren zelf weinig vertrouwen hebben in de klachtencommissie. Dit blijkt o.a. dat dr. van Ommeren gelijk na de uitspraak een reactie naar de voorzitter heeft verzonden om nogmaals alle punten die gegrond zijn verklaard te weerspreken. U was ook aanwezig op maandag 23-09-2013 toen er ook een hoorzitting waar ik alvast één klacht tegen dr. van Ommeren voor het tuchtcollege bracht heeft plaats gevonden.

Op mijn klaagschrift mocht ik een elf kantjes verweerschrift ontvangen van de belangenbehartiger van dr. van Ommeren en vervolgens ook een dupliek op mijn repliek. Hieruit bleek nogmaals dat dr. van Ommeren zich geheel niet kan vinden in de uitspraken van uw onafhankelijke klachtencommissie.

Zelf  heeft u ook duidelijk blijk gegeven zich niet te kunnen vinden in de uitspraken van de behandeling van de klachtencommissie. Al op uw eerste werkdag heeft u gezamenlijk de klachtencommissie aangeschreven met dr. van Ommeren. In het gesprek op 01-03-2013 liet u mij wel weten dat u de mening van de klachtencommissie zeer belangrijk vond, en omdat er veel fout is gegaan bij Medinova ook vond u dat er gehoor moest worden gegeven aan de adviezen, die u serieus nam. (althans mij vertelde die serieus te nemen)

Eén van de adviezen en tevens een gesprekspunt waarvoor u mij had uitgenodigd was om met mij een financiële passende oplossing te bespreken, dit buiten de schade procedure die bij de VVAA loopt om. Zoals u weet is het zeer uitzonderlijk dat een klachtencommissie een dergelijk advies geeft. Hieruit blijkt dan ook dat de klachtencommissie heeft geconstateerd dat er van meerdere feiten spraken is van verwijtbaar gedrag.

Ondanks uw uitnodiging om een voor mij passende financiële oplossing te komen bespreken buiten de verzekering om heeft u zich ook op dit punt zich daar niet aan gehouden. Hieruit blijkt dat u zich ook niet wil neerleggen bij de adviezen zoals deze zijn gedaan. Al op voorhand is er een duidelijke briefwisseling geweest, waarin ik heb verzocht mij niet naar Rotterdam te laten komen om alleen uw zogenaamde “welgemeende” excuses aan te bieden. Uiteindelijk zijn die excuses het enige gesprekpunt geweest en is mijn uitdrukkelijke wens op dit gebied zelfs ook niet gerespecteerd.

Zoals u weet ben ik grotendeels door de klachtencommissie in het gelijk gesteld. Nu er vervolgklachten behandeld gaan worden, zowel over u als over dr. van Ommeren en jullie beiden niet veel op hebben met de uitspraken van de klachtencommissie, leek het mij wellicht een goed moment met u over een vervanging van de klachtencommissie van gedachte te wisselen. Dit om te voorkomen dat er weer adviezen worden gegeven waar u of dr. van Ommeren het niet mee eens zijn.

Zoals u weet heb ik zelf een wrakingverzoek ingediend tegen één commissielid en gemotiveerd aangegeven waarom dit was. Dit was al voor de hoorzitting want ik vermoedde dat commissielid dr. Bom geen gunstige uitspraak zou doen m.b.t. het gebruikte operatiemateriaal van de firma Depuy, omdat hij ook al eerder in het nieuws was inzake belangenverstrengeling met dezelfde firma. Mijn vermoedens zijn dan ook in de uitspraak bevestigd en bij het klachtonderdeel over de operatieloslating is dit onderdeel ongegrond verklaard, met de summiere bewoording: weefsel kan ook wel eens niet aangroeien. Dat het weefsel niet is aangegroeid was inderdaad juist. Echter het niet voldoende aangroeien gebeurde juist door de gebruikte ankers, zo verklaarde dr. van Ommeren meerdere malen. Deze uitspraak was zoiets als: een patiënt rookt 5 pakjes per dag en krijgt longkanker  en vervolgens een simpele omschrijving, longkanker kun je ook zonder te roken krijgen. Er lagen een veertigtal uitspraken gedaan door dr. van Ommeren m.b.t. de loslating van de operatie en het gebruikte materiaal ter inzage. Dit zal  in een later stadium ook uitgebreid voorgelegd worden aan het regionaal tuchtcollege en de klachtencommissie zorginstellingen.

Kortom, het is juist dat ik de commissie eerder wraakte maar u gaat er geheel aan voorbij dat zowel u als dr. van Ommeren duidelijk hebben laten blijken geen vertrouwen te hebben in de klachtencommissie. Tegen deze achtergrond heb ik u gevraagd om voor de komende zittingen na te denken of het misschien verstandig is om de klachtencommissie te vervangen, zodat er nadien ook bij de vervolg klachten bij het tuchtcollege niet meer een hele discussie hoeft te ontstaan over de behandeling en de uitspraken en eventuele adviezen gedaan door uw klachtencommissie.

 Conclusie:

Zoals u begrepen heeft ben ik van mening dat u en dr. van Ommeren laten zien geen enkel vertrouwen te hebben in de klachtencommissie en in ieder geval geen gevolg geven aan de adviezen.

Is er nog geen constructief overleg geweest met uw verzekeraar en zijn de punten die mijn belangenbehartiger heeft ingebracht, niet richting ons gemotiveerd weersproken maar slechts afgedaan. Geen enkel schriftelijk argument is door uw verzekeraar via dr. van Ommeren ingebracht en de meningen van derden worden niet weersproken, slechts een suggestie om mij nogmaals door een “onafhankelijke” door uw verzekeraar aangewezen specialist te laten zien, omdat die orthopeed ( de tiende ) misschien een andere verklaring wil afleggen.

Ben ik in afwachting hoe de uitspraak van de hoorzitting van vandaag bij het regionaal tuchtcollege verloopt en zal dan bezien of n.a.v. de uitspraak overgegaan kan worden om mijn andere klachten in een klaagschrift ( de inhoudelijke punten die niet klopten in het dossier maar waar vandaag de zitting niet over ging) in te dienen. Of dat het eerst nog nodig is  om naar het centraal tuchtcollege te stappen.

Nieuwe klacht kliniekmanager dhr. Flip Paas.

Vandaag heeft mevrouw Akkerman onder ede verklaard dat de interne besprekingen over  mijn vragen over een goed leesbaar dossier aan de kliniek manager, dhr. Paas, zijn voorgelegd. Nu de klachtencommissie Akkerman eerder vrij pleitte, lijkt het mij dat dhr. Paas, die ook van de hoed en de rand wist, in ieder geval mijn verzoeken op zijn afdeling t.a.v. dr. van Ommeren had moeten brengen, dit past in zijn functie. Ook dit is voor mij een klachtwaardig feit; mijn vragen waren helder gesteld en hebben een aantal maanden geduurd. Dhr. Paas zal ook van de uitspraak van de klachtencommissie op de hoogte zijn geweest en het is dan onacceptabel als hij mijn verzoeken om een leesbaar dossier te krijgen van mw.  Akkerman heeft vernomen en  daar dan vervolgens niets tegen dr. van Ommeren van te zeggen. Zelfs niet om vriendelijk te vragen of na de uitspraak van de klachtencommissie het mogelijk kan zijn mijn dossier even netjes uit te typen. Of speelt  dr. van Ommeren  alweer de vermoorde onschuld? Ik kan dit niet duiden er is in ieder geval nog erg veel  mis in de communicatie bij Medinova.

Om te voorkomen in het vervolg weer van het kastje naar de muur gestuurd te worden zal ik mijn volgende klaagschriften en klachten dan ook voorzien van kopieën van de inmiddels 7 vuistdikke dossiers met alle email correspondentie. Zodat het niet meer kan gebeuren dat de klachtencommissie of tuchtcollege argumenten afdoet omdat ze nog niet beschikt over het bewijs materiaal.

Wat dhr. Paas betreft is hem dus verwijtbaar dat hier weer een hele gang (met voor mij bijkomende kosten) naar het tuchtcollege moest worden gemaakt, omdat hij heeft nagelaten om mijn verzoeken over te brengen aan van Ommeren. Over van Ommeren zal ik dus een klaagschrift indienen over wat er aan het dossier ontbrak en de behandelingen etc. die o.a niet eens genoteerd waren.

We hebben samen vernomen dat op 4 november 2013 de uitspraak zal volgen van de klachtencommissie. Ik zal mij de komende tijd focussen om een klacht over dhr. Paas bij de klachtencommissie te deponeren, nu hij volgens mw. Akkerman als kliniekmanager heeft nagelaten, de door mw. Akkerman besproken (vele) emails niet aan dr. van Ommeren over te brengen, die “volledig verrast “ schijnt te zijn dat er een stapel verzoeken waren binnen gekomen om een voor mij leesbaar dossier uit te typen.

Daar ook u een zeer onbetrouwbare gesprekspartner bent gebleken op 1 maart 2013 waar u mij voor niets en onder valse voorwendselen naar de hotel lobby van het Airport hotel liet komen, zal ik natuurlijk ook proberen de klachten tegen u z.s.m. bij uw klachtencommissie onder de aandacht brengen maar dit tussen station heeft weer een voor vertragende werking.

Het is aan u of u de klachtencommissie vervangt, het wordt alleen geen prettige situatie voor uw klachtencommissie omdat met het niet opvolgen van de adviezen, mijn eerdere klachten over dr. van Ommeren gedeeltelijk ook bij het tuchtcollege door mij worden neergelegd. Daarin zal duidelijk de reden/details van mijn wrakingverzoek worden beschreven, ditmaal met de complete email wisselingen en de uitkomst van het wrakingverzoek.

Mocht het tuchtcollege van mening zijn dat mw. Christe gelijk heeft dat al aan de dossier plicht was voldaan, dan kunnen we al helemaal stellen dat prof. Hubben met zijn uitspraken zoals dat een patiënt recht heeft op een goed leesbaar dossier, de plank volledig misslaat en is vervanging misschien toch het beste, immers hij stelde al in bij de uitspraak in de klacht tegen dr. van Ommeren dat het dossier slecht leesbaar was en vervolgens stelde hij in de uitspraak in de klacht tegen mw. Akkerman:

De commissie heeft vastgesteld dat kort voor de  mondelinge behandeling van de klacht alsnog door Medinova een getypte versie van het medisch dossier aan klager ter hand is gesteld, hetgeen klager ter zitting heeft bevestigd. De commissie is van oordeel dat dit terecht is gebeurd. Klager heeft immers recht op een zodanig afschrift van zijn dossier dat gemeten naar algemene maatstaven, leesbaar kan worden geacht. Dit vloeit voort uit het daaromtrent bepaalde in de wettelijke regeling van de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Het had zeer de voorkeur verdiend indien het verzoek van klager aanstonds was gehonoreerd. Dit geld eens temeer gezien het oordeel dat de klachtencommissie in haar beslissing van 27 september 2012 over de slecht leesbare kwaliteit van dit dossier heeft gegeven.

Als dit ook larie blijkt kunnen we nog maar weinig waarde hechten aan uw commissie, ik vroeg u al eerder tot welke instantie ik mij moet wenden en welke protocollen er gelden als er twijfel is aan de handelswijze van een klachtencommissie zelf. (behandeling wrakingverzoek, het verstrekken van notulen als een arts separaat gehoord wordt, het niet gebruiken of inzien van ingebracht bewijsmateriaal en nu het neer schrijven van stellingen die ook al betwist worden door mw. Christe)

 Ik  kreeg van u op  mijn eerdere vraag naar de protocollen nog geen antwoord; zie onder:

 “Over boven gemelde zaken wil ik dan graag een onderzoek laten instellen door een onafhankelijke instantie die geheel niet is betrokken bij  Medinova, de klachtencommissie wordt immers betaald door Medinova. Misschien heeft u voor mij hier de protocollen voor? “

Graag ontvang ik deze alsnog en een antwoord door wie ik de klachtencommissie kan laten toetsen, dit klemt nu des temeer nu er twijfel wordt gezaaid over de uitspraken van prof. Hubben door de advocaat van dr. van Ommeren.

Resumerend is het erg vervelend voor mij dat u mijn brieven niet goed leest of begrijpt en ik tot vervelens toe uw reacties weer recht moet zetten. Is het misschien handiger dat u ook een advocaat neemt?

Zoals eerder geschreven zullen alle e-mail wisselingen onderdeel uitmaken van de klacht tegen u. Daar er nogal wat schort aan de onderlinge communicatie bij Medinova en dhr. Paas niet op het laatste moment wil verassen stuur ik deze e-mail cc.

Ik hoop u nu voldoende te hebben geïnformeerd, en zie uw antwoord met belangstelling op korte termijn tegemoet,

 Hoogachtend, P. de Beer Cc Flip Paas

Den Haag                                                                                Vrijdag 1 november  2013

Geachte Arnoldy,

Met dit schrijven herinner ik u er nogmaals aan, dat u alweer niet op mijn vragen heeft gereageerd.

In mijn laatste schrijven ( e-mail 5 ) van 23 september vroeg ik nogmaals om bepaalde protocollen, ( deze heb ik u eerder in e-mail 4 ook gevraagd op 23 augustus  )zodat ik kan laten toetsen of o.a. mijn wrakingverzoek terecht is afgewezen en of er zorgvuldig met ingebracht bewijsmateriaal door de “onafhankelijke “ klachtencommissie is omgegaan etc.

Ik stel u ook op de hoogte dat ik van v Ommeren geen leesbevestiging heb gekregen van mijn schrijven aan hem. Zoals u weet is hij nogal eens verbaast over zaken die er spelen en waarvan hij door de medewerkers ( directie, klachtenfunctionaris en kliniekmanager ) van Medinova niet van op de hoogte wordt gehouden. Ook is hij nogal eens stukken kwijt, brieven afspraken e.d

Om hem niet weer te laten acteren alsof de hoorzittingen en klachten als donderslag bij heldere hemel komen, heb ik hem persoonlijk laten weten hoe de agenda m.b.t hoorzittingen er ongeveer uit gaat zien.

Maar van Ommeren heeft het waarschijnlijk net als u.. druk , druk ,druk..

Ik laat u een afschrift van mijn brief toekomen. Graag een leesbevestiging als het van Ommeren bereikt heeft… of moet ik het e-mail van de secretaresse gebruiken om mijn schrijven op de juiste plek te krijgen? Voor de zekerheid zal ik wat cc adressen gebruiken.

In uw laatste schrijven had u het er over dat er constructief overleg is geweest tussen DAS en uw verzekeraar, ik meld u dat uw verzekeraar pas later op de punten kon terugkomen… wegens de vakantie van v Ommeren.. Tot op heden is er inhoudelijk door hem nog steeds niet gereageerd… het lijkt me dat de vakantietijd inmiddels wel voorbij is..?

Vervolgens heb ik mij nogmaals door een orthopeed laten onderzoeken mij is wederom vertelt dat er operatief niets meer aan mijn pijn gedaan kan worden. De pijn komt door het veelvuldig ingrijpen in een kleine ruimte ( wat dr. Bom ook al vertelde tijdens de zitting )

De pijn die er is bijgekomen na de laatste ingreep door van Ommeren waarbij mijn kraakbeen doorboord is en een anker ver buiten de gebruikelijke plaats is ingeboord zal ook volgens de laatste orthopeed alleen weg kunnen gaan met een schouderprothese. Ook hij vindt mij te jong hiervoor en voorspelde dat dan nog de andere pijnpunten door de vele ingrepen zullen blijven. Ik zal de pijn de rest van mijn leven moeten verbijten.

Dit lijkt nu een gegeven, ook in de eigen klinieken van Medinova kunt u geen orthopeed vinden die er anders over denkt en mij nog operatieve mogelijkheden kan bieden..

Tegen deze achtergrond is uw aanbod om mij te voorzien van een lijstje met goede orthopeden wereldwijd dan ook een “wasse neus “,Ik zal mij erbij moeten neerleggen dat de kwaliteit van mijn leven nooit meer hetzelfde zal zijn als voor de ingrepen van v Ommeren en zal mij moeten focussen om mij  in ieder geval financieel schadeloos te laten stellen, nu verdere deelname aan het arbeidsproces voor mij uitgesloten zal blijven. Het lijstje heeft dus niets te maken met een voor mij passende oplossing zoals door de onafhankelijke  klachtencommissie van Medinova aan de directie  voorgesteld is mij aan te bieden.

Zoals ik ook al aan van Ommeren heb geschreven zal ik op 4 november het tweede klaagschrift naar het tuchtcollege in Eindhoven sturen. Dit betreft een tiental klachten die meer  inhoudelijk over het patiënten dossier gaan en de nadelige gevolgen die ik daardoor heb moeten ondervinden.

Gebleken  is dat tussen indienen van een klaagschrift er ongeveer een halfjaar overheen gaat voor verweer, dupliek, uitspraak,  dat is ongeveer mei 2014. Afhankelijk van de uitspraak zal ik hierna de resterende klachten  over van Ommeren bij het regionaal tuchtcollege melden m.b.t de operaties, uitspraken materiaal, depuy etc. Anders komt er eerst nog een ronde bij het centraal tuchtcollege in Den Haag.

Hierna kunnen we de klachten over u laten behandelen.

Ik zal wel proberen om in de tussen liggende periode ook de klacht over Flip Paas  in te dienen en  te laten behandelen door de onafhankelijke klachten commissie. Uit de zitting bij het tuchtcollege is gebleken dat hij mijn verzoeken om een goed leesbaar patiënten dossier te krijgen, niet aan van Ommeren heeft voorgelegd en op eigen initiatief heeft besloten mij dit niet toe te laten komen.

Onder zijn leiding p(r)ikte ook Alibaks nog een graantje mee van mijn kapot geopereerde schouder we kunnen dat tevens ook behandelen om vast te laten stellen wie de eindverantwoordelijke is voor dit medisch onverantwoord door verwijzen.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nu vraag ik u nogmaals dringend antwoorden te geven op mijn eerder gestelde vragen.

Groet P. de Beer

P.s is Medinova ook aangesloten bij de geschillencommissie zorginstellingen ? cc Flip Paas cc J.W van Ommeren via frontoffice

Sent: Friday, November 01, 2013 1:46 PM Re: e-mail nummer 7

Geachte heer De Beer,

Dank voor de herinnering. Ik ben u niet vergeten en een antwoord is in voorbereiding. Volgende week zal ik u berichten.


Met vriendelijk groet, Frank Arnoldy

Den Haag           e-mail 8            dinsdag 5 november 2013

Oké, als  jullie juristen/adviseurs klaar zijn met het antwoord zie ik dat met belangstelling tegemoet.

Inmiddels heb ik de  door mij "verwachte "  uitspraak van het tuchtcollege ontvangen.

Zoals te lezen vindt het college zes weken wachten op een leesbaar dossier niet zo erg lang.. om van een tuchtrechtelijk verwijt te spreken.

Zoals we beiden weten heeft het echter een paar maanden moeten duren omdat Flip Paas  van Ommeren niet heeft ingelicht dat ik om het dossier had gevraagd.

Ik ga dan ook met volvertrouwen de klachtenprocedure in met mijnheer Paas... benieuwd of ook hij onder ede gaat verklaren dat die arme  van Ommeren van niets wist..

Dan zou ik de zaak kunnen heropenen.. en zal Akkerman van meineed beschuldigd kunnen worden. Wist van Ommeren echt niets is er dus flink wat loos met jullie communicatie onderling... daar mag prof Hubben dan uitspraak over gaan doen..

 Zoals gebruikelijk zal de complete e-mail correspondentie door mij ingebracht worden en is dit e-mail nr. 8 in mijn dossier.

 Groet, P. de Beer

 Email van Arnoldy vrijdag 8 november

 Geachte heer De Beer,

 Tot mijn spijt maken we samen weinig tot geen voortgang in het oplossen van uw probleem, onvrede en klachten. Onze e-mailwisseling in de afgelopen periode draagt m.i. ook niet bij aan de gewenste oplossing.

Gelet op de voortdurende discussie en de vele verwijten, wil ik graag enkele hoofdzaken nogmaals belichten om misverstanden te voorkomen.

Het afgelopen jaar heb ik getracht invulling te geven aan de uitspraak van de klachtencommissie zonder dat we het daarover eens zijn geworden. Ik verwijs u voor de door mij aangeboden oplossing naar mijn e-mailberichten van 8 en 24 maart. U heeft in verschillende reacties duidelijk gemaakt dat u het hier niet mee eens bent. Het beeld dat u in uw berichten schetst van het gesprek dat wij hebben gevoerd, herken ik niet. Ik kan nu niet veel anders dan vaststellen dat we het over de aangeboden oplossing niet eens zijn geworden.

U heeft mij voorgesteld om de klachtencommissie te vervangen om u moverende redenen. Ik heb u per e-mail op 18 september laten weten dat ik uw voorstel niet zal volgen. De discussie over het functioneren van de klachtencommissie beschouw ik als afgesloten. Vanzelfsprekend zullen we alle klachten, ingediend bij de klachtencommissie, snel en zorgvuldig behandelen. Zoals u bekend, heb ik de klachtencommissie gevraagd om u bij vervolgklachten ter wille te zijn en de zitting in uw woonplaats te organiseren.

Op 18 september heb ik u laten weten - als onderdeel van mijn oplossing - dat er constructief overleg heeft plaatsgevonden tussen DAS en VVAA. Van onze zijde hebben we nadrukkelijk geprobeerd de afhandeling van uw casus door de verzekeraars te bespoedigen. U heeft mij duidelijk gemaakt per mail dat naar uw mening geen constructief overleg heeft plaatsgevonden. Dit overleg heeft naar ik heb begrepen van VVAA wel  plaatsgevonden - wellicht niet met uw medeweten of instemming - maar heeft uiteindelijk niet het gewenste resultaat opgeleverd. Dit blijkt ook uit de brief van VVAA aan DAS gedateerd 31 oktober jl..

In uw brief aan de heer van Ommeren gedateerd 18 oktober heeft u aangekondigd nog een reeks van procedures aan te spannen bij de klachtencommissie en het regionaal tuchtcollege. Ik denk persoonlijk dat dit de door u gewenste oplossing niet snel dichterbij brengt. Zoals eerder gezegd, zal ik desondanks alle medewerking verlenen aan dergelijke procedures voor zover dat binnen mijn mogelijkheden ligt.

Ik verzoek u om voor de afhandeling van uw zaak vanaf heden verder gebruik te maken van de daarvoor aangewezen wegen, te weten de verzekeraars, de klachtencommissie en het tuchtrecht. Zelf ben ik altijd beschikbaar voor overleg indien zich nieuwe perspectieven op een oplossing aandienen. Ook VVAA staat klaar om met DAS in gesprek te gaan. Ik citeer uit de brief van VVAA aan DAS: “Wij willen nogmaals benadrukken dat we nog steeds openstaan voor de beide oplossingsrichtingen die wij uw cliënt hebben aangeboden: een buitengerechtelijke expertise, of samen gesprek aangaan om tot een oplossing te komen.”.

 Met vriendelijke groet,Frank Arnoldy Directeur Medinova

 Email  antwoord  e-mail 8 november.

Geachte heer Arnoldy,

ik begrijp dat u ook inmiddels de dingen niet ook meer zo goed kan herinneren en probeert te vergeten hoe het gesprek op 1 maart is verlopen.

Gelukkig heb ik het gesprek laten notuleren zodat we daar t.z.t op terug kunnen komen.

 De zinsnede " Het afgelopen jaar heb ik getracht invulling te geven aan de uitspraak van de klachtencommissie zonder dat we het daarover eens zijn geworden.

kan ik niet duiden, de klachtencommissie heeft helemaal niet gevraagd of u voor mij een lijstje wil maken van orthopeden in de wereld. Ook ik heb dit niet voorgesteld. Het enige waarom ik naar Rotterdam ben gekomen is dat de klachtencommissie de directie heeft gevraagd mij een passende financiële oplossing te bieden dit buiten de verzekering om.

 Zie hiervoor ook de e-mailwisseling van mevrouw Akkerman van 15 januari 2013. Mij is zelfs per mail gevraagd om wat voor een bedrag het zou gaan !

Suggereert u nu dat u dit wel heeft besproken in ons gesprek ??

 Gr P.de Beer

 e-mail 8 november 16:57

Geachte Arnoldy,

 We kunnen stellen dat er steevast om de brij heen gedraaid  wordt. ik vraag  nu nogmaals tot vervelens toe om mij de protocollen zoals door mij gevraagd toe te laten komen. Dat de klachtencommissie niet vervangen wordt oké. Maar ik vraag nu al maanden bij wie ik kan laten toetsen en me kan beklagen over de punten.. wrakingverzoek etc.. die in mijn ogen verkeerd gegaan zijn. Kost het erg veel moeite..? de eerste werkdag was vlot in de pen klimmen geen probleem, maar het lijkt structureel dat bij Medinova om de dingen gesmeekt moet worden... eerst maanden bij Akkerman en nu idem.

Op vrijdag 1 november stuurde ik de zoveelste reminder, kortheidshalve verwijs ik u naar onderstaande tekst.

Met dit schrijven herinner ik u er nogmaals aan, dat u alweer niet op mijn vragen heeft gereageerd.

In mijn laatste schrijven ( e-mail 5 ) van 23 september vroeg ik nogmaals om bepaalde protocollen, ( deze heb ik u eerder in e-mail 4 ook gevraagd op 23 augustus  )zodat ik kan laten toetsen of o.a. mijn wrakingverzoek terecht is afgewezen en of er zorgvuldig met ingebracht bewijsmateriaal door de “onafhankelijke “ klachtencommissie is omgegaan etc..

 ik verzoek zonodig sommeer ik dat ik de gevraagde informatie nu per omgaande ontvang.

 P.de Beer

Den Haag e-mail nr. 9 vrijdag 8 november

Als vervolg op voorgaande mail, wil ik  vragen om niet steeds te verwijzen naar de zaak tussen de Das en de VVAA.

Dit is een zaak tussen onze juristen inzake de aansprakelijkheid. U speelt hier geen enkele rol in.

 De te bewandelen wegen m.b.t het tuchtcollege heb ik uw hulp of inmenging of medewerking ook niet bij nodig.

ook hier speelt u geen enkele rol van betekenis voor mij in.

U wilt de klachtencommissie niet vervangen, ook dit is geen enkel probleem en daar vraag ik uw inmenging niet in.

Ik vraag naar de protocollen ,via wie ik de klachtencommissie kan laten toetsen of zaken naar behoren zijn gegaan.

Dit is nu tot 4 maal toe schriftelijk verzocht.

 k vraag dus verder geen hulp bij oplossingen.

Mijn schouder is vernield, een lijstje orthopeden is daar geen remedie meer tegen.Het is zelfs stuitend me dit als oplossing aan te bieden.Ik zal moeten leven als chronisch pijnpatiënt  ook dat is een gegeven.

 Het enige wat wij af te handelen hebben ,is het advies dat de klachtencommissie de directie heeft gegeven

De commissie gaf als advies dat buiten de verzekeraar om ( na alles wat mij overkomen is ) de directie van  Medinova met mij een passende financiële oplossing te bespreken. Op dit punt blijft u tot op heden in gebreken, excuses heb ik op voorhand al geschreven niet voor naar Rotterdam te willen komen.

Maar goed u denkt dat uw  recht als directeur  meer weegt en dat tegen mijn wil in u wel vindt te moeten kunnen doen.. hierin blijkt al alle minachting die er is voor een gedupeerde patiënt.

Een passende financiële oplossing heb is geweigerd met me te bespreken, ik weerspreek dus voor de zoveelste keer de bewering dat er ook maar één poging is gedaan aan het advies van de klachtencommissie te voldoen...  of moet ik me vereert voelen om een broodje in een hotelbar te hebben gekregen van mijnheer de directeur zelf?

 Uw stelling ik citeer:

 Het afgelopen jaar heb ik getracht invulling te geven aan de uitspraak van de klachtencommissie zonder dat we het daarover eens zijn geworden.  *

 Is een grote farce te noemen er is met mij geen enkele passende oplossing besproken of geboden van een invulling van de uitspraak is dan ook geen enkele sprake.

 * Ik vraag prof. Hubben bij het bestuderen van de e-mailwisseling hier speciaal de aandacht op te vestigen.

 P.de Beer

 Antwoord Arnoldy 19 -11-2013

 Geachte Heer de Beer,

Op 8 november heb in antwoord op onderstaande mail een drietal mailberichten van u in goede orde ontvangen (bijlagen).

Tot mijn spijt leveren uw mails geen nieuw inzicht op en maken we op deze wijze – zoals eerder door mij geconstateerd – geen voortgang in het oplossen van uw probleem, onvrede en klachten.

U geeft aan dat ik u alleen van dienst kan zijn bij het afhandelen door de directie van het door u genoemde advies van de klachtencommissie. We zijn het naar mijn oordeel op dit punt eens dat we het niet eens zijn. Ik ben er kennelijk niet in geslaagd u te overtuigen van de door mij ingezette lijn. Als u dat wenst kunt u - zoals u eerder heeft aangekondigd - hierover een klacht indienen.

Ook vraagt u om bepaalde protocollen die het werk van de klachtencommissie regelen. Zoals u bekend

is er een reglement van de klachtencommissie dat ook op onze internetsite is te vinden. Op basis van dit reglement regelt de klachtencommissie haar werkzaamheden.  Tegen de beslissing van de klachtencommissie staat geen beroep op een andere instantie open, maar de klachtencommissie kan haar oordeel herzien, als na de beslissing nieuwe feiten en omstandigheden aan het licht komen. Dat laatste is bij mijn weten niet het geval. Met de uitspraak van de klachtencommissie is de door u ingediende klacht dus afgedaan en daar zal u het wat deze klacht betreft mee moeten doen.

Inmiddels heb ik afgelopen week van de kliniek manager van de Kliniek Zestienhoven begrepen dat u hem direct heeft benaderd met vragen naar aanleiding van de uitspraak van het regionaal tuchtcollege. Ik verzoek u vriendelijk alle vragen te richten aan mij en/of de klachtenfunctionaris.

Met vriendelijke groet, Frank

Verzonden: maandag 25 november 2013 19:27
Aan: Frank Arnoldy
CC: Flip Paas
Onderwerp: e-mail 10 Den Haag maandag 25 november 2013

 Geachte Heer Arnoldy,

 Tot 4 maal toe heb ik gevraagd aan dhr. Paas ik  om op de volgende vraag antwoord te geven:

 Klopt het dat nadat ik al maanden vroeg om een leesbare versie van mijn dossier U verzuimd heeft dit ook aan van Ommeren over te brengen ?

 Het is zeer vreemd maar dhr. Paas vindt dat u mijn vraag beter kan beantwoorden...?

Ik vindt het antwoord zeer belangrijk en ik hecht er als gedupeerde patiënt erg veel aan om te weten waar zaken bij mij allemaal zijn misgegaan en wie daar precies verantwoordelijk voor is. Ik heb Paas eerder geschreven dat voor het feit dat ik niet in het bezit werd gesteld van een leesbaar patiëntendossier ik in eerste instantie dacht dat de klachtenfunctionaris en dr. van Ommeren hiervoor verantwoordelijk waren. Ik heb daarvoor tot tweemaal toe een voor mij zware  en belastende weg bewandeld om dit in een klachtenprocedure te laten behandelen.

Daar is uit naar voren gekomen dat zowel mevrouw Akkerman en dr. van Ommeren verklaard hebben dat mijn maanden lange verzoeken bij alleen bij Paas zijn terecht gekomen zonder dat dr. van Ommeren ook maar door hem verder op de hoogte gesteld is. Mijnsinziens past dit gedrag geheel niet bij zijn functie van kliniekmanager en frustreerde  hij naar mijn mening een goede gang van zaken.

Ik heb hem eerder een televisie programma toegestuurd waar in prof. Hubben vertelt dat het erg vaak voorkomt dat tegen de verkeerde persoon in een organisatie een klacht wordt ingediend. We kunnen stellen dat onder zijn ogen in dit geval idem is gebeurd. Hij heeft mij willens en wetens een klachtenprocedure in laten gaan en daarop zelfs nog een procedure bij het regionaal tuchtcollege met de wetenschap dat hij de informatie voor van Ommeren moedwillig had tegengehouden.

Na alles wat mij gepasseerd is in Medinova zal ik dan ook over dhr. Paas een klacht deponeren bij uw onafhankelijke klachtencommissie.

Ik heb door de uitspraak die ik heb ontvangen van het tuchtcollege, begrepen dat het voor mij als patiënt een heel goed recht was om op mijn verzoek een getypte versie van mijn patiëntendossier te mogen ontvangen.Dhr Paas onthield mij dus een recht dat heeft hij als kliniekmanager had moeten weten.Zijn functie lijkt me er juist een doie moet zorgen dat de protoco;;en gevolgd worden. Akkerman was degene die ik moest aanschrijven volgens het protocol van Medinova nu van Ommeren in een klachtenprocedure zat. Ik heb zoals genoegzaam bekend maanden lang gevraagd om een getypte versie. Akkerman schijnt dit alleen naar Paas te hebben verzonden die mijn verzoeken aan van Ommeren moedwillig heeftr geblokkeerd. Van Ommeren kan in zijn functie als chirurg prima zelf beslissen als hij de wet van inzage en een leesbaar dossier wil overtreden. Helaas is dat gedaan door N.b een kliniekmanager die schend daarbij een norm.

Ik hecht er zeer grote waarde aan dat  mijn klacht op dit punt alsnog wordt behandeld en voor de correctheid van de afhandeling vraag ik nu via u:

Klopt het dat nadat ik al maanden vroeg om een leesbare versie van mijn dossier dhr. Paas  verzuimd heeft dit ook aan van Ommeren over te brengen ?

 Mijn vraag aan Paas is simpel gesteld en kan met een simpel:  ja - ik had uw verzoeken niet aan van Ommeren doorgegeven of nee ik heb uw verzoeken wel doorgegeven aan dr. van Ommeren beantwoord worden. Dhr. Paas wil dat dit via u verloopt ik denk dat u mij hierover morgen kunt berichten.

Het lijkt er op dat dhr. Paas graag aan u vertelt of hij dit nu wel of niet gedaan heeft en dat u mij dat beantwoord. Daar hoeft denk ik niet meer zoveel tijd overheen te gaan.

 Ik heb van dhr Paas  begrepen dat hij mijn e-mail klakkeloos naar  u doorstuurt ter beantwoording, ik wijs u er  nogmaals met klem op dat dit een vraag is aan hem persoonlijk ik zal mijn vragen dus ook telkens a c.c aan de personen richten voor wie ze bedoeld zijn. M.b.t het niet goed aankomen als dit via tussenpersonen moet gaan is ieder vertrouwen bij Medinova geheel weg. Het is kennelijk nodig om klachtenprocedures op te starten om een goede gang van zaken en eerlijke antwoorden te krijgen.

U heeft in uw klachtencommissie dhr.. Hubben zitten die we kunnen beschouwen als een autoriteit als het gaat om medisch recht.

Ik ga er dan ook met het volste vertrouwen een klachtenprocedure met dhr. Paas in, ik ga er van uit dat hij op de hoogte is dat het voor mij een recht was om op mijn maanden lange verzoeken een  leesbaar patiëntendossier te ontvangen en hij  mijn verzoeken als kliniekmanager dan ook had moeten doorgeven aan van Ommeren zeker nadat mij is verzocht zelf geen contact meer te onderhouden.

Ik heb  mijn vraag nu dus diverse malen helder gesteld blijkbaar geeft Paas er ook de voorkeur aan een hele procedure te bewandelen het lijkt een gewoonte bij Medinova dat er meer voorkeur wordt gegeven alles door de klachtencommissie te laten behandelen en simpele vragen moeten leiden tot hele verweerschriften

Ik vertrouw er op dat ik u voldoende heb geïnformeerd, mocht mijn vraagstelling niet duidelijk zijn ben ik gaarne bereid e.e.a  op uw verzoek te verduidelijken.

 P.J.M.A de Beer

 Antwoord Arnoldy op e-mail 10              26 november 2013

 Geachte Heer de Beer,

Uw email heb ik in goede orde ontvangen. Uit uw vraag maak ik op dat u wilt weten hoe de procedure is verlopen omtrent uw verzoek om een uitgetypt dossier.

Ik hecht er waarde aan u uit te leggen hoe deze procedure en communicatie intern is verlopen:

 Het is tot heden nog niet voorgekomen dat een patiënt een verzoek indient om een uitgetypt dossier te ontvangen. De geldende procedure is als volgt:

  1. De klacht wordt ontvangen (van patiënt of diens juridisch vertegenwoordiger)
  2. Dezelfde dag wordt de specialist en de kliniekmanager geïnformeerd, een kopie van de klachtenbrief/mail wordt verzonden aan de specialist.
  3. In de brief wordt in de regel direct ook om een kopie van het dossier gevraagd. De specialist wordt dus ook geïnformeerd over het verzenden van de gevraagde stukken.
  4. In het geval dat om een kopie wordt gevraagd geeft Mw. Akkerman de afdeling Front Office opdracht om het dossier te kopiëren en te verzenden aan de patiënt. Indien er toestemming is van de patiënt wordt een kopie ook vaak naar diens juridisch vertegenwoordiger verzonden.
 • Ook in uw geval is al eerder in het proces een kopie van het dossier aan u verzonden.
 • Vlak voor kerst 2012 ontvingen wij uw verzoek om een uitgetypt dossier. Dit stuurde u per email aan Mw. Akkerman. Zij heeft u direct per email laten weten dat uw bericht na de vakantieperiode in behandeling zal worden genomen.
 • Uw verzoek was afwijkend van de standaard procedures. U wilde immers het dossier uitgetypt ontvangen.
 • Mw. Akkerman heeft u gevraagd op 24 januari per email of u bepaalde delen van het dossier uitgetypt wilde hebben, immers er zijn meerdere specialisten betrokken geweest bij uw behandeling. U antwoordde dat uw verzoek alle handgeschreven notities betrof (van drs. van Ommeren, dr. Vischjager, drs. Fiévez en fysiotherapeuten).
 • 1 februari is uw verzoek besproken tussen Mw. Akkerman en Dhr. Paas. Bij het uittypen van het dossier ontstaat een nieuw document. De juridische status van dat nieuwe document kon niet worden ingeschat door Dhr. Paas en Mw. Akkerman. Mw. Akkerman heeft mij hierover geïnformeerd en gezamenlijk is besloten allereerst bij VVAA juridisch advies in te winnen en dit advies af te wachten voordat er verdere acties zouden worden genomen.
 • Op 5 februari ontvangen wij per email een negatief advies van onze juridisch adviseur van VVAA.
 • Op 7 februari is dit advies besproken tussen Mw. Akkerman en Dhr. Paas, zij hebben mij geïnformeerd en er is besloten het advies van VVAA te volgen. Mw. Akkerman heeft u hierover geïnformeerd. U heeft daarna met diverse emails duidelijk gemaakt dat u het niet eens was met deze beslissing.
 • Op 1 maart vond ons gesprek plaats in Rotterdam. Daar hebben we u aangeboden het dossier uit de kliniek te halen zodat u inzage kon hebben. U had daar op dat moment geen behoefte aan. Er is tijdens dat gesprek niet meer gesproken over het uittypen van het dossier.
 • Geen van de specialisten en fysiotherapeuten die de handgeschreven notities hebben gemaakt, zijn geïnformeerd over uw verzoek, zoals Mw. Akkerman tijdens de behandeling van uw tuchtklacht al verklaarde. Er is geen enkele sprake van “moedwillig” niet informeren. Op het moment dat het negatieve advies van VVAA was ontvangen was er geen noodzaak om alle betrokken specialisten en fysiotherapeuten te informeren.
 • Direct nadat u een Tuchtklacht had ingediend en onze advocaat Mw. Christe adviseerde het dossier voor u uit te typen zijn alle betrokken specialisten en fysiotherapeuten uiteraard geïnformeerd. Het koste helaas wat tijd doordat het originele dossier door alle specialisten (verspreid over 2 klinieken) moest worden ingezien en uitgewerkt. Deze stukken (per specialist en chronologisch) heeft u voor de hoorzitting ontvangen. U heeft besloten de tuchtklacht voort te zetten.

Met de kennis van de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege zijn we wel van mening dat het dossier sneller in uitgetypte vorm aan u ter beschikking had moeten worden gesteld. Onze interne procedure is hierop aangepast.

Ik hoop dat ik voor u de gang van zaken heb kunnen verduidelijken.

Met vriendelijke groet,Frank Arnoldy Directeur Medinova

 E-mail 11 woensdag 27 november 2013

 Geachte Arnoldy,

Ik heb niet gevraagd hoe de procedure is verlopen. Tot 4 maal toe heb ik gevraagd aan dhr. Paas  om op de volgende vraag antwoord te geven:

Klopt het dat nadat ik al maanden vroeg om een leesbare versie van mijn dossier U verzuimd heeft dit ook aan van Ommeren over te brengen ?

 Daar vraag ik een simpel ja of nee op, zoals ik dat ook zal vragen voor de klachtencommissie.

Als Paas daar nu niet op wil antwoorden en u geen zin heeft mij een rechtstreeks antwoord van hem over te brengen bespreken we dat in de diverse hoorzittingen.

Vervolgens heeft u zelf mijn vragen aan u in mijn laatste mails ook niet meer beantwoord, hierop kom ik terug in de klachtenprocedure .. weer herhalen lijkt me als  “trekken aan een dood paard “

Op uw relaas hoe de procedure is gevolg kom ik terug.

Fijn dat u alle e-mails nog eens goed heeft bestudeerd (laten bestuderen ).. en mij op de procedures wijst… ook enige uitleg over onderstaande e-mail.. van  15-01-2013 waarin mij gevraagd wordt welk bedrag er mee gemoeid is om aan een advies van de klachtencommissie gehoor te geven..

 Geachte heer de Beer,

Zoals aan u belooft heb ik overleg gehad met de voorzitter van de Onafhankelijke Klachtencommissie.

 Ik zou voor u 2 zaken voorleggen: de interpretatie van het eerste advies en de notulen van de hoorzittingen.

 Advies aan de directie:

Het advies van de commissie is door Medinova niet correct geïnterpreteerd. Wij gingen er van uit dat de opmerking een vergoeding betrof voor de door u geleden schade. Dat traject loopt via VVAA en is, zoals u weet, al in werking gezet.

 Met de uitspraak van de commissie is bedoelt dat er een tegemoetkoming in overleg met u zal worden afgesproken. Wij hebben nog niet eerder meegemaakt dat dergelijke adviezen door de commissie worden uitgebracht, daardoor is de verwarring hieromtrent ontstaan. Om heen en weer emailen op dit punt te voorkomen zou ik u willen vragen na te denken over op welke wijze u die tegemoetkoming wilt vorm geven en welke bedrag daar mee gemoeid zou gaan.  Daarna zal ik met de directie overleggen of zij daarmee akkoord gaan. Uiteraard begrijpen wij dat dit slechts een tegemoetkoming is en uw klacht daarmee niet is afgehandeld.

 Notulen:

 Van de hoorzittingen worden geen transcripties gemaakt. De aantekeningen van de secretaris worden gelijk verwerkt in de uitspraak, welke u heeft ontvangen. Daarnaast zijn er wel notulen van de klachtencommissie, maar die hebben alleen op organisatorische zaken betrekking en zijn niet openbaar.

Daarnaast wil ik u, wanneer u daar behoefte aan heeft, een kopie van uw medisch dossier toesturen, zodat u kunt vergelijken of de gegevens overeenkomen met uw gegevens. Wanneer u voorkeur heeft voor een andere werkwijze om e.a. te vergelijken hoor ik dat graag.

 Met vriendelijke groet, Willemijn Akkerman - Nagel, Kwaliteitsmanager en Klachtenfunctionaris Medinova N.V.

 

 

Kliniek Klein Rosendael, Rosendaalselaan 30, 6891 DG Rozendaal Postbus 278, 6880 AG Velp

 MediNova: Kwaliteit, Service en Snelheid!

P.de Beer

28 november 2013

 Geachte Heer de Beer,

Ik heb gemeend u naar aanleiding van uw vraag zo goed mogelijk van dienst te zijn met een feitelijk inzicht in hoe door Medinova uw verzoek om een uitgetypt dossier is behandeld. Dit helpt u m.i. bij het goed formuleren van de door u aangekondigde klacht tegen de heer Paas. Wat mij betreft is uw vraag hiermee beantwoord.

met vriendelijke groet, Frank Arnoldy

Den Haag donderdag 28 november 2013

Beste Arnoldy,

dan kunnen we samen concluderen dat dhr. Paas niet zelf wil zeggen of hij het wel of niet aan van Ommeren doorgegeven heeft in zijn bijna dagelijks contact met van Ommeren.

Hoe dan ook, we kunnen ook vaststellen dat dhr. Paas en mevrouw Akkerman in hun functie samen wel voldoende de kennis behoren te hebben dat het een recht voor mij als patiënt is geweest om op mijn verzoek een goed leesbaar dossier te krijgen ( dit staat ook in de uitspraak van het tuchtcollege )

Moedwillig is dit recht mij ontnomen, een advies van een jurist van een schadeverzekeraar die ik als tegenpartij heb is ook zeker geen bron voor navraag als er al twijfel over bestaat.

De protocollen er op nazien... gezond verstand... een belletje naar Hubben specialist in gezondheidsrecht allemaal korte acties die mij maanden van schrijven en twee hoorzittingen zou hebben gescheeld.

Maar jullie raadplegen graag advocaten.. en dan krijg ik het gezwam  als "verweerder merkt tot slot  op dat het wellicht pragmatisch was geweest, indien  klager in een eerder stadium - alhoewel daartoe niet wettelijk verplicht  - een transcriptie van het medisch dossier was verstrekt.. Maar goed Arnoldy... ik zal wel weer gezorgd hebben voor een leer moment voor jullie..

Erg benieuwd wat voor een verweerschriften ik nu weer kan verwachten op mijn klacht 

P.de Beer

 E-mail 12  1 december 2013

 

Geachte Heer Arnoldy ,

in mijn e-mail van 27 november heb ik beloofd terug te komen op uw mail van 26-11-2013.

 In uw mail kreeg ik geen antwoord via dhr. Paas of hij nu wel of niet ( in de wandelgangen ) aan van Ommeren heeft doorgegeven dat ik al maanden vroeg om een leesbaar dossier. U verkoos mij puntsgewijs het wel genomen proces te sturen. Ik zal hieronder in uw eigen tekst daarop vetgedrukt ingaan.

 Geachte Heer de Beer,

 Uw email heb ik in goede orde ontvangen. Uit uw vraag maak ik op dat u wilt weten hoe de procedure is verlopen omtrent uw verzoek om een uitgetypt dossier.

Ik hecht er waarde aan u uit te leggen hoe deze procedure en communicatie intern is verlopen:

 • Het is tot heden nog niet voorgekomen dat een patiënt een verzoek indient om een uitgetypt dossier te ontvangen. De geldende procedure is als volgt:
  1. De klacht wordt ontvangen (van patiënt of diens juridisch vertegenwoordiger)
  2. Dezelfde dag wordt de specialist en de kliniekmanager geïnformeerd, een kopie van de klachtenbrief/mail wordt verzonden aan de specialist.
  3. In de brief wordt in de regel direct ook om een kopie van het dossier gevraagd. De specialist wordt dus ook geïnformeerd over het verzenden van de gevraagde stukken.
  4. In het geval dat om een kopie wordt gevraagd geeft Mw. Akkerman de afdeling Front Office opdracht om het dossier te kopiëren en te verzenden aan de patiënt. Indien er toestemming is van de patiënt wordt een kopie ook vaak naar diens juridisch vertegenwoordiger verzonden.
 • Ook in uw geval is al eerder in het proces een kopie van het dossier aan u verzonden.
 • Vlak voor kerst 2012 ontvingen wij uw verzoek om een uitgetypt dossier. Dit stuurde u per email aan Mw. Akkerman. Zij heeft u direct per email laten weten dat uw bericht na de vakantieperiode in behandeling zal worden genomen.
 • Uw verzoek was afwijkend van de standaard procedures. U wilde immers het dossier uitgetypt ontvangen.

Dit is niet afwijkend, er is een duidelijke uitleg geweest dat het handschrift van dr. van Ommeren niet te lezen was. Een goed leesbare versie was nodig omdat ook uit de klachtenprocedure was gebleken dat er een hoop is misgegaan tijdens de periode dat van Ommeren mij heeft behandeld.

 • Mw. Akkerman heeft u gevraagd op 24 januari per email of u bepaalde delen van het dossier uitgetypt wilde hebben, immers er zijn meerdere specialisten betrokken geweest bij uw behandeling. U antwoordde dat uw verzoek alle handgeschreven notities betrof (van drs. van Ommeren, dr. Vischjager, drs. Fiévez en fysiotherapeuten).

De toevoeging dat ik ook van de andere behandelaren getypte transcripties nodig had kom van de uwen. Zoals bekend zat ik alleen met van Ommeren in een conflict. Fievez heeft het anker verwijderd en met hem heb ik een duidelijke uitgebreide communicatie op papier gehad nadat hij me van het anker heeft bevrijd dat door mijn kraakbeen stak.

Wat dr. Vischjager betreft is dit ook zo geweest. Ik heb vele vragen gesteld per e-mail en duidelijk antwoorden gekregen van hem. Daar was geheel niet voor nodig om ook het dossier uit te typen. Mocht u van mening zijn dat ook dit gedeelte te slordig onderhouden is kan ik mijn beklag doen om ook dit door uw commissie te laten beoordelen.

 • 1 februari is uw verzoek besproken tussen Mw. Akkerman en Dhr. Paas. Bij het uittypen van het dossier ontstaat een nieuw document. De juridische status van dat nieuwe document kon niet worden ingeschat door Dhr. Paas en Mw. Akkerman. Mw. Akkerman heeft mij hierover geïnformeerd en gezamenlijk is besloten allereerst bij VVAA juridisch advies in te winnen en dit advies af te wachten voordat er verdere acties zouden worden genomen.

Dit is een domme actie zoveel betrokkenen die niet weten dat een patiënt recht heeft op een leesbare versie van zijn dossier. Dat is zeker klachtwaardig. Medinova mag dan misschien een kleine kliniek zijn maar daar hebben de patiënten dezelfde rechten als in een regulier zieken huis. Dit behoren zeker kliniekmanagers en klachten functionarissen te weten. Vervolgens is bij twijfel natuurlijk niet een jurist van een schadeverzekering aangewezen. Deze treft geen blaam van het foutieve advies.

Zoal u in punt 5 van de uitspraak van het tuchtcollege kan lezen ( inbijlage) overtreed Medinova de wettelijke bepalingen. Het volstaat niet u zich te verschuilen achter de mening en adviezen van uw verzekeraar Medinova behoort zelf de kennis in huis te hebben om zich aan de wettelijke bepalingen te houden. Wellicht had een telefoontje naar Hubben genoeg geweest om te beseffen dat het idee niet aan mijn verzoek te voldoen absurd was.

 • Op 5 februari ontvangen wij per email een negatief advies van onze juridisch adviseur van VVAA.

Het advies van uw verzekeraar regardeert mij niet.

 • Op 7 februari is dit advies besproken tussen Mw. Akkerman en Dhr. Paas, zij hebben mij geïnformeerd en er is besloten het advies van VVAA te volgen. Mw. Akkerman heeft u hierover geïnformeerd. U heeft daarna met diverse emails duidelijk gemaakt dat u het niet eens was met deze beslissing.

Als u adviezen gaat opvolgen van buitenstaanders is dit een kwalijke zaak er zijn wettelijke bepalingen voor dit soort dingen op advies van een ander lak hebben aan de regels zal niet getolereerd kunnen worden.

 • Op 1 maart vond ons gesprek plaats in Rotterdam. Daar hebben we u aangeboden het dossier uit de kliniek te halen zodat u inzage kon hebben. U had daar op dat moment geen behoefte aan. Er is tijdens dat gesprek niet meer gesproken over het uittypen van het dossier.

Ik had geen behoefte aan het dossier omdat het niet leesbaar was dit heb ik u uit den treuren verteld inmiddels had ik het al viermaal toegestuurd gekregen. Ik heb ook duidelijk aangegeven niet naar Rotterdam te willen komen om uw excuses te ontvangen. Op voorhand heeft mevrouw Akkerman mij gemaild dat er het advies van de klachtencommissie betekende dat er vmet mij om de tafel gezeten zou worden om een vergoeding te bespreken die geheel buiten de VVAA om zou zijn. In de eerder u bekende e-mail van mevrouw  Akkerman heeft ze dit aangegeven en gevraagd welk bedrag daarmee gemoeid zou zijn.

In de bar van het hotel heeft u het hierover niet willen hebben en heeft u een lang betoog gehouden waarom u wel dacht het recht te hebben om tegen mijn wil en dank uw excuses over te mogen brengen ( het schijnt dat u wel sterk weet te persisteren als u denkt recht ergens op te hebben, mij komt dat als onfatsoenlijk over met een sterke minachting voor iemands wensen) Het zou u sieren wat meer in rechten te verdiepen als iemand gewoon om een dossier vraagt, het moedwillig onthouden of eerst navraag moeten doen bij advocaten zegt natuurlijk al genoeg over hoe van Ommeren e.e.a heeft genoteerd of juist niet genoteerd. Inmiddels zal u bekend zijn dat ik mijn tweede klaagschrift heb ingediend Mr. Christe zal zich hierover buigen ( op voorhand heb ik al aangekondigd dat die met u beleid een flinke sportwagen gaat verdienen )

 • Geen van de specialisten en fysiotherapeuten die de handgeschreven notities hebben gemaakt, zijn geïnformeerd over uw verzoek, zoals Mw. Akkerman tijdens de behandeling van uw tuchtklacht al verklaarde. Er is geen enkele sprake van “moedwillig” niet informeren. Op het moment dat het negatieve advies van VVAA was ontvangen was er geen noodzaak om alle betrokken specialisten en fysiotherapeuten te informeren.

Van Ommeren diende op de hoogte te zijn van mijn verzoeken dit is dhr. Paas te verwijten dat dit niet gebeurd is. Een advies van de VVAA doet dan ook niet ter zaken.

 • Direct nadat u een Tuchtklacht had ingediend en onze advocaat Mw. Christe adviseerde het dossier voor u uit te typen zijn alle betrokken specialisten en fysiotherapeuten uiteraard geïnformeerd. Het koste helaas wat tijd doordat het originele dossier door alle specialisten (verspreid over 2 klinieken) moest worden ingezien en uitgewerkt. Deze stukken (per specialist en chronologisch) heeft u voor de hoorzitting ontvangen. U heeft besloten de tuchtklacht voort te zetten.

Zoals u uit het verweer van Christe ook heeft kunnen lezen was ook zij van mening dat het uit typen als een speciale service gezien moest worden. Hier uit blijkt al dat Medinova bepaalde kennis zelf in huis hoort te hebben de verantwoordelijke schijnen dus niet op de goede plek in het bedrijf te zitten. Natuurlijk heb ik mijn klacht dan ook voortgezet omdat ik weet dat het een recht is om je dossier te kunnen lezen. Van Akkerman heb ik pas begrepen dat dhr. Paas het verzuimd had om het aan van Ommeren door te geven en dat hij ook niet van de protocollen op de hoogte is.

Met de kennis van de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege zijn we wel van mening dat het dossier sneller in uitgetypte vorm aan u ter beschikking had moeten worden gesteld. Onze interne procedure is hierop aangepast.

ik ben niet op de wereld gezet om constant Medinova op een fout beleid te moeten wijzen.. het is schandelijk te noemen dat ik het land door moet reizen om u en uw medewerkers op hun fouten te laten wijzen en ik hier hele verweerschriften voor moet doorworstelen. Ik ben van mening dat Medinova schromelijk te kort schiet en alles afdoet met wat excuses en mooie briefjes voor de commissies en instanties met dank dat er weer verbeterpunten zijn gevonden.. Ik ben sinds 5 jaren gedupeerd ik heb geen idee hoe de oud directeur deze zaak behandeld zou hebben.. maar uw beleid maakt me kotsziek.

Ik hoop dat ik voor u de gang van zaken heb kunnen verduidelijken.

Met vriendelijke groet, Frank Arnoldy Directeur Medinova

P.de Beer

Den Haag  26 februari 2014

Geachte heer Paas,

 Betreft: Klacht vergoeden kosten verkrijging leesbaar patiëntendossier

Middels dit schrijven hoop ik u te kunnen overtuigen tot het overgaan van het vergoeden van de kosten voor het verkrijgen van mijn leesbaar patiëntendossier.

Enige tijd geleden heb ik u, middels schrijven laten weten ook een klacht tegen u te willen deponeren bij de (onafhankelijke) klachtencommissie van Medinova, zoals u wel bekend hebben er inmiddels drie onnodige zittingen plaatsgevonden door uw schuld, die erg veel energie van mij gevergd hebben. Tevens heb ik onnodige reiskosten moeten maken en vergoedingen moeten geven voor begeleiding.

Deze zittingen hebben enkel en alleen plaatsgevonden, omdat u ondanks vele verzoeken mijnerzijds, u verzuimd heeft mijn verzoek tot het ontvangen van een leesbaar patiëntendossier over te brengen aan dokter Van Ommeren.

Dit heeft geleid tot een zitting bij de klachtencommissie van Medinova, waarbij ik de klacht heb in gediend over mevrouw Akkerman, klachtenfunctionaris van Medinova. In mijn ogen had mevrouw Akkerman in haar hoedanigheid van klachtenfunctionaris tot wie ik al mijn post moest communiceren verzuimd mijn verzoeken over te brengen aan dokter Van Ommeren. Naar haar eigen zeggen heeft ze mijn verzoeken aan u laten toekomen, in dat geval lag de verantwoordelijkheid dan verder ook in uw handen.

Tevens heb ik, voor het verkrijgen van mijn leesbaar patiëntendossier, een klaagschrift in moeten dienen bij het regionaal tuchtcollege. Tijdens deze procedure heeft de advocaat van dokter Van Ommeren mijn verzoek, tot ververkrijgen van mijn leesbaar patiëntendossier, direct opgepikt en deze mij alsnog laten toekomen… zogenaamd als onverplichte … goede service! De uitspraak van zowel de klachtencommissie als het regionaal tuchtcollege laat zien dat dit geenszins een goede service betrof maar gewoon mijn goed recht!

Deze klacht is nu vervolgens ook in behandeling genomen door het centraal tuchtcollege. U zult begrijpen dat met al mijn pijnklachten, dit een zeer zware aanslag pleegt op mijn gezondheid, die al belabberd genoeg is geworden door mijn behandelingen in uw kliniek.

Dat ik deze lange slepende weg heb moeten volgen, tot het verkrijgen van mijn leesbaar patiëntendossier had voorkomen kunnen worden als u uw eigen protocollen had nageleefd. U heeft dit verzuimd en heeft het advies gevolgd van een jurist van uw verzekeraar. De klachtencommissie, als wel het regionaal tuchtcollege hebben beiden duidelijk uitgesproken, dat het mijn goed recht was dat ik een leesbare versie van mijn patiëntendossier op mijn verzoek had moeten ontvangen. Ik heb voor mijn geleden schade, tijd, geld aan uw verzekeraar een schadevergoeding van 5000 euro gevraagd. Tot op de dag van vandaag is deze niet gehonoreerd.

Natuurlijk is niet uw verzekeraar schuldig, maar behartigd deze uw belangen. De Medinova Klinieken, c.q. u als kliniekmanager van de Medinova Kliniek Zestienhoven, hoort zich aan de wettelijk vastgelegde voorschriften te houden wat uw verzekeraar u dan ook adviseert!

Ik ben nog steeds van mening dat ook dokter Van Ommeren op de hoogte moet zijn geweest van mijn verzoeken. Ook is u bekend dat er nog geen redelijke schikking, c.q. bedrag is uitgekeerd door uw verzekeraar, noch heeft de heer Arnoldy, zich willen conformeren aan het advies van de klachtencommissie. In dit advies heeft de klachtencommissie zich positief uitgesproken betreffende het toekennen van een passende financiële tegemoetkoming  buiten de verzekeraar van Medinova om, dit om mij op een korte termijn deels tegemoet te komen. Daaruit blijkt al hoe de onafhankelijke klachtencommissie e.e.a. zwaarwegend heeft beoordeeld. Gezien de vele klachten, welke de commissie gegrond heeft verklaard. Ik leef momenteel al jaren op bijstandsniveau en mijn leven is aardig verpest door slapeloze nachten vol pijn, de eigen bijdrage van de ziektekosten, zijn de eerste maand van dit jaar al direct opgesoupeerd net als de voorgaande jaren. Daarnaast heb ik vele extra kosten, doordat ik vanwege medicijn die onder de opium wet vallen gebruik geen auto mag rijden en vaak aangewezen ben op vervoer per taxi. Bepaalde therapieën, die ik volg vanwege de constante pijn, krijg ik maar deels vergoed en ook vele medicatie moet ik zelf betalen, tegen deze achtergrond zult u begrijpen dat ik geen enkele coulance en begrip meer heb voor de afwikkelingen bij Medinova. Dokter van Ommeren mag van mij de eerst komende jaren achter elkaar komen opdraven op zittingen.

Daarnaast wil ik u erop wijzen dat ik ook de heer Arnoldy, diverse malen heb aangeschreven en ook de vraag heb neergelegd of Medinova is aangesloten bij de geschillencommissie zorginstellingen? Tot op heden heb ik op deze vraag nimmer antwoord van de heer Arnoldy mogen ontvangen. Ik ben dan ook voornemens om in de nabije toekomst ook over de heer Arnoldy een klacht in bij de klachtencommissie van Medinova, daar ook op dit punt; mijn vraag naar informatie of Medinova aangesloten is bij de geschillencommissie zorg instellingen  onbeantwoord blijft. Bij dezen spreek ik u aan op uw verantwoordelijkheden, is Medinova daadwerkelijk aangesloten is bij de commissie zorginstellingen?

Verder heb ik Arnoldy meerdere malen gevraagd bij welke organisatie ik kan laten toetsen of mijn klacht volgens de richtlijnen is behandeld ook deze vraag leg ik bij u neer. Ik wil laten toetsen of mijn wrakingverzoek juist behandeld is en of een hoorzitting mag plaatsvinden zonder dat ik in kennis ben gesteld dat de beklaagde al apart gehoord was en nog enkele zaken waar ik vraagtekens bij zet zoals ik in de briefwisseling met Arnoldy al heb aangegeven. Kortom aan u de vraag welke organisatie kan ik laten toetsen of er juist is gehandeld door de onafhankelijke klachtencommissie van Medinova?

Daar uw verzekeraar, tot op heden, verzuimd heeft mijn verzoek tot geleden schade, zijnde de kosten die ik heb gemaakt voor het opvragen van mijn leesbaar patiëntendossier te honoreren, ben ik voornemens mijn klacht ook nog te laten behandelen door instanties die wel bindende uitspraak kunnen doen betreffende een schadevergoeding. De geschillencommissie zorginstellingen heeft de mogelijkheid een sanctie op te leggen tot een bedrag van 5000 euro, dit is het bedrag dat ik daar zal vragen voor de vele moeite onnodige uren, reiskosten, begeleidingskosten etc.  Dat ik lang ben bezig geweest om mijn patiëntendossier in een leesbare versie te krijgen weet u als geen ander.

De klachten tegen u en de heer Arnoldy bevries ik op dit moment nog even, zoals u weet ben ik druk bezig met de klachten over dokter Van Ommeren bij het regionaal tuchtcollege en het centraal tuchtcollege en wellicht nu binnenkort ook bij de geschillencommissie zorginstellingen aanhangig te maken. U begrijpt dat dit nu mijn prioriteit heeft. Al eerder bleek dat ik de verkeerde persoon verantwoordelijk had gesteld ( klacht Akkerman ) om dit nu te voorkomen zal ik eerst de uitspraken afwachten over mijn klaagschriften tegen van Ommeren. Met langer de tijd nemen kan  ik bezien of de lijst klachten tegen u en Arnoldy nog langer gaat worden.

Natuurlijk heeft Medinova de mogelijkheid mijn klacht, betreffende het traject wat ik heb moeten doorlopen om mijn leesbaar patiëntendossier te verkrijgen, zelf de onnodig geleden schade te vergoeden. Hiermee zou tenminste één klachtbehandeling bespaart kunnen worden, namelijk deze die ik nu ook voornemens ben, aan te spannen bij de klachtencommissie zorginstellingen.

Mocht Medinova geen lid zijn van deze brancheorganisatie, en mijn traject om het patiëntendossier in een leesbare versie te verkrijgen niet willen vergoeden, verzoek ik u mijn per omgaande te laten weten, bij welke organisaties Medinova wel is aangesloten, zodat ik weet waar ik mijn klachten eventueel nog verder kan deponeren.

Ik vraag u mij binnen een week te laten weten welke weg u wenst te bewandelen, de klacht over dokter Van Ommeren heb ik gezien de eerdere zittingen uiteraard al klaarliggen ik zal deze dan om tijd te besparen gelijk  indienen. Tevens zal ik daarna me ook voor dit traject verder laten bijstaan door een advocaat en zal daarvoor gelijktijdig met het  indienen een toevoeging voor aanvragen.

In afwachting op uw antwoord verblijf ik onder het uitdrukkelijke voorbehoud van alle rechten en weren.

P. de Beer

27-02-2014

Geachte heer de Beer,

Ik wil u vriendelijk verzoeken uw mails te richten aan dhr. Arnoldy en of mevr. W. Akkerman.

 Met vriendelijke groeten, Flip A.W. Paas, Kliniekmanager, Kliniek Zestienhoven

 03-03-2014

 Geachte Heer Arnoldy,

al op 1 november 2013 heb ik u gevraagd of Medinova is aangesloten bij de klachtencommissie zorginstellingen. Tot op heden heb ik daarop van u weer geen antwoord op mogen ontvangen. Ook de kliniekmanager wil mijn vraag niet beantwoorden en verwijst me weer naar u en Akkerman.Ik vindt 4 maanden wachten op een simpele vraag om een kort antwoord klachtwaardig.

 Bij deze nogmaals de vraag.

 is Medinova aangesloten bij de klachtencommissie zorginstellingen? en bij welke branche organisaties nog meer ?

P de Beer

05-03-2014

Geachte Heer de Beer,

 

Medinova is aangesloten bij de brancheorganisatie ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland).

Zij zijn ook aangesloten bij een geschillencommissie waar patiënten van haar leden terecht kunnen voor klachten waaruit een schade voortkomt van maximaal Euro 25.000,-. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website http://www.zkn.nl/consumenten/over-zkn/geschillencommissie/

 Ik heb onze e-mail correspondentie erop nageslagen maar bij mijn weten heeft u mij deze vraag niet eerder gesteld. Wel heeft u mij gevraagd de klachtencommissie te vervangen en om u protocollen toe te sturen ter toetsing van de afwijzing van uw wrakingsverzoek door de klachtencommissie Op deze twee verzoeken heb ik gereageerd maar wellicht niet tot uw tevredenheid. Voor de volledigheid en om misverstanden te voorkomen heb ik nog even de relevante delen uit onze correspondentie onder elkaar gezet.

Op 23/8/13 heeft u mij geschreven:

“Over boven gemelde zaken wil ik dan graag een onderzoek laten instellen door een onafhankelijke instantie die geheel niet is betrokken bij  Medinova, de klachtencommissie wordt immers betaald door Medinova. Misschien heeft u voor mij hier de protocollen voor?Ik verneem graag  zo spoedig mogelijk van u over de mogelijkheden en onmogelijkheden van het vervangen van de klachtencommissie. Mocht er geen vervanging plaatsvinden, dan zal ik binnen 2 maanden mijn klachten over u indienen.”

Op 18/9/13  heb ik u geschreven:
“Ik begrijp uit uw mail dat u geen vertrouwen heeft in onze onafhankelijke klachtencommissie. Naar mijn mening biedt het overleg tussen DAS en VVAA meer kans op een oplossing dan het instellen van een nieuwe klachtencommissie, die immers niet de opdracht heeft om aansprakelijkheid of omvang van geleden schade vast te stellen.  Uw voorstel om de klachtencommissie te vervangen zal ik daarom niet volgen. Dat laat onverlet dat ik erop zal toezien dat nieuwe klachten die u wilt indienen snel en zorgvuldig worden behandeld.”

Op 1/11/13 heeft u mij geschreven:

“Met dit schrijven herinner ik u er nogmaals aan, dat u alweer niet op mijn vragen heeft gereageerd. In mijn laatste schrijven ( e-mail 5 ) van 23 september vroeg ik nogmaals om bepaalde protocollen, ( deze heb ik u eerder in e-mail 4 ook gevraagd op 23 augustus  )zodat ik kan laten toetsen of o.a. mijn wrakingverzoek terecht is afgewezen en of er zorgvuldig met ingebracht bewijsmateriaal door de “onafhankelijke “ klachtencommissie is omgegaan etc.”

 Op 8/11/13 heb ik u geschreven:

“U heeft mij voorgesteld om de klachtencommissie te vervangen om u moverende redenen. Ik heb u per e-mail op 18 september laten weten dat ik uw voorstel niet zal volgen. De discussie over het functioneren van de klachtencommissie beschouw ik als afgesloten.”

 Op 8/11/13 heeft u mij geschreven:

“U wilt de klachtencommissie niet vervangen, ook dit is geen enkel probleem en daar vraag ik uw inmenging niet in. Ik vraag naar de protocollen ,via wie ik de klachtencommissie kan laten toetsen of zaken naar behoren zijn gegaan. Dit is nu tot 4 maal toe schriftelijk verzocht.”

Op 19/11 heb ik u geschreven:

“Ook vraagt u om bepaalde protocollen die het werk van de klachtencommissie regelen. Zoals u bekend is er een reglement van de klachtencommissie dat ook op onze internetsite is te vinden. Op basis van dit reglement regelt de klachtencommissie haar werkzaamheden.  Tegen de beslissing van de klachtencommissie staat geen beroep op een andere instantie open, maar de klachtencommissie kan haar oordeel herzien, als na de beslissing nieuwe feiten en omstandigheden aan het licht komen. Dat laatste is bij mijn weten niet het geval. Met de uitspraak van de klachtencommissie is de door u ingediende klacht dus afgedaan en daar zal u het wat deze klacht betreft mee moeten doen.”

 Ik ga er van uit  u met dit antwoord van dienst te zijn geweest.

 Met vriendelijke groet, Frank Arnoldy

 06-03-2014

 Kortheidshalve verwijs ik u naar onderstaande mail, die deel uit maakt van de stukken die ik t.z.t zal inbrengen en gemakshalve zal ik de passage voor u arceren.

Ik had dit Flip ook in cc laten toekomen.. maar die voelt zich kenbaar als kliniekmanager niet geroepen om informatie te verschaffen

 Den Haag                                                                      Vrijdag 1 november 

 

Geachte Arnoldy,

Met dit schrijven herinner ik u er nogmaals aan, dat u alweer niet op mijn vragen heeft gereageerd.

In mijn laatste schrijven ( e-mail 5 ) van 23 september vroeg ik nogmaals om bepaalde protocollen, ( deze heb ik u eerder in e-mail 4 ook gevraagd op 23 augustus  )zodat ik kan laten toetsen of o.a. mijn wrakingverzoek terecht is afgewezen en of er zorgvuldig met ingebracht bewijsmateriaal door de “onafhankelijke “ klachtencommissie is omgegaan etc.

 Ik stel u ook op de hoogte dat ik van v Ommeren geen leesbevestiging heb gekregen van mijn schrijven aan hem. Zoals u weet is hij nogal eens verbaast over zaken die er spelen en waarvan hij door de medewerkers ( directie, klachtenfunctionaris en kliniekmanager ) van Medinova niet van op de hoogte wordt gehouden. Ook is hij nogal eens stukken kwijt, brieven afspraken e.d

Om hem niet weer te laten acteren alsof de hoorzittingen en klachten als donderslag bij heldere hemel komen, heb ik hem persoonlijk laten weten hoe de agenda m.b.t hoorzittingen er ongeveer uit gaat zien.

Maar van Ommeren heeft het waarschijnlijk net als u.. druk , druk ,druk..

Ik laat u een afschrift van mijn brief toekomen. Graag een leesbevestiging als het van Ommeren bereikt heeft… of moet ik het e-mail van de secretaresse gebruiken om mijn schrijven op de juiste plek te krijgen? Voor de zekerheid zal ik wat cc adressen gebruiken.

 In uw laatste schrijven had u het er over dat er constructief overleg is geweest tussen DAS en uw verzekeraar, ik meld u dat uw verzekeraar pas later op de punten kon terugkomen… wegens de vakantie van v Ommeren.. Tot op heden is er inhoudelijk door hem nog steeds niet gereageerd… het lijkt me dat de vakantietijd inmiddels wel voorbij is..?

 Vervolgens heb ik mij nogmaals door een orthopeed laten onderzoeken mij is wederom vertelt dat er operatief niets meer aan mijn pijn gedaan kan worden. De pijn komt door het veelvuldig ingrijpen in een kleine ruimte ( wat dr. Bom ook al vertelde tijdens de zitting )

De pijn die er is bijgekomen na de laatste ingreep door van Ommeren waarbij mijn kraakbeen doorboord is en een anker ver buiten de gebruikelijke plaats is ingeboord zal ook volgens de laatste orthopeed alleen weg kunnen gaan met een schouderprothese. Ook hij vindt mij te jong hiervoor en voorspelde dat dan nog de andere pijnpunten door de vele ingrepen zullen blijven. Ik zal de pijn de rest van mijn leven moeten verbijten.

Dit lijkt nu een gegeven, ook in de eigen klinieken van Medinova kunt u geen orthopeed vinden die er anders over denkt en mij nog operatieve mogelijkheden kan bieden..

Tegen deze achtergrond is uw aanbod om mij te voorzien van een lijstje met goede orthopeden wereldwijd dan ook een “wasse neus “,Ik zal mij erbij moeten neerleggen dat de kwaliteit van mijn leven nooit meer hetzelfde zal zijn als voor de ingrepen van v Ommeren en zal mij moeten focussen om mij  in ieder geval financieel schadeloos te laten stellen, nu verdere deelname aan het arbeidsproces voor mij uitgesloten zal blijven. Het lijstje heeft dus niets te maken met een voor mij passende oplossing zoals door de onafhankelijke  klachtencommissie van Medinova aan de directie  voorgesteld is mij aan te bieden.

 Zoals ik ook al aan van Ommeren heb geschreven zal ik op 4 november het tweede klaagschrift naar het tuchtcollege in Eindhoven sturen. Dit betreft een tiental klachten die meer  inhoudelijk over het patiënten dossier gaan en de nadelige gevolgen die ik daardoor heb moeten ondervinden.

Gebleken  is dat tussen indienen van een klaagschrift er ongeveer een halfjaar overheen gaat voor verweer, dupliek, uitspraak,  dat is ongeveer mei 2014. Afhankelijk van de uitspraak zal ik hierna de resterende klachten  over van Ommeren bij het regionaal tuchtcollege melden m.b.t de operaties, uitspraken materiaal, depuy etc. Anders komt er eerst nog een ronde bij het centraal tuchtcollege in Den Haag. Hierna kunnen we de klachten over u laten behandelen.

 Ik zal wel proberen om in de tussen liggende periode ook de klacht over Flip Paas  in te dienen en  te laten behandelen door de onafhankelijke klachten commissie. Uit de zitting bij het tuchtcollege is gebleken dat hij mijn verzoeken om een goed leesbaar patiënten dossier te krijgen, niet aan van Ommeren heeft voorgelegd en op eigen initiatief heeft besloten mij dit niet toe te laten komen.

Onder zijn leiding p(r)ikte ook Alibaks nog een graantje mee van mijn kapot geopereerde schouder we kunnen dat tevens ook behandelen om vast te laten stellen wie de eindverantwoordelijke is voor dit medisch onverantwoord door verwijzen. 

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Voor nu vraag ik u nogmaals dringend antwoorden te geven op mijn eerder gestelde vragen.

 Groet P. de Beer

 P.s is Medinova ook aangesloten bij de geschillencommissie zorginstellingen ?

 cc Flip Paas cc J.W van Ommeren via frontoffice

06-03-2014

Geachte heer De Beer,

Dank voor uw aanvulling. Uw p.s. heb ik tot mijn spijt over het hoofd gezien en dus niet betrokken in mijn antwoord gedateerd 8/11.

Met vriendelijke groet, 

Frank Arnoldy

 23-03-2014

Betreft: Klachten handelswijze kliniekmanager

 Geachte heer Arnoldy,

 Uw e-mail van 6 maart 2014 heb ik in goede orde ontvangen. Ik ben aangenaam verrast, dat u te kennen geeft in uw schrijven, dat het u spijt mijn eerdere e-mails niet juist gelezen te hebben. Wel heb ik van u inmiddels antwoord gekregen op mijn vraag. Ik doe u dit schrijven toekomen, omdat ik nu niet weet wie de taken van de heer Paas overneemt. Ik heb namelijk van de advocaat van dokter Van Ommeren begrepen dat de heer Paas, kliniekmanager, inmiddels niet meer werkzaam is bij de firma Medinova.

Ik heb de heer Paas in mijn laatste schrijven van 26 februari 2014 verantwoordelijk gesteld voor de kosten en moeite die ik heb moeten nemen om een uitgetypte versie van mijn patiëntendossier te mogen ontvangen.

Uit alle stukken blijkt dat de heer Paas, die de toenmalige kliniekmanager was, op eigen initiatief ervoor heeft gekozen, de jurist van de VVA te raadplegen, waardoor de eigen, door Medinova, vastgestelde protocollen niet zijn gevolgd. Dit heeft de gehele procedure gestagneerd. De kliniekmanager, bij name van de heer Paas, heeft verzuimd te voldoen aan zijn verplichtingen jegens mij. Hij had mijn vraagstelling, betreffend mijn leesbaar patiëntendossier, welke ik via de klachtenfunctionaris, mevrouw Akkerman, had ingediend, bij dokter Van Ommeren moeten neerleggen.

Ik wil u op het volgende attent maken;
- Ik ben niet in het bezit van een emailadres van dokter Van Ommeren
- Ik heb mijn vraagstelling ingediend via de klachtenfunctionaris, mevrouw Akkerman
- Ik ervan uit mag gaan dat de klachtenfunctionaris haar werk naar eer en geweten uitvoert en zij
mijn vraagstelling bij de juiste persoon kenbaar maakt

Uit alle voorgaand schrijven blijkt, dat de kliniekmanager, in de persoon van de heer Paas, verzuimd heeft mijn vraagstelling bij dokter Van Ommeren neer te leggen. Daarnaast zijn ook de uitspraken van het tuchtcollege heel duidelijk met betrekking tot het verkrijgen van mijn leesbaar patiëntendossier. Het was in eerste instantie mijn goed recht geweest om dit dossier op mijn eerste verzoek per ommegaande te ontvangen.

De lange slepende weg, de moeite die het mij gekost heeft om aan mijn leesbaar patiëntendossier te komen, heeft mij veel tijd en geld gekost.(3 hoorzittingen, met bijbehorend werk en reiskosten) In bijgevoegd schrijven, doe ik u de laatste correspondentie, tussen de heer Paas en mij toekomen met betrekking tot deze kwestie. Ik doe dit met het oogmerk, dat er tijdens een eventuele hoorzitting niet wederom met verbaasde blikken gekeken wordt door aanwezigen van Medinova. Bij vorige hoorzittingen bleek namelijk dat er binnen Medinova structureel sprake was van onvolledige informatie bij aanwezigen van de hoorzittingen. Mij is verteld,dat alle correspondentie over en m.b.t. en aan dokter Van Ommeren officieel via de klachtenfunctionaris moest lopen, terwijl ik tijdens zitting van het tuchtcollege zelfs het verwijt kreeg dat ik mijn vraagstelling m.b.t. het verkrijgen van mijn leesbaar patiëntendossierrechtstreeks aan dokter Van Ommeren had moeten richten. Nadien heb ik zelfs per aangetekend schrijven aan dokter Van Ommeren zijn email adres gevraagd om herhaling te voorkomen, maar dit is mij geweigerd.

Ik ga er nu vanuit dat de nieuwe kliniekmanager, de zaken van voor zijn periode overneemt en zijn verantwoordelijkheid jegens mijen mijn verzoek tot schadevergoeding in behandeling zal nemen. Voornemens was ik ook van plan mijn klachten over dhr. Paas bij de onafhankelijke klachtencommissie voor te brengen, graag verneem ik van u hoe dit protocol verder verloopt, is de heer Paas alleen geen kliniekmanager meer bij Medinova Zestienhoven en is hij nog wel werkzaam voor de organisatie of neemt de opvolger de verdediging als kliniekmanager over? Wie is de nieuwe kliniekmanager?

Wellicht ten overvloede, is mijn verzoek tot schadevergoeding met betrekking tot het verkrijgen van mijn patiëntendossier misschien iets om ook bij uw verzekeraar neer te leggen. Ik heb in eerste instantie uw verzekeraar zelf aangeschreven, betreffende de extra schade die ik heb geleden door een onterecht advies, van hun zijde aan de toenmalige kliniekmanager van Medinova. Natuurlijk is het mij duidelijk dat Medinova zelf aansprakelijk is voor deze casus en de eigen protocollen juist had moeten opvolgen. De toenmalige verantwoordelijke kliniekmanager had natuurlijk nooit het advies van de verzekeraar moeten opvolgen, maar de eigen vastgestelde procedure moeten volgen. Uit alle correspondentie is inmiddels duidelijk dat het verkrijgen van een leesbaar patiëntendossier een vaststaand recht is en had dan ook gelijk ingewilligd moeten worden. Er is hier dus duidelijk sprake van het niet naleven van vastgestelde protocollen.

Uit het begeleidend schrijven kunt opmaken, dat ik de kliniekmanager nog eenmaal in de gelegenheid stel om via middellijke weg de door mijn geleden schade te vergoeden.

Tevens wijs ik u erop dat ik nog steeds van mening ben dat dokter Van Ommeren weet moet hebben gehad van mijn verzoek, welke ik toentertijd via de klachtenfunctionaris had ingediend. Mocht de nieuwe kliniekmanager besluiten om niet over te gaan tot het vergoeden van deze extra schadepost, zal ik alsnog tegen dokter Van Ommeren een extra procedure opstarten.

Kunt u mij per omgaande laten weten of de nieuw aangestelde kliniekmanager, mijn klachten ter behandeling overneemt? Of Medinova bereid is om tot extra schadevergoeding over te gaan, c.q. deze neer te leggen bij uw verzekeraar? Tevens verzoek ik u deze e-mail ook door te sturen naar dokter van Ommeren en mij te conformeren of de e-mail is doorgezonden binnen 2 dagen na ontvangst van dit schrijven anders zal ik alsnog een hardcopy verzenden naar het woonadres van dokter Van Ommeren.

Hoogachtend,

P. de Beer

P.S. Ik zal alle correspondentie sturen naar de persoon / personen die het betreft. Gezien het telkens niet doorsturen van stukken en het afwijken van de vaststaande protocollen van de klachtenfunctionaris, zijnde mevrouw Akkerman, zal ik haar niet meer als betrouwbaar klachtenfunctionaris erkennen voor het toesturen van mijn correspondentie. 

08-04-2014

Geachte heer de Beer,

Als ik het goed begrijp zoekt u een oplossing voor de vergoeding van schade die het gevolg is van de moeite die u heeft moeten nemen om een uitgetypte versie van uw  patiëntendossier te krijgen.

Ik heb voor u navraag gedaan bij VVAA of zij deze claim  apart in behandeling willen nemen. Zij hebben aangegeven dit te willen doen maar eerst de uitslag van het beroep bij het centraal tuchtcollege af te wachten.

 Verder verzoek ik u - zoals ook eerder door mij aangegeven – al uw klachten en correspondentie te richten aan mij en/of onze  klachtenfunctionaris Mevrouw Akkerman.

 Met vriendelijke groet, Frank Arnoldy

08-04-2014 antwoord op Arnoldy

Beste de uitspraak van het beroep heeft niets te maken met de moeite die ik heb moeten doen het uitgeschreven patiëntendossier te krijgen. Zoals men inmiddels begrepen moet hebben was het mijn recht om op mijn eerste verzoek al mijn dossier uitgetypt te krijgen. Door het raad vragen aan de externe jurist van de VvAA en het niet opvolgen van vaststaande protocollen maar een foutief advies op te volgen heb ik dit eerst bij het tuchtcollege moeten melden en toen heeft pas de advocaat van v Ommeren zorg gedragen om mij van een leesbare versie te voorzien.

 
Nb. op de zitting ben ik beschuldigd dat mijn verzoek alleen bij de directie en klachtenfunctionaris bekend was en ik verzuimd had van Ommeren persoonlijk aan te schrijven... en nu vraagt u mij weer om post via u of klachtenfunctionaris te laten lopen... Beste Arnoldy de klachtenfunctionaris erken ik niet en merk ik als onbetrouwbaar aan als het gaat om doorzenden van post. Zelf heeft u aangegeven dat ze zelf mag uitmaken wat relevant is door te sturen en wat niet.  Bovenstaande in ogenschouw genomen verzend ik post naar degene van wie ik denk dat het moet lezen m.a.w aan wie ik het richt.
 
Uw verzoek honoreer ik derhalve niet... zoals u ook mijn verzoeken en adviezen van de klachtencommissie structureel naast u neerlegt.
Zelfs de kosten die ik moest maken voor degene die mij naar uw kliniek in Roosendaal moest rijden voor zittingen wil u niet vergoeden ( u weet dat ik zelf geen auto meer mag rijden door de opiaten die ik gebruik voor mijn schouderletsel dat ik opliep in uw kliniek )
 
Ik heb per omgaande een verzoek tot schade gevraagd aan Paas dit is niet opgevolgd ik zal dus ook verder op deze klacht ingaan bij andere instanties en er zullen nieuwe hoorzittingen volgen met van Ommeren. Ik verzoek u nogmaals dit aan van Ommeren ook kenbaar te maken en mij dit te laten weten binnen een week.
Een mailadres is mij overigens geweigerd zodat mijn post op de goede plek aankomt en zal dit dus op het mij bekende huisadres adresseren.
 P. de Beer
Den Haag 12 juli 2014

Geachte heer Arnoldy,Inmiddels zal bij u ook de uitspraak van het tuchtcollege binnengekomen en zult u bekend zijn dat mijn klacht, betreffende een slordig bijgehouden patiëntendossier gegrond verklaard is en van Ommeren een maatregel heeft gekregen in devorm van een waarschuwing van het tuchtcollege.

Zoals u weet bespraken wij op 1 maart 2013, dat er nog zittingen zouden volgen.

Uit uw laatste schrijven, heb ik begrepen dat u met uw verzekerbaar besproken heeft, dat mij achteraf onnodig gebleken eerste klacht ( om in bezit te komen van mijn patiëntendossier) heeft geleid tot voor mij veel onnodig werk, reiskosten etc… het bleek mijn goed recht om het dossier leesbaar te mogen ontvangen. Echter u heeft moedwillig van dit vaststaande recht afgeweken, door een foutief advies van uw verzekeraar op te volgen, en zo mijn recht op het verkrijgen is onthouden.

U weet dat ik al vanaf 2008, gedupeerde ben en ik door uw kliniek op nog geen enkele wijze  ben gecompenseerd. Ik en mijn familie zijn dermate financieel ingeteerd, dat ik zelfs de mij aanbevolen pijnmedicatie niet meer kan betalen.

Tijdens het gesprek, wat op 1 maart 2013 plaatsvond op uw uitnodiging, gaf u aan dat er veel mis was gegaan bij Medinova. U zou dan ook gehoor gaan geven aan het advies van de klachtencommissie, daarvoor was ik immers uitgenodigd. ( zie bijgevoegde mail mevr. Akkerman ). Gedurende het gesprek bleek dat u eerst wilde bezien wat uw verzekeraar zou uitkeren om aan de hand daarvan te bekijken wat u daar uit moreel oogpunt bij zou leggen. Daarnaast zou u mijn schadevergoeding bij uw verzekeraar bespoedigen.

Tot op de dag van vandaag is het geheel niet gekomen tot een schikking. Voorts zal hiervoor weer een gang naar de rechter noodzakelijk zijn. Uiteraard zal ook bij deze zaak dokter van Ommeren opnieuw moeten verschijnen en getuigen tijdens deze zaak en met het advies van de klachtencommissie heeft u tot op heden niets gedaan.

De enige compensatie, die ik tot nu toe mocht genieten waren 2 broodjes gezond en een paar cappuccino tijdens ons gesprek in het airport hotel op 1 maart 2013 waar u mij, zo bleek achteraf, onder valse voorwendselen naar toe heeft laten komen..

Tegen deze achtergrond zal het u niet bevreemden, dat ik mij zeer zeker niet geroepen voel mijn klachten te matigen. Van enige op recht of pragmatisch handelen is van de kant van Medinova tot op heden niets gebleken.

Na de uitspraak van uw klachtencommissie had ik gedacht verder eerlijk en oprecht behandelt te zullen worden. Door het opvolgen van het advies van de uitspraak verder de strubbelingen met dokter van Ommeren zou kunnen laten rusten, echter met uw komst en inmenging als nieuwe directeur, met weinig empathie, heeft mijn zaak een heel andere wending gekregen.

Ik vraag u nu nogmaals of er nu in ieder geval overgegaan kan worden tot een vergoeding van de door mij onnodige gemaakte kosten om aan mijn leesbaar patiëntendossier te komen, zowel compensatie voor de mij zwaar belastend  tijd, die hiermee gemoeid geweest is, als reiskosten etc.

U bent op de hoogte, dat de voorzitter van het Regionaal Tuchtcollege mij tijdens de zitting heeft gevraagd, mijn verdere klachten te bundelen. De diverse klachten en bijbehorende procedures zullen anders wellicht erg lang lopen. Ik heb hier natuurlijk over nagedacht en ben tot de conclusie gekomen, dat ik hier om voor mij moverende reden hier geen gehoor aan  kan geven. Zoals u weet zijn er tijdens de zitting uitspraken gedaan, dat alleen maar heeft geleid dat ik nog meer gronden zie voor klachten. Of verder de klachtenprocedures lang gaan duren en/of belastend zijn voor dokter van Ommeren regardeert mij dan ook totaal niet.

Als voorbeeld kan ik u noemen: de belangenverstrengeling, die dokter Van Ommeren schijnt te hebben met de firma, die de ankers leverde die bij mij loslieten.

Door verklaringen van dokter van Ommeren heeft de firma zich op het standpunt gesteld, dat de ankers, zoals mijn eerste operatie gebruikt niet losgeraakt waren. Bij navraag hierover tijdens de laatste zitting heeft dokter van Ommeren, onder toeziend oog van 12 aanwezigen, verklaart dat hij zich de woorden in de mond heeft laten leggen door de medische adviseur van de voor mij zogenoemde tegenpartij.

Het bovenvermelde is voor mij natuurlijk klachtwaardig, een arts hoort altijd de belangen van zijn patiënt hoog in het vaandel te hebben en natuurlijk had toen zijn mening werd gevraagd gewoon weg verwezen te worden naar het patiëntendossier, (zoals dokter van Ommeren toen in bezit had. ), waarin overduidelijk staat dat hij geconstateerd had dat “de of één van de gebruikte ankers” had losgelaten.

Ik zal deze klacht dan ook voorleggen voor het tuchtcollege.

Verder zijn tijdens deze zitting aan mijn adres zeer grove beschuldigen geuit. ( Heb ik me tijdens deze zitting al  moeten verdedigen dat de suggestie werd  gewekt dat ik dossierstukken had gestolen… waarvan later bleek dat die nog gewoon in het slordig bijgehouden dossier bleken te zitten of elders in de kliniek van Medinova rondslingerden.( niet zo chic )Word ik tijdens dezelfde zitting weer beschuldigd van bedreigingen  met fysiek geweld richting dr. van Ommeren en zou ik tevens ook nog zijn gezin bedreigd hebben met fysiek geweld. Ik kan u vertellen dat dit grove aantijgingen zijn die zomaar even onder het mom van modder gooien tussen neus en lippen geuit worden..

Verbaasd en geschoffeerd voel ik mij dan ook nu blijkt dat onze bijeenkomst van 1 maart 2013, waarbij dokter van Ommeren zelf niet aanwezig was, maar alleen u, mevr. Akkerman, mijn notulist en ik, nu de aanleiding is geweest om tijdens deze zitting van het Tuchtcollege mij te beschuldigen van bedreigingen met fysiek geweld. Waar is uw gevoel van rechtvaardigheid, integriteit betreffende feiten en waarheidsvinding?

Een agressieve indruk is uw eigen perceptie. Hooguit heb ik geëmotioneerd gereageerd en vertelt hoe mijn beleving is de afgelopen jaren is geweest. Dat is ook waarnaar u mij gevraagd heeft, u heeft mij bevraagd hoe mijn leven is na 2008 verlopen en weet dat vele hobby’s niet meer te doen zijn ik grotendeels thuis doorbreng en niet kan slapen van alle bijgekomen pijnen. U weet dat ik me verder zakelijk niet meer heb kunnen ontwikkelen en nu presteert u dit gesprek te gebruiken mij nog meer te demoniseren.. gelukkig had ik een getuigen mee die zou vastleggen welk bedrag we overeen zouden komen.. daar was ik immers voor uitgenodigd! U heeft tijdens dit gesprek de meeste tijd genomen om mij te vertellen hoe het uw goed recht was mij tegen mijn zin in toch te voorzien van uw welgemeende excuses….

Wel heb ik gezegd door te gaan met mijn procedure net zo lang tot van Ommeren geschrapt wordt uit het BIG-register mocht er niet tot gerechtigheid overgegaan worden. ( Ik heb dit ook het tuchtcollege gevraagd in mijn klacht en zal dit wederom in de volgende klachtenprocedures vragen.  ( er is een groot verschil tussen u en mij… en dat is dat ik met een open vizierstrijd )

Mij is geen enkele gerechtigheid gedaan, als zwaar gedupeerde patiënt. U schept er kennelijk meer genoegen in mij te demoniseren en weg te zetten als een crimineel in plaats van zich af te vragen of u de belabberde werkwijze van Medinova personeel onder de loep moet nemen zoals al door de klachtencommissie is geconstateerd en indirect ook door het tuchtcollege in het midden gelaten wordt.

U zou zich bijvoorbeeld moeten schamen voor de handelswijze van Dokter van Ommeren, zie al de uitspraken van uw klachtencommissie en het tuchtcollege, schamen over de handelswijze van dh.r Paas in zijn functie als kliniekmanager en mevrouw Akkerman als Nb klachtenfunctionaris, ze volgden de wettelijk vastgestelde protocollen niet en weigerden post door te sturen. Zij zijn lijnrecht tegen de protocollen ingegaan, door mij een leesbaar patiëntendossier te onthouden.

In de uitspraak van het tuchtcollege van de zitting van 28 mei, lees ik nu onder meer dat mijn informatie, zoals een belangrijke uitslag van een MRI-scan, gericht aan dokter van Ommeren, mijn telefoontjes van verontrustende aard over mijn gezondheid, mijn e-mailwisseling met de helpdesk waar in ik aangeef te willen bespoedigen dat er een foutief anker uitgehaald moet worden, dokter van Ommeren wederom niet bereikt hebben. Daar er niet bewezen kan worden of  de secretaresse van dokter van Ommeren, hem wel geïnformeerd heeft. Als deze gunstige uitspraak waar is heeft u ook een klachtwaardige secretaresse.

Het heeft de schijn dat een ieder binnen de kliniek van Medinova dokter van Ommeren de hand boven het hoofd houdt. Was het eerst de klachtenfunctionaris, die verklaarde dat zij mijn klacht niet had doorgezet aan dokter Van Ommeren, is het nu de secretaresse, die vermoedelijk telefoontjes, mri uitslagen en e-mails niet doorzet aan dokter van Ommeren. Dit alles in de context, dat uit de mailwisseling, welke ook in mijn bezit is, dokter Van Ommeren wel degelijk gewaarschuwd is door de secretaresse.

Nu dit niet gebeurd is kunt u ook concluderen dat een secretaresse ook een hoger verantwoordelijkheidsgevoel zou moeten hebben.

Ik doel hierbij op mijn klacht, waarbij ik door toedoen, van nu blijkt de secretaresse, bijna 8 maanden heb rondgelopen met een anker, wat niet goed zat in mijn kraakbeen. Deze had zo spoedig mogelijk verwijderd moeten worden. Ik heb dus uiteindelijk bijna 8 maanden doorgelopen, met een verkeerd geplaatst anker en daar is duidelijk een kraakbeenschade door ontstaan. Ik kom dan ook in aanmerking voor het plaatsten van een prothese, echter zal ik de pijn nog15  jaren moeten verbijten, omdat ik nog niet de leeftijd heb dat men deze wil plaatsen.

Door het niet direct doorsturen van cruciale post kan ik dan ook stellen dat door het niet handelen ook het een en ander onder de verantwoordelijkheid van de secretaresse is komen te staan. Al eerder heb ik gevraagd naar haar naam, zodat voor de transparantie, wie nu eigenlijk verantwoording op zich moet nemen. Ik zal hierover een klacht indienen bij uw klachtencommissie ik heb u al eerder om de naam van de secretaresse gevraagd, de enige naam die ik me kan herinneren is het Claudia de Jong.

Natuurlijk blijft het links om of rechtsom altijd de aansprakelijkheid bij de kliniek Medinova, als de zoveelste medische misser tijdens mijn behandeling. Zelf heb ik van alle kanten mijn best gedaan om de post bij dokter van Ommeren te krijgen en ging daar ook van uit, nu dit niet altijd is aangekomen ben ik ook nog beschuldigd dat ik niet mijn vragen rechtstreeks aan van Ommeren stel.. gevraagd heb ik naar rechtstreeks e-mail adres zo dat dit niet nog eens kan gebeuren… maar dit is tot op heden mij onthouden.

Christe kan dan ook blijven zeuren dat ik mijn post via Akkerman moet zenden.. deze is als klachtenfunctionaris juist onbetrouwbaar en partijdig gebleken en heeft moedwillig post niet doorgestuurd.. mij uitgenodigd voor een gesprek dat inhoudelijk zou gaan over een vergoeding door Medinova… kortom geen enkele fiducie meer mijnerzijds.. Ik richt mijn post cc van Ommeren en secretaresse omdat het hen aangaat en vraag u dit door te sturen.. naar welke juristen advocaten hij het verder stuurt heeft niet mijn interesse.. Mij is belangrijk niet weer die verbaasde blik  te treffen in de volgende zittingen .. en de bewoordingen  huh .. ik wist van niets..

Dat ik dokter van Ommeren en zijn gezin met fysiek geweld zou hebben bedreigd werp ik dan ook verre van mij, dit zijn assumpties die zeker niet in de zitting bij het tuchtcollege geuit hadden mogen worden. Van bedreiging van fysiek geweld is van generlei sprake geweest, daar gezien de verklaring welke ik heb ontvangen van de advocaat, ik u er op wijs dat dokter van Ommeren niet eens aanwezig was tijdens dit gesprek. Het een voor mij zeer emotionele gesprek waarin u mij naar mijn beleving heeft gevraagd na het geen mij is overkomen  sinds 2008. In mijn optiek zijn mijn antwoorden aan u  dan ook geen enkele vorm van een fysieke bedreiging geweest, als dit zo is geweest had u gelijk aangifte bij de politie moeten doen.

De opperring alleen al ..  ik weeg nog maar 71 kg en ik ben slechts 1.73 lang waarbij dokter van Ommeren mijn ene arm nutteloos, pijnlijk, en krachtloos heeft gemaakt. Tevens leef ik nu dagelijks op morfine om de pijn enigszins dragelijk te maken. Mijn gevoel voor rechtvaardigheid is de laatste jaren danig door uw kliniek aangetast, door alle tegenstrijdige- , ongenuanceerde uitspraken en onwaarheden welke gedaan zijn aan mijn adres de afgelopen jaren.

Daarbij wijs ik u op de verklaring van dokter van Ommeren zelf, die verklaart namelijk dat hij mij na 6 oktober 2010 geen contact meer met mij gehad heeft.

Ik ben dan ook voornemens van deze lage beschuldiging aangifte te doen bij de politie in Bavel en vragen ook deze zaak voor te laten komen.

Resumé

U heeft tot op heden nog geen enkel voorstel gedaan c.q. een vergoeding aangeboden, zoals de uitspraak van de klachtencommissie u wel heeft geadviseerd.

Ik, slachtoffer van diverse medische missers, voel me eerder een verdachte, waarbij ik consequent tijdens klachtenprocedures, zittingen ed. ik moet aantonen, dat er door u, uw medewerkers, met andere woorden door de kliniek Medinova, tegenstrijdige verklaringen worden afgelegd.

Ik doel hierbij op de diverse klachten welke ik afzonderlijke van elkaar heb ingediend en welke worden behandeld door de diverse klachtencommissies en of tuchtcolleges. Ik voel mij naast een medisch slachtoffer ook een slachtoffer van slecht beleid binnen de kliniek van Medinova , terwijl de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij u als directeur ligt.

De weg naar de verschillende klachtencommissie, tuchtcolleges en rechter, zal een lange zijn, al heb ik het gevoel dat het voor u een spel lijkt, maar dit spel kan zich nog heel lang voortslepen.

Ik vraag u zo spoedig mogelijk te beantwoorden welke nu uw insteek is? Gaat u nu na de gegrond verklaarde klacht, betreffende slordig patiëntendossier over tot een vergoeding voor de tijd en reizen die ik al kwijt ben geweest om überhaupt aan mijn leesbaar patiëntendossier te komen?

Gaat u over tot het advies van de uitspraak van de klachtencommissie en gaat u mij een redelijke financiële tegemoetkoming aanbieden buiten de verzekeraar om zoals de commissie heeft bedoeld of kiest u ervoor om alles op zijn beloop te laten?

Mij is meerdere malen gevraagd geen post naar dokter van Ommeren huisadres te sturen, doch is al meerdere keren gebleken, dat dokter van Ommeren zijn post, e-mails ed. niet krijgt op het werk. Daar ik niet tijdens zittingen geconfronteerd wil worden met de opmerking van dokter van Ommeren dat hij het betreffende stuk niet heeft ontvangen, vraag ik u met klem om dokter van Ommeren op de hoogte te brengen van dit schrijven, door deze email naar dokter van Ommeren te forwarden en mij te bevestigen dat er een afschrift naar hem verzonden is ook wil ik een afschrift richting de verantwoordelijke secretaresse van dr. van Ommeren.

 Hoogachtend,P. de Beer

Antwoord Arnoldy 15 augustus 2014

Geachte heer de Beer,

 Ik heb uw mail in goede orde ontvangen. Zoals u van mijn secretaresse heeft begrepen heeft het antwoord op uw mail op zich laten wachten omdat ik de afgelopen weken niet opkantoor was.

Als ik het goed begrijp bent u over de afhandeling van uw klachten en daarbij betrokken personen nog steeds buitengewoon ontevreden en kondigt u diverse nieuwe procedures aan. Ook vraagt u andermaal om invulling door de directie van het advies van de klachtencommissie en om vergoeding  voor tijd en reizen.

Ik kan helaas niet anders constateren dat ik op deze punten al eerder duidelijk heb geantwoord maar niet tot uw tevredenheid. Zeer tot mijn spijt maken we zo geen voortgang maken in het oplossen van uw probleem, onvrede en klachten.  Ik verwijs u volledigheidshalve naar mijn eerdere mails over deze onderwerpen. Een enkel punt licht ik er volledigheidshalve nog even uit.

Ten aanzien van de schadevergoeding heb ik u in mijn bericht van 8 april jl. duidelijk proberen te maken dat de VVAA uw claim voor reizen en tijd apart in behandeling willen nemen en dat zij  eerst de uitslag van het door u ingestelde beroep bij het centraal tuchtcollege afwacht.

 Voorts verwijs ik u naar mijn mail van vrijdag 8 november 2013 waarin ik u verzoek u om voor de afhandeling van uw zaak verder gebruik te maken van de daarvoor aangewezen wegen, te weten de verzekeraars, de klachtencommissie en het tuchtrecht. Ook VVAA staat klaar om met DAS in gesprek te gaan. Ik citeer uit de brief van VVAA aan DAS: “Wij willen nogmaals benadrukken dat we nog steeds openstaan voor de beide oplossingsrichtingen die wij uw cliënt hebben aangeboden: een buitengerechtelijke expertise, of samen gesprek aangaan om tot een oplossing te komen.” Helaas heeft u zelf deze weg recentelijk om u moverende redenen afgebroken.

Het spijt me dat ik geen ander bericht voor u heb.

Met vriendelijke groet, Frank Arnoldy

Den Haag 26 augustus 2014

Geachte heer Arnoldy,

In antwoord op uw email van 15 augustus jl. wil ik graag als volgt reageren;

Het klopt inderdaad dat ik tot op heden niet tevreden ben met de afwikkeling van mijn klachten, maar U legt wederom en onterecht de schuld van het niet afwikkelen bij mij neer.

Ik begrijp uit uw email dat u nu alles overlaat aan uw verzekering, tuchtcolleges en klachtencommissies. Het bevreemd mij dat u er nu zo over denkt, want wij zijn ingesprek geweest, in dat gesprek heeft u gezegd; “ik wil bezien wat onze verzekeraar zal uitkeren om vervolgens te bekijken wat Medinova daar uit moreel oogpunt bijlegt.” Nu ik echter de bovengrens van uit te keren bedrag heb vernomen van uw verzekeraar was het voor mij van cruciaal belang om te weten welk bedrag u, als opvolging van het advies van uw klachtencommissie,  bijzou leggen om zo te bezien of er sprake zou kunnen zijn van een redelijke passende financiële oplossing, zoals de commissie uheeft geadviseerd. En of ik daarnaast tot een schikking met de VvAA kon komen.Tot op heden heeftuzich niet aan het advies van uw klachtencommissie noch aan uw belofte gehouden.

Wat betreft de vergoeding voor extra werk en reiskosten om al in het bezit te komen van een uitgetypt patiëntendossier wilt unu ook de uitspraak van het centraal tuchtcollege afwachten, dat heeft niets te maken met mijn verzoek om een vergoeding voor alle kosten. Ik had gewoon het recht om mijn leesbaar patiëntendossier te krijgen en u heeft dat moedwillig gefrustreerd dit tegen de wet en protocollen in, uw verzekeraar staat daar buiten. De tijd, het geld, het reizen ect. wat me het gekost heeft om het te verkrijgen staat buiten de zaak welke nu gaat spelen bij het centraal tuchtcollege. U zult nu op de hoogte moeten zijn dat een patiënt het recht heeft op een voor hem leesbaar dossier.

Daar u zo starrig bent en aangeeft dat u en uw verzekering de klachten en uitspraken afwachten wil ik u laten weten, dat ik zeer binnenkort ookopnieuw een klacht indien tegen mevrouw Akkerman bij de klachtencommissie.Dit omdat mij wederom gebleken is dat zij haar functie als klachtenfunctionaris op een onacceptabele en partijdige wijze invult.

Verder is een van mijn klachten in de laatste zittingbij het regionaal tuchtcollege ongegrond verklaard, doordat niet bewezen kon worden dat Dokter Van Ommeren de cruciale stukken ( waardoor ik 8 maanden te lang doorgelopen heb met een anker dat er acuut uitmoest) heeft gekregen. Ik wil dan ook graag de naam van de betreffendesecretaresse, die mijn e-mails heeft beantwoord. Ik zal tegen haar ook een klacht indienen. Hoe het ook zij, de verantwoordelijkheid van niet aangekomen post ligt bij Medinova, de stukken en e-mail verkeer mijnerzijds zijn aangekomen en bevestigd door uw helpdesk.

Daarnaast ben ik tijdens de terechtzitting van 28 mei jl. beschuldigd van bedreigingen met fysiek geweld door dokter Van Ommeren. Ik zou hem en zijn gezinsleden met fysiek geweld bedreigd hebben. Hiervan zal ik aangifte doen bij de politie in Bavel. Ik vraag u wederom om deze mail door te sturen naar dokter Van Ommeren en mij dit te conformeren.

Daar door niet nakomen van uw beloften een minnelijke schikking met uw verzekeraar onmogelijk gemaakt is, zullen we onoverkomelijk een gerechtelijke procedure ingaan. De DAS besteed dit nu wegens proces monopolie uit. De aansprakelijkheidsprocedure is overgedragen aan de advocaat Hijink, die ook mijn zaak tegen Johnson&Johnson in behandeling heeft.

Resumerend:

Na de adviezen die u kreeg van de klachtencommissie is er eigenlijk niets veranderd, de passende oplossing zoals geadviseerd , is mij niet door u geboden en het netjes nasturen op verzoek van een uit getypt leesbaar patiëntendossier is onterecht geweigerd en heb ik zelfs moeten afdwingen met een gang naar het regionaal tuchtcollege. Ik, als gedupeerde, moet het dan van u allemaal maar over mijn kant laten gaan terwijl u als drie-eenheid( Arnoldy-Ommeren-Akkerman), acteert, en ik als slachtoffer moet vechten voor mijn geleden schade en mijn gelijk? Het stagneren in de afwikkeling doet u geheel van uw kant. In het gesprek van 1 maart hadden we de geschillen achter ons kunnen laten en de rest aan uw verzekeraar kunnen laten. Helaas elke vorm van pragmatisme ontbreekt u.

Tevens heb ik u in mijn e-mail expliciet gevraagd mijn mail aan u,ook te forwarden aan dokter Van Ommeren, zodat hij via u op de hoogte is van alle zaken, die nog tegen hem gaan spelen. U heeft daar geen gevolg aangegeven, ik ben om die reden dan ook genoodzaakt om dokter Van Ommeren, weer zelf op de hoogte te stellen. Dit om te voorkomen achteraf te horen te krijgen, dat Van Ommeren weer van niets wist.

We kunnen stellen dat mijn belangenbehartiger en uw verzekeraarhet nu niet gelukt is tot een minnelijke schikking te komen, omdat  u uw belofte niet bent nagekomen om mij te laten weten welk bedrag er als financiëleoplossing geboden wordt door Medinova buitende VvAA om zoals uw klachtencommissie bedoeld heeft. Dit zou namelijk tijdens het gesprek wat op 1 maart 2013 heeft plaatsgevonden duidelijk geworden moeten zijn het was één van de 2 punten waar u me voor had uitgenodigd. Hierover is dan op voorhand ook duidelijk over geschreven en kan geen punt van discussie meer zijn.

Ik heb bemerkt dat ik voor dit gesprek door u om de spreekwoordelijke tuin geleid ben en enkel moest komen, enkel en alleen zodat u, tegen mijn uitdrukkelijke wil in, mij kon voorzien van excuses. Anderhalf jaar na dato wordt zelfs gepresteerd dit gesprek aan te grijpen om met modder te gooien tijdens een zitting bij het Regionaal Tuchtcollege. Dit geeft weinig blijk van oprechtheid en enige vorm van empathie, voor u is een patiënt die terecht heeft geklaagd slechts een lastig insect dat zo snel mogelijk moet zwijgen.

Waarschijnlijk zal dan ook dit weer beslecht moeten worden via hoorzittingen, u maakt van deze zaak dan ook een echte farce. Van een directeur had ik me dan ook meer voorgesteld in, zowel het netjes afhandelen bij misstappen,het serieus nemen van de adviezen van uw klachtencommissie, als eerlijkheid in gesprek! De woorden van u echoënnog na (en zijn tevens genotuleerd) :

 “Wat ik deel met de klachtencommissie is dat ze gewoon gezegd hebben. Joh,  van de uit mijn hoofd 8 of 9 klachten zijn er 6 geloof ik gegrond, precies dat zou ik moeten kijken. Maar het merendeel van de klachten zijn gegrond. Ik aanvaard dat gewoon. Hebben we gewoon niet goed gedaan en de aanbevelingen, die de klachtencommissie geeft.. die aanvaard ik en daar probeer ik uitvoering aan te geven. “

Tegen deze achtergrond vraag ik u nogmaals het een en ander  goed te overwegen. Ook vraag ik wederom om ook deze e-mail te forwarden aan de heer Van Ommeren, zodat ik tijdens hoorzittingen niet weer geconfronteerd wordt met het verbaasde  gezicht van de heer Van Ommeren, waaruit blijkt dat hij niet op de hoogte is van de mailwisseling , aangifte etc. etc.

Alle rechten en weren worden nadrukkelijk gereserveerd,

Maandag 1 september 2014

Geachte heer Arnoldy,

Bij deze nog een aanvulling op mijn laatste  e-mail van 26 augustus 2014. Daar ik bezig ben met de voorbereiding van de vervolg klacht die ik over mevrouw Akkerman wil indienen, ben ik op het volgende gestuit.

Op uw website protocol 5.12 m.b.t het klachtenreglement is het volgende vermeld:

"De directie deelt de klager, degene op wie de klacht betrekking heeft en de klachtencommissie binnen één maand na ontvangst van de uitspraak van de klachtencommissie schriftelijk mee of naar aanleiding van het oordeel van de klachtencommissie maatregelen genomen zullen worden en zo ja, welke. Bij afwijking van deze termijn wordt dit aan de klager en de klachtencommissie met redenen omkleed medegedeeld onder vermelding van de termijn waarbinnen deze informatie aan hen bekend gemaakt zal worden

In uw schrijven van 4 december aan de klachtencommissie, schrijft u de klachtencommissie dat u géén reactie van mij heeft ontvangen, terwijl ik op 3 december een e-mail heb verzonden ter beantwoording van de uitnodiging, naar de klachten functionaris mevrouw Akkerman, die mij aanschreef op 16 november 2012. Is deze email u ook niet doorgestuurd ?

Verder kon u op deze datum in uw brief naar professor Hubben ook helemaal nog niet aangeven welke maatregelen er precies getroffen zouden gaan worden. Dit kon niet, om de 2 volgende redenen;

1.       De directie, c.q. de klachtenfunctionaris had toen nog niet helemaal begrepen wat de klachtencommissie heeft bedoeld met een passende oplossing.

Pas op dd. 15-01-2013, heeft mevrouw Akkerman aangegeven aan mij dat het advies van de klachtencommissie  door Medinova niet correct was geïnterpreteerd en met de uitspraak van  de commissie bedoelt was dat er een tegemoetkoming in overleg met mij zou worden afgesproken dit buiten de verzekeraar om. Dus dat het advies in de uitspraak een financiële passende oplossing betrof.

2.    We zijn vervolgens  pas tot een afspraak  gekomen op 1 maart 2013, waarin de passende financiële oplossing besproken (had) moeten worden.

In het slot woord van uw brief van 4 december bedankt u de klachtencommissie voor de behandeling van mijn klacht en gebruikt u deze gebeurtenis om de klachtencommissie te laten weten door mijn klacht uw organisatie verder te kunnen verbeteren.( veel dank heb ik daar zelf niet voor gehad )

 Ik ga er dan ook wel vanuit dat u een rectificatie heeft geschreven naar de klachtencommissie, waarin u aangeeft dat u van mij wel degelijk een reactie heeft ontvangen en zelfs nog op 3 december 2013 een schrijven heeft ontvangen, anders plaatst u mij wederom in een kwaad daglicht, daar ik wel gereageerd heb voor 4 december. Vervolgens zult u bekend zijn met de briefwisseling tussen mij en mevrouw Akkerman t/m 1 maart 2013 welke nodig is geweest om bij u helder te krijgen wat de klachtencommissie bedoeld heeft met haar uitspraak ( dut uw klachten functionaris niet eerder had meegemaakt dat een klachtencommissie zich zo uit spreekt.. zegt genoeg over de ernst van de klachten)

Graag ontvang ik van u alsnog een kopie van uw  schrijven aan de klachtencommissie van de rectificatie van uw schrijven van 4 december 2012. Daarnaast zou ik graag van u de terugkoppeling willen hebben, die  u de klachtencommissie alsnog heeft gegeven, betreffende het advies dat u gekregen heeft, te weten een financiële tegemoetkoming aan mijn persoon , dit zult u pas na ons gesprek van 1 maar 2013 verzonden hebben?

 rechten en weren worden nadrukkelijk gereserveerd.

antwoord  9 september 2014

Geachte heer de Beer,

 Uw mail van 15 augustus en de aanvulling daarop van 26 augustus 2014 heb ik ontvangen.

Ik kan na herhaalde lezing van uw bericht niet anders dan constateren dat we het echt niet eens zijn. Dat is heel spijtig. Ook herken ik me niet in uw weergave van de feiten en de diverse verwijten. Zoals u bekend heeft VVAA herhaaldelijk aan DAS voorgesteld om in overleg met u een buitengerechtelijke expertise in te winnen of om middels een gezamenlijke bespreking te bekijken of het mogelijk is tot een oplossing van het geschil met u te komen. Dit heeft mijn steun en dit aanbod is wat mij betreft nog onverkort van kracht ondanks het feit dat u dit proces zelf heeft afgebroken.

Ik begrijp dat u uw zaak - waar het gaat om de aansprakelijkheid - uit handen heeft gegeven om hierover een objectief oordeel van de rechter te vragen. Wat mij betreft verloopt alle verdere communicatie - zoals ook gebruikelijk - tussen uw juristen en onze verzekeraar VVAA. De VVAA zal als aansprakelijkheidsverzekeraar van Medinova de verdere behandeling van dit geschil overnemen. 

Dit betekent dat alle verdere correspondentie hierover door VVAA zal worden behandeld. De contactgegevens zijn bekend bij uw verzekeraar DAS. Mochten Medinova of één van haar medewerkers (mijzelf incluis) per abuis nog rechtstreeks correspondentie ontvangen dan zal die worden doorgestuurd aan de VVAA ter verdere behandeling.

In de voorbereiding van uw klacht tegen mevrouw Akkerman bij onze klachtencommisie kan ik niets toevoegen aan de informatie die u  heeft. Indien relevant en/of desgevraagd door de commissie zal in de klachtenprocedure worden gereageerd op de door u ingediende klachten. 

 Met vriendelijke groet, Frank Arnoldy

Geachte heer de Beer
 
In de behandeling van uw klacht tegen Mw. Akkerman, klachtenfunctionaris bij Medinova, bij de klachtencommissie zijn bij de beantwoording van uw klacht door Mw. Akkerman verkeerde e-mails als bijlage gestuurd. Door een administratieve fout zijn er tussen deze mails ook berichten terecht gekomen die expliciet niet bedoeld waren voor de behandeling van de klacht. Onze verontschuldigingen voor deze onzorgvuldigheid.
 
 Wij verzoeken u de per abuis aan u toegezonden e-mails als niet verzonden te beschouwen en per omgaande te vernietigen en verder niet te gebruiken in deze of volgende procedures. Deze e-mails en de inhoud daarvan zijn uitdrukkelijk niet bestemd om te worden gebruikt in deze klachtprocedure of op welke andere wijze dan ook.  
 
Voor de volledigheid treft u hieronder een overzicht van de mails waarop ons verzoek betrekking heeft.
 
Zoals de voorzitter van de Klachtencommissie heeft aangegeven zal tijdens de zitting van 12 januari 2015 worden bezien door de commissie welke bijlagen noodzakelijk zijn voor de behandeling van de klacht.
 
Met vriendelijke groet,
Frank Arnoldy
 

Geachte heer Arnoldy,                                   Den Haag  dinsdag 25 november 2014

 Met verbazing en verbolgenheid nam ik kennis van uw laatste e-mail van 13-11-2014  Sinds enige tijd zijn wij niet meer in gesprek met elkaar en heeft u de dialoog beëindigd, zodat we de zaken verder aan onze belangenbehartigers moeten overlaten. Op vragen welke ik gesteld heb, heb ik tot op heden nog steeds geen antwoord ontvangen. Niet van u, niet van de klachtenfunctionaris en niet van enig ander persoon binnen Medinova.  Ik heb u, als directielid van de kliniek Zestienhoven, al vele malen gevraagd naar de naam van de telefoniste/receptioniste, die mijn e-mails c.q. telefoontjes niet heeft doorgezet naar dokter Van Ommeren.  Deze belangrijke e-mails en het betreffende telefoontje, heeft er voor gezorgd dat ik 8 maanden te lang heb doorgelopen met een anker wat er z.s.m. uitgehaald had moeten worden.  Daar er in de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege is aangegeven, dat deze verwijtbaarheid niet zomaar aan dokter Van Ommeren is toe te schrijven ligt deze verwijtbaarheid dus aan het falend handelen van de telefoniste/receptioniste welke mijn e-mails niet heeft doorgezet. De schade van het veel te lang doorlopen met een foutief geplaatst anker is dus door toedoen van nalatig handelen van een van de frontdesk-medewerkers en/of de secretaresse van dr. Van Ommeren.( althans zo wil van Ommeren het in zittingen laten voorkomen... ) Ik wil de betreffende medewerker en/of medewerkers dan ook ter verantwoording laten roepen bij de klachtencommissie. Met andere woorden mijn vraag, over wie ik me precies moet beklagen, is nog steeds niet beantwoord door Medinova.

 Nu “out of the blue” vraagt u mij om een gunst?

Ik memoreer dat u mij in het verleden heeft uitgenodigd voor een gesprek, in dit gesprek zijn de vooraf voorgestelde gesprekspunten niet eens door u ter sprake gebracht. Daarnaast heeft u het advies van de klachtencommissie, te weten tot een nette afhandeling te komen,  in de vorm mij een passende financiële oplossing aan te bieden buiten de verzekeraar om, naast u neergelegd. Ondanks dat u mij eerder schreef dat ik alvast moest nadenken welk bedrag er mee gemoeid zou zijn.

 Vervolgens is dit zelfde gesprek, nu anderhalf jaar na dato,  benut om mij wederom tijdens een zitting bij het Regionaal Tuchtcollege zwart te maken.  Via één van mijn advocaten moet ik achteraf horen dat er verklaringen zijn afgelegd bij advocaat Christe, waarop Van Ommeren en Christe zich beroepen tijdens de zitting, welke 28 mei jl. heeft plaatsgevonden. Vooreen voltallig college wordt geuit dat ik gedreigd zou hebben met fysiek geweld richting Van Ommeren en zijn gezin!

Dit zonder enige nuance of dat ik tijdens de zitting kon vragen waarover het ging… niet zo chic.. anderhalf jaar heb ik hier niets van vernomen.

Hoe u en mevrouw Akkerman op deze idioterie komen, is mij dan ook een raadsel… U weet dat dit kant en klare lulkoek is. Het heeft mijn vertrouwen in Medinova zo mogelijk nog verder geschaad.

Mochten de beweringen op waarheid gestoeld zijn, mag ik er als weldenkend mens van uitgaan dat u, mevrouw Akkerman en/of dr. Van Ommeren, aangifte van de bedreigingen met fysiek geweld zouden hebben gedaan bij de politie. Ook in de vele tussen u en mij uitgewisselde e-mails zou u hier op terug gekomen zijn … dit zijn immers zware verwijten! Nu zijn deze “valse” verklaringen slechts gebruikt als “munitie” in een tuchtzaak, welke anderhalf jaar later heeft plaatsgevonden, om het college op een ander been te doen hinken op het moment dat ingezien wordt dat het tuchtcollege mijn klacht gegrond zal gaan verklaren.

Eerder is mij al gebleken dat er bij Medinova weinig kennis is van de rechten van een patiënt en protocollen in de gezondheidszorg… nog enig begrip voor een zwaar gedupeerde patiënt…maar een valse verklaring afleggen is wel strafbaar zeker als dit ook nog eens een zwaarwegende beschuldiging betreft!

Verder overtraden u, van Ommeren en , Akkerman ,eerder al alle regels voor wat betreft mijn rechten. Maandenlang heb ik gevraagd om mijn patiëntendossier leesbaar te krijgen en door het gefingeerde onbegrip van de zijde van Medinova (alsof het niet duidelijk was waar ik in de tientallen e-mails om vroeg) heeft er zelfs een zitting bij het Regionaal Tuchtcollege aan te pas moeten komen om, die paar kladjes, van Van Ommeren, leesbaar te krijgen. De uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege was duidelijk het betrof  “geen speciale service” maar het was gewoon mijn recht. Voor alle  inspanningen en onnodig gemaakte onkosten, voor het verkrijgen van een leesbare versie van mijn patiëntendossier (wat zoals het tuchtcollege al verklaarde gewoon mijn recht is.. ) leek mij een redelijke onkostenvergoeding zeker op zijn plaats, maar zelfs hierover waait u met alle winden mee en laat het wederom over aan uw verzekering. U zou zich moeten schamen om zo met een gedupeerde patiënt om te gaan en dat de gehele Medinova  crew door mij op de vingers getikt moet worden om ze te laten inzien wat de rechten van patiënten nu precies inhouden is al helemaal belachelijk! Ik persoonlijk zou mij schamen dit ook nog naar een verzekeraar door te spelen… die ook alle onkunde op dit terrein bij Medinova inziet!

 Momenteel wil, volgens uw eigen zeggen, uw verzekeraar ook weer de uitspraak van het Centraal Tuchtcollege afwachten? Vreemd in mijn ogen, daar dit een geheel andere zaak is. Ik wilde een vergoeding voor alle moeite, tijd en onkosten welke ik gemaakt heb voor het verkrijgen van mijn leesbaar patiëntendossier waarvan het Regionaal Tuchtcollege al duidelijk had uitgesproken dat ik daar recht op had. U, drukt me dus duidelijk steeds weer in een positie dat ik, als gedupeerd patiënt, voor elk antwoord en recht eerst een procedure moet aanspannen.

 Ik heb uw al eerder gevraagd of uw baas van al het handelen van u op de hoogte is.  Ik vraag u dit voor de zekerheid nogmaals, omdat hij in de toekomst mogelijk geconfronteerd zal worden met uw handelen en de eventuele consequenties van dien. Ik ken uw baas niet persoonlijk, maar wat ik van hem gezien en gelezen heb is het een oprecht man, die mensen niet willen en wetens laat schofferen of benadeeld…

 Al op uw eerste werkdag lag er een kant-en-klare brief voor u klaar om naar prof. Hubben te zenden.

De situatie in deze brief was ook niet geheel juist weergegeven en zo lijkt het voor de ontvanger alsof ik niet heb gereageerd op de uitnodiging om tot een gesprek te komen.( ook hier had Akkerman mijn e-mails waarschijnlijk al achtergehouden). Uw verzekeraar houdt zich vast aan deze brief en in samenhang met de brief van dr. Van Ommeren heeft de VVAA zelfs tot op heden verzuimd enige tegenargumentatie te geven op de door mijn verzekering geformuleerde punten waar ik Medinova aansprakelijk voor acht.

En alstublieft geef niet aan mij terug dat ik degene ben, die dit traject in de weg staat. In ons allereerste gesprek heeft u al de kans gehad mijn  leed te verzachten en tot overeenstemming te komen en namens Medinova schoon schip te maken.

Tot op heden is er geen enkele vorm van tegemoetkoming van uw zijde gekomen. Ik leef in onmin met mijn familie, door de torenhoge schulden om in mijn levensonderhoud te kunnen voorzien ik heb daarover vertelt in ons gesprek dat dit er aan zat te komen omdat ik niet mijn oplopende kosten op familie zou moeten verhalen.  Mijn voorgeschreven fysiotherapie kan ik niet meer bekostigen ( de behandelingen uit de verzekering zijn opgesoupeerd)  De voorgestelde  medicatie waar ik misschien baat bij zou kunnen hebben liggen buiten mijn bereik, omdat ze niet vergoed worden door de zorgverzekeraar. 

Vervolgens laat u n.a.v. ons gesprek op 1 maart( NB weer door derden ) .. een briefje als antwoord op mijn resume van 2 maart in elkaar flansen, zodat het lijkt of u het gesprek aan mij terugkoppelt en stelt bovendien daarin onterecht, dat we samen zaken overeengekomen zijn. Ook hier weer een fantastisch staaltje van uw administratief gegoochel ( misschien kunt u dit voorkomen door 1) zelf te schrijven en niet door derden, die niet aan het gesprek hebben deelgenomen dit te laten doen. En 2).. ook het bij mij opvragen van de  gespreksnotulen had u van verdere blamages kunnen schonen)

In de brief die u liet schrijven staat ook nog de “wassen neus” dat u voor mij zou willen proberen een goede orthopeed te zoeken, die alsnog naar mijn problemen zou willen kijken… en dat u zich hard zou maken mijn verzekeraar dit te laten vergoeden.

Beste… beste.. heer Arnoldy, ten eerste is gebleken dat de vervolg operaties van v Ommeren voor een tragedie hebben gezorgd en kapot gemaakt kraakbeen nergens ter wereld nog vervangen kan worden. Ten tweede,   verzekeraars vergoeden geen reisjes naar Zuid Afrika … u beeld zich uw invloed een beetje te rooskleurig in.. Met uw invloed krijgt u het binnen uw eigen organisatie niet eens voor elkaar om in mijn omgeving een hoorzitting te plannen! En voor een serieus gesprek krijgt uw medewerkster niet meer voor elkaar voor u … als een tafeltje in een drukke hotellobby te bemachtigen om een gesprek te voeren. Nadat gesprek zou u ook wel even ( na uw spijtbetuigingen) bij de verzekeraar gaan regelen tot uitkering over te gaan en gaan bezien wat er uit moreel oogpunt bijgelegd zou worden door Medinova… de invloeden die u denkt uit te kunnen oefenen zijn wat mij betreft een lachertje.. ook hier werd u op de vingers getikt!

U blijkt slechts een pion in het grotere geheel ,namens wie wat briefjes worden verzonden.. en u mag zittingen bijwonen met een kirrende Akkerman aan uw zijde.. die wel vereerd lijkt met een directielid een uitje te mogen maken.

Ik verbaas me dan ook dat er binnen de organisatie van Medinova, ondanks beloftes en/of pogingen van uw zijde het toch niet lukt om een zitting van de klachtencommissie betreffende mijn klachten te laten plaatsvinden in mijn eigen regio.  In de regio waar ik geschaad ben geraakt daar zou ik graag gehoord willen worden, om redenen, die u inmiddels bekend zijn.

Zelfs een lijstje met orthopeden heeft u in elkaar laten flansen en weet u niet eens of de namen en klinieken nu wel goed genoteerd waren. Bovendien heeft Medinova toch niets met tweede meningen van andere specialisten/ orthopeden?

 U wilt wel de helft van de kosten dragen voor een medische expertise waarbij uw verzekeraar wel even aangeeft bij wie ik moet zijn. Tot op heden worden alle second opinions van specialisten/orthopeden (welke allen, niet overeenkomen met de mening van dr. Van Ommeren)  afgedaan als sukkels en /of niet gespecialiseerd. Ik wijs u erop dat dokter Ter Slaa voor zijn dood als beste orthopeed van Nederland aangeschreven stond. Hij adviseerde mij, voordat ik bij van Ommeren kwam om een nieuwe MRI te maken en als mijn cystes er nog zaten, deze operatief uit te laten spoelen. .., maar nee dr. Van Ommeren heeft de wijsheid… ook een andere orthopeed waar ik onder behandeling stond heeft mij niet eerder willen opereren.

 Aan een second opinion, door dr. Van Ommeren zelf aangevraagd bij dr. Huysmans, ( staat momenteel als één van de beste aangeschreven ) werd ook al geen waarde gehecht.  En werd ik nogmaals voor een derde keer geopereerd aan mijn linkerschouder. Daarbij werd het kraakbeen doorboord en kwam een anker terecht  in het glenoid…  .. en dat zelfs, nadat dr. Huysmans terugkoppelde aan dr. Van Ommeren, er weinig geloof in te hebben dat de klachten zouden verminderen met nog een derde operatie. Hij kreeg wel gelijk er kwamen zelfs klachten bij.

De extra bijgekomen pijnklachten en extra beschadigingen in de schouder na de wederom derde uitgevoerde operatie en het daarop niet meer reageren door dr. Van Ommeren, nadat ik hem had geschreven dat dr. Willems ( waar van Ommeren weer een tweede mening aangevraagd Nb een arts die hoog aangeschreven staat om een tweede mening te geven …ook voor verzekeraars!! ) met langdurig verlof was stuurde mijn eigen zorgverzekeraar me naar België voor nogmaals een second opinion. Die kreeg ik van dr. Mortelé, nadat Van Ommeren me liet doorlopen met  Nb een MRI in zijn bezit waarin e.e.a. al beschreven staat (maar ach…  ook deze is naar zijn zeggen niet ontvangen…. Tja.. ? ). Dr. Mortelé  keek in mijn schouder en maakte foto’s in de schouder tijdens de operatie. Hij kon zo laten zien, dat er een anker ver buiten de gebruikelijke plaats was ingebracht. Deze vakgenoot ( waar ik NB door mijn eigen verzekering naar toegestuurd ben vanwege het feit dat hij zeer goed staat aangeschreven) wordt volgens jullie weer niet erkend door de vakgenoten…. ;-)  … wie zijn dat die vakgenoten want dat staat er helemaal niet bij..?  Volgens Medinova is dr. Mortele dus scheel…  Stuurt daarom de verzekeraar constant Nederlanders naar hem toe en staat het internet bol van artikelen over deze arts. ( over van Ommeren is niet veel te vinden op het net… of dit nu zo een in  hoog aanzien arts betreft)

 Vervolgens word ik dan ook eindelijk op verwijzing  van dr. Van Ommeren zelf! alsnog door dr. Willems gezien voor weer een second opinion. Hij vertelde mij ;  ”jongen jouw eerste operatie door van Ommeren had nooit mogen plaatsvinden”… maar ach dr. Willems is achteraf ook maar een charlatan volgens jullie… Ik kan natuurlijk nog wel even doorgaan met orthopeden, die ik nog heb bezocht … maar dat is zin/kansloos.. dr. Van Ommeren heeft zijn kop in het zand gestoken.. en u,  houdt hem daar gezelschap.. als twee marionetten van een verzekeraar..  Maar u wilt me wel graag laten zien voor nog een mening door weer een arts en daar zelfs aan mee betalen!! Moet wel een arts aangewezen van de verzekeraar zijn.. tja

Ik kan nog wel even doorgaan met alles wat me de afgelopen jaren is overkomen binnen uw kliniek, maar dat zijn herhalingen van zetten. Waarom som ik het dan nog eens tot vervelens toe op.. ?

Ik som het alleen nog even op, omdat er door Medinova stelselmatig niet complete correspondentie wordt indient bij klachtencommissie en/of Tuchtcollege en instanties maar alleen de welbevallige stukken.

 Ik zou willen dat u enige empathie zou kunnen opbrengen en de gehele situatie van mijn kant te bezien. De kokervisie van Akkerman is nu dat ik aan procederen ben om het procederen, terwijl uw klachtenfunctionaris Mevrouw Akkerman juist de oorzaak is geweest van de afgelopen 3 hoorzittingen ( 1e klacht tegen haarzelf, omdat ze de protocollen omzeilde en mij niet een leesbare versie van het patiëntendossier wilde laten toekomen, 2e bij het Regionaal Tuchtcollege om bij van Ommeren af te dwingen mijn rechten wel te honoreren, 3e bij het Centraal Tuchtcollege ( nodig voor uw verzekeraar om te bezien of ik de onkosten vergoed krijg van het onnodig procederen) en nu komt de 4e op haar conto wegens valse beschuldigingen van strafbaar handelen )

 Akkerman is een zogenaamde “onafhankelijke klachten functionaris” en bovendien kwaliteitsmanager… Trots deelt zij mede, dat jullie nu met een EPD gaan werken.. vreemd dat dit nooit eerder gebeurde… toetsenborden en computersen bijbehorende software systemen zijn al een tijdje op de markt..Arnoldy. Medinova pretendeert toch een moderne kliniek te zijn..?  Misschien moet u eens beter in eigen keuken kijken voor er dingen geroepen worden… en zal u daar eens met wat hardere hand orde op zaken moeten stellen .. en personen tot verantwoording moeten roepen om zo een beter beleid te krijgen, i.p.v. dat gedupeerde patiënten de vinger op de zere plekken moeten leggen in de organisatie. Het beleid in Medinova is m.i van een halve zachte als er grove misstappen worden gemaakt en een patient die daarvan de dupe is wordt nog flink nageschopt om hem het zwijgen op te leggen.

In de nu aankomende zaak heb ik bijlagen ontvangen horende bij het verweerschrift van Mevrouw Akkerman, die bij mij alleen maar meer vraagtekens en ongeloof teweeg hebben gebracht. Nu geeft u aan, dat deze er niet bedoeld waren om meegestuurd te worden. Dat tevens het papieren verweer met bijlagen geheel andere betreft ( pas later ontvangen) is een ding, maar dat er betreurenswaardige feiten aan het licht komen uit meegezonden stukken impliceert ook dat er meer stukken bij de voorzitter/advocaat Hubben op kantoor liggen, die bij mijn zaak horen dan dat in de klachtenprocedure benodigd is. Graag zie ik hier een verklaring voor, er wordt tenslotte gesproken over de  onafhankelijke klachtencommissie.

 U vraagt nu of ik vele van deze bijlagen wil vernietigen….  de betreffende bijlagen, werpen licht op diverse zaken welke in het verleden gespeeld hebben en ik zie nu helemaal  niet in waarom ik stukken niet zou kunnen gebruiken. Ik heb te maken  met een gigantisch bedrijf, dat geen enkel middel schuwt om gedupeerden murw te maken. U moet begrijpen dat ik niets meer te verliezen heb en daar ik de stukken rechtmatig heb ontvangen, zal ik daar indien nodig ook gebruik van maken en wellicht komen er zelfs geheel nieuwe zaken uit. Zelf bediend Medinova zich van onterechte uit de lucht gegrepen feiten.. als bedreigingen met fysiek geweld.. misschien moedwillig hebben wegenomen van kwijtgeraakte dossierstukken door een patiënt.. etc. etc.

U ziet in ieder geval de onhandigheid van Akkerman nu ook  in uw eigen nadeel eens in… stukken die doorgestuurd moeten worden blijven liggen en stukken die er niet om liegen… gaan op de post.

Ook zal ik in de volgende zitting de voorzitter /advocaat Hubben vragen wat volgens hem e.e.a. inhoud ( volgens de wetsartikelen die ik ken mag ik ieder bewijs inbrengen en is het aan een voorzitter of rechter of hij dat ook wil gebruiken…

.maar u zult wel weer een eigen juridisch advies hebben ingewonnen bij de VVAA of mr. Christe… ik ben bereid voor u een lijstje van goede juristen/advocaten te maken die in Nederland goed aangeschreven staan welke u in dit soort kwesties kunt raadplegen.

Kortom, we zullen nu eerst zien hoeveel tijd de commissie deze keer heeft en of zij nogmaals de hand boven het hoofd van Akkerman wil houden… immers in de vorige zaak kwam mevrouw Akkerman weg, omdat prof. Hubben vond dat ik over een ingediende klacht over Akkerman geen belang meer had voor behandeling of uitspraak, daar ik het leesbaar patiëntendossier vlak voor de zitting alsnog had ontvangen.  Dit ver na al mijn inspanningen, gemaakte kosten ed.  Een foutieve inschatting/beslissing  als ik namelijk vindt dat ik geen belang meer hecht aan behandeling van één klacht kom ik niet op een zitting en blaas ik het zelf wel af. Het valt mij zwaar genoeg, ik heb namelijk al slapeloze nachten van de pijn.

 Maar goed UW  onafhankelijke klachtencommissie heeft nu gezien dat ik juist heel veel waarde hecht dat degene die verantwoordelijk zijn voor mijn geschade gezondheid ook ter verantwoording worden geroepen… zeker als er niets vergoed is .. om mijn leed nog enigszins te verzachten..

Ik zal dan ook in mijn klachten niet matigen en doorgaan tot de verantwoordelijke benoemd zijn. Dit is ook voor Medinova zelf van belang om herhaling in de toekomst te voorkomen, nu er geen capabele leiding is.. zal toezicht en waarschuwingen van de instanties uit moeten komen.

Voor de behandeling van de klachten over  dr. Vischjager zal ik dan ook nogmaals de IGZ vragen mee te kijken of e.e.a. juist verloopt. Natuurlijk zal ik deze om een andere behandelaar vragen en wijzen op enige feiten die in het verleden niet helemaal goed gelopen zijn, ook hierover zie ik frappante feiten in de mij toegezonden bijlages. En vervolgens zullen die klachten ook behandeld worden bij het Regionaal Tuchtcollege en zonnodig bij het Centraal Tuchtcollege.

Ik heb bemerkt dat u uw geld liever met bakken wegsmijt om zaken te laten verdoezelen.. Ik herinner mij nog de uitspraak van dr. Feviéz ...  “dat zal onze verzekeraar wel netjes afhandelen “ toen hij de kraakbeenschade in mijn schouder constateerde. Dat gaat natuurlijk alleen als deze ook eerlijk voorgelicht had geworden door van u en van Ommeren.

Het is mij overigens al onduidelijk waarop u zich überhaupt verzekerd als er alles aan gedaan wordt een schade niet uit te keren. Maar goed mensen als mr. Christe en een bedrijf, die mijn website van u moet controleren varen wel bij uw knullige beleid.

Kortom laten we nu eerst de uitspraak tegen Akkerman afwachten daarna ziet u snel genoeg wat er nog meer gaat spelen n.a.v. de bijlagen. Als het goed is kunnen we dan eerst verder gaan met mijn klacht over de medewerker waardoor ik te lang ben doorgelopen en onherstelbare schade heb opgelopen en de klachten die ik heb over mijn behandeling bij dr. Vischjager.

Dan kunnen we vervolgens bij het tuchtcollege dan eindelijk de hoofdklachten tegen van Ommeren laten behandelen. Daarvoor dien ik eerst weer met opgeheven hoofd binnen te kunnen komen en zal mijn naam eerst door Medinova/Akkerman, of Christe gezuiverd moeten worden, zo niet zal ik dat eerst op mijn eigenwijze weer aan de orde en onder de aandacht moeten brengen.en duren de zaken alleen wat langer.

 Volledigheidshalve heb ik prof. Hubben wel onze complete e-mail correspondentie toegezonden en niet alleen de voor u en mevrouw Akkerman welbevallige stukken. We weten nu allemaal weer hoe de vlag ervoor staat.

Samenvattend ik kan niet aan uw verzoek voldoen.

31 januari 2015

Geachte heer Arnoldy,

Inmiddels zal ook bij u de uitspraak van het centraal tuchtcollege binnengekomen zijn. In ieder geval stuur ik u deze mee in bijlage. Uit deze uitspraak zal het u duidelijk worden, dat u jegens mij zeer foutief heeft gehandeld door mijn vele verzoeken niet te honoreren om een voor mij leesbaar patiëntendossier te laten toekomen.

Zoals u weet heeft mevr. Akkerman, tegen alle protocollen in gehandeld, dit kan zijn, doordat zijzelf niet capabel is of niet exact op de hoogte is van de rechten van een patiënt. Verbazingwekkend kan in ieder geval genoemd worden, dat niemand van Medinova schijnbaar op de hoogte is van wet en regelgeving binnen de gezondheidszorg.

Om de paar kladjes netjes uitgetyp van dr. Van Ommeren te verkrijgen heeft het zelfs zover moeten komen, dat ik mij hiervoor bij het tuchtcollege heb moeten beklagen. Al eerder had ik mij beklaagd over het patiëntendossier bij uw klachtencommissie, maar zowel Van Ommeren, Akkerman als u hebben weinig op gehad met de adviezen en uitspraken van deze klachtencommissie. Wat er toe heeft geleid dat ik mij zelfs over de klachtenfunctionaris heb moeten beklagen.

Gezien onze email-wisseling lijkt het wel of u door Medinova bent ingehuurd om mij vanaf dag 1 te bestrijden. Dit alles heeft tot nu toe geleid tot een viertal procedures om mijn gelijk te behalen.

Zoals u weet hebben wij een gesprek gehad op 1 maart 2013 en ben ik dus bijna 2 jaar bezig geweest met procedures om mijn gelijk te behalen en u en medewerkers zijn hierdoor ondertussen  bijgeschoold hoe de rechten van een patiënt nu eigenlijk liggen. Analoog aan dit lange proces heeft u veel tijd en geld willen besteden om mij verder monddood te laten maken via de door u ingeschakelde advocaat mevr. Christe. Ik heb uw vrolijke gezelschap met enige minachting gade geslagen hoe u lacherig samen aan een biertje zat, terwijl ik, als chronischpijn patiënt, mij heb moeten begeven naar  Eindhoven en daarna naar Den Haag, om in mijn gelijk gesteld te worden.

Zoals ik altijd zeg eerlijkheid duurt het langst en gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee verschillende zaken. Het is overduidelijk gebleken dat ook met de inzet van uw duur betaalde advocaat het recht zege viert en van Ommeren inmiddels zijn 2de waarschuwing heeft gekregen van het tuchtcollege alsof de waarschuwing van uw eigen klachtencommissie nog niet genoeg was.. ( Ik zelf zie dit als een gele kaart, de rode zal spoedig volgen) want nog steeds blijft van Ommeren overtuigd van eigen gelijk hoeveel andere artsen rapportages ik ook inbreng.

Nu heb ik u in het verleden, overtuigd van mijn gelijk, al gevraagd om de door mij onnodig gemaakte kosten, om mijn gelijk te behalen, te vergoeden. Vervolgens heeft u mij laten weten dit wederom aan uw verzekeraar over te laten in afwachting van  de uitspraak van het Centraal Tuchtcollege.

 Ik verzoek u nu om zelf ook eens enige verantwoordelijkheid te nemen en de lange weg die ik heb moeten bewandelen voor het voeren van vier tuchtzaken, het reizen, het schrijven, kosten van telefoon en advocaat, eerst zelf aan mijn te vergoeden en dat u het vervolgens probeert te declareren bij u verzekeraar.Zelf denk ik dat dit geen zaak is voor uw verzekeraar immers u overschrijd alle wetten en regelgeving en lapt de rechten van een patiënt aan de spreekwoordelijke laars.

Een klein advies van mijn kant, wellicht zou u de vergoeding kunnen overmaken als zijnde leergeld. …want het is natuurlijk niet ondenkbaar dat als u elk akkefietje aan uw verzekeraar voorlegt, deze de premies eens gaat verhogen. Zeker als blijkt dat claims, die ze krijgen niet voortkomen uit louter en alleen door medisch onjuist en/of foutief handelen, maar ook nog eens omdat er schijnbaar geen kennis aanwezig is in uw kliniek, waardoor patiënten vaststaande rechten worden ontnomen en die vervolgens op verhaal gaan.

Tegen deze achtergrond heeft het dan ook weinig zin om mij wederom langdurig met uw verzekeraar te laten bekvechten, nu ik in mijn gelijk gesteld ben door het Centraal Tuchtcollege en verzoek ik u teneinde een civiele procedure te voorkomen mij een tegemoetkoming te vergoeden in de tijd en uren welke ik besteed heb om mijn gelijk te behalen van zegge en schrijven €5.000,=.

Verder stel ik u op de hoogte dat ik, nadat ik u meerder malen heb verzocht mij de naam door te geven van de persoon die nu precies verantwoordelijk was voor mijn e-mails, die bij de frontdesk zijn ontvangen en welke nooit bij Van Ommeren aangekomen zijn, waardoor ik onnodig letsel heb opgelopen, deze klachten naar de klachtencommissie heb gestuurd en de klacht heb aangemeld op naam van mevr. Kanbier. Een afschrift in bijlage zodat mevrouw Kanbier zich alvast kan voorbereiden op verweer.

Tijdens de zitting van 12 januari 2015 bij de klachtencommissie, heb ik van mevr. Akkerman voorts begrepen dat dhr. Alibaks is ontslagen, nadat ik mijn klachten over rekeningen van hem naar de klachtencommissie had gestuurd . Nu ik vind dat dit een buiten proportionele straf is en zal mij op dit punt opnieuw beklagen over mevr. Akkerman. Natuurlijk was het dr. Van Ommeren die mij geheel nutteloos naar de heer Alibaks heeft gestuurd, maar daarbuiten had de klacht volgens protocol in behandeling genomen moet  worden. De heer Alibaks had dan in de gelegenheid gesteld kunnen worden een verweer te voeren. Dat hij mij onterecht rekeningen stuurde staat buiten kijf, maar hij is zeer zeker niet de enige die er een slechte administratie op na hield in uw kliniek Ik ben door dhr. Alibaks, die slechts wat pleistertjes plakte met wat puntjes er in, niet in mijn gezondheid geschaad. Tegen die achtergrond vind ik zijn ontslag buiten proportioneel en zal hem dan ook hiervoor persoonlijk mijn oprechte excuses gaan aanbieden.

Het is nu afwachten op het oordeel van uw klachtencommissie hoe de zaak wordt behandeld, waarin ik ten onrechte als een delinquent, die met fysiek geweld een arts en zijn gezin heeft bedreigd, wordt afgeschilderd.

Ik zal ook moeten bezien hoe de smet, die is opgeworpen door dhr. Van Ommeren, mevr. Akkerman en mevr. Christe bij het Regionaal Tuchtcollege weg gepoest kan worden. Ik zal mij over Mevr. Christe beklagen bij de orde van advocaten in deze.

Eenmaal mijn naam geschoond zal ik in twee delen mijn vervolg klachten  Van Ommeren voor het Regionaal Tuchtcollege brengen, even als mijn klachten over dr. Vishjager. Ook hier heb ik volgens protocol goed gehandeld en eerst dr. Vishjager zelf in de gelegenheid gesteld op mijn brief  te reageren.

 Ik hoop u allen wederom met open vizier op de hoogte hebben gehouden van de ophanden zijnde procedures. Ook heb ik u in de gelegenheid gesteld een civiele procedure te voorkomen om u de mogelijkheid te bieden mijn schade te vergoeden, die ik heb geleden. Dit zonder tussenkomst van de verzekeraar.

Tevens vraag ik u met klem wederom om de vervolgzittingen  welke bij de klachtencommissie bij Medinova moeten plaatsvinden, zodanig in te richten dat deze in mijn regio plaatsvinden. Iedere keer dat ik dit heb verzocht kreeg ik te horen dat dit op praktische bezwaren stuit. Zijn dit van uw kant financiële bezwaren of onwelwillendheid? U bent goed bekend dat ik door mijn behandelingen in uw kliniek chronischpijn patiënt geworden ben en ik door de zware medicatie met morfine preparaten niet zelf meer achter het stuur mag. Toch zijn de rekeningen die ik indien voor mijn vervoer naar Rozendaal niet gehonoreerd, ik doel dan op de kosten voor degene die mij moet begeleiden in vervoer, niet zijn gecompenseerd ( hier moeten snipperdagen voor opgenomen worden) Ik beschouw dit als schandelijk gedrag.

 Hoogachtend,

Den Haag 30 maart 2015

Geachte heer Arnoldy,

Bij deze kom ik bij u terug op de volgende kwestie, zoals u weet heb ik u in het verleden geschreven dat ik uw kliniek c.q. uw beleid verantwoordelijk houd voor het niet “ tijdig “ verstrekken van een leesbaar patiëntendossier. Ik heb een lange weg moeten bewandelen om een voor mijn leesbaar uitgetypt patiëntendossier van uw kliniek te mogen ontvangen. 

Ik heb u voor de tijd en kosten welke hiermee gemoeid waren aansprakelijk gesteld. U heeft mij laten weten, dat u de zaak heeft overgedragen aan de verzekering en dat deze de uitspraak van het Centraal Tuchtcollege wilden afwachten ( alsof de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege, waarbij het duidelijk was dat ik recht had op een leesbaar uitgetypt patiëntendossier al niet genoeg was) heeft u er voor gekozen de betreffende arts ook voor het centraal tuchtcollege te willen laten verschijnen.. de uitspraak is u inmiddels bekend.

U bent verantwoordelijk voor het beleid binnen de kliniek, ook een klachtenfunctionaris, zoals mevrouw  Akkerman behoort als geen ander te weten dat een patiënt volgens de protocollen en wetgeving recht heeft op een voor hem leesbaar patiëntendossier en dat bij verzoek om een leesbaar patiëntendossier, dit zo spoedig mogelijke verstrekt dient te worden u beiden hebben van dit protocol moedwillig afgeweken en de  beschuldigende vinger naar de verzekeraar gewezen.. Mij lijkt het dat een organisatie als de VVAA donders goed op de hoogte is van de rechten van een patiënt.. ik heb dan ook geen enkel bewijs dat e.e.a zo verlopen is zoals door Akkerman is aangegeven.. ik constateer alleen daty het triest gesteld is in uw kliniek en schijnbaar niemand precies op de hoogte is van de rechten van patiënten.

U heeft mij eerder aangegeven dat uw verzekeraar wilde wachten met het vergoeden van de geleden schade tot er een uitspraak lag van het Centraal Tuchtcollege deze is inmiddels al een aardige tijd bekend.

Tot op heden heb ik van uw verzekering nog niets vernomen en ik kan ook niet verifiëren of u de schade bij uw verzekeraar gemeld heeft.. ? zo ja zie ik daar nu graag per omgaande het bewijs van. Ik verzoek u dan ook ten spoedigste, mocht dit nog niet gebeurd zijn deze zaak bij uw verzekering aan te melden of de door mij de geleden schade via Medinova te vergoeden.

Ik wijs u erop dat deze door mij extra geleden schade geheel los staat van de medische aansprakelijkheid waarvan de procedure wel loopt.

In afwachting op uw antwoord,

Hoogachtend,

 

 

  

Den Haag, 23 augustus 2017

Geachte heer Arnoldy/ mevrouw Wilke,

 Mijn laatste schrijven is alweer geweest op 8 februari dit jaar aan mevrouw R. Wilke. Waarvan ik had vernomen dat zij de nieuwe algemeen directeur is van Medinova. Met de vraag aan haar of zij op de hoogte is van mijn klachten en of zij de verantwoording draagt voor de missstappen gedaan door dokter Van Ommeren, waardoor ik grote schade heb geleden en of er van haar kant wel bereidwilligheid was om het advies van uw eigen klachtencommissie op te volgen. Het advies was mij met een financiële oplossing tegemoet te komen. De klachtencommissie had het zwaar opgevat wat mij bij Medinova is overkomen gezien haar uitspraak. Professor Hubben kent natuurlijk ook de tactiek van verzekeringen en hun in Nederland bekendstaande slechte vergoedingen m.b.t  smartengeld en heeft daar wellicht al in zijn uitspraak rekening mee gehouden.

In het airport hotel ben ik vervolgens uitgenodigd om vanuit Medinova een financiële genoegdoening te komen bespreken dat geheel los zou staan van uw verzekeraar. Na een zeer lange  e-mailwisseling met Willemijn Akkerman heb toen duidelijk aangegeven alleen bereid te zijn om op uw uitnodiging in het Airport Hotel in te gaan, als het gesprek inhoudelijk zou gaan om tot een reëel bedrag te komen voor al wat mij in uw kliniek is overkomen.

http://www.mijn-schouderoperatie-medinova.nl/202954542

Met de uitspraak van de commissie is bedoelt dat er een tegemoetkoming in overleg met u zal worden afgesproken. Wij hebben nog niet eerder meegemaakt dat dergelijke adviezen door de commissie worden uitgebracht, daardoor is de verwarring hieromtrent ontstaan. Om heen en weer emailen op dit punt te voorkomen zou ik u willen vragen na te denken over op welke wijze u die tegemoetkoming wilt vorm geven en welke bedrag daar mee gemoeid zou gaan.  Daarna zal ik met de directie overleggen of zij daarmee akkoord gaan. Uiteraard begrijpen wij dat dit slechts een tegemoetkoming is en uw klacht daarmee niet is afgehandeld.

Op voorhand heb ik u uitdrukkelijk verzocht om net na uw aanstelling als nieuw algemeen directeur mij niet te willen voorzien van de “zogenaamde welgemeende excuses” namens Medinova. Helaas had u de arrogantie om een groot deel van de gesprekstijd toch te gaan prediken waarom u wel vond dat u het recht zou moeten hebben mij van excuses te voorzien. Na eigen zeggen had u mijn casus ook goed bestudeerd en moest ik verder van u aanhoren dat u de klachtencommissie van Medinova in haar uitspraak zeer serieus nam. In uw eigen bewoording citeer ik u:

U heeft geklaagd, daar is een procedure geweest daar is een uitkomst geweest, de commissie heeft daar iets van gevonden. En dat is voor ons belangrijk.. dat is voor ons een heel belangrijk orgaan.. die hebben we daar speciaal voor ingesteld.. De commissie heeft u ook op een groot aantal punten gelijk gegeven.. er is gebleken dat een aantal dingen niet goed zijn gegaan…en dat is natuurlijk heel vervelend dat het zo gegaan is. En ik zit zo in elkaar dat als er iets niet goed gegaan is… en dat gebeurd soms in een organisatie.. dan is het ook mijn recht om u het tegen u te zeggen dat het ons spijt… of u dat nu accepteert of niet… we zijn een bedrijf om mensen van hun bewegingsbeperkingen af te helpen en dat is bij u niet goed gegaan… dat vind ik heel vervelend en dat kan ik niet terugdraaien dat is gewoon geschiedenis.. ik kan alleen vooruit kijken.

Wat ik deel met de klachtencommissie is dat ze zeggen dat het merendeel van de klachten gegrond is. Ik aanvaard dat gewoon… we hebben het gewoon niet goed gedaan. En de aanbevelingen die de klachtencommissie geeft die aanvaard ik en daar probeer ik uitvoering aan te geven..

Mooie praatjes maar het  gesprek kwam er uiteindelijk eigenlijk op neer, dat u mij onder valse voorwendselen had uitgenodigd! Een financiële oplossing  werd helemaal niet besproken U vertelde dat u wel “eventjes” naar de verzekeraar zou gaan om de zaak te bespoedigen en daarna zou bezien hoeveel u uit moreel oogpunt zou bijleggen vanuit Medinova. De uitnodiging was dus een “wassen neus”, u had alle tijd genomen mijn casus te bespreken met de artsen in Medinova, de rapportage van uw klachtencommissie te lezen (welk orgaan u zogenaamd hoog achtte). Van Ommeren zelf en collega artsen heeft u allemaal kunnen horen en heeft hierna besloten mij ( tegen mijn uitdrukkelijke wil) excuses aan te bieden.

Het duurde dan ook niet lang, dat u onder pressie  van uw verzekeraar ( die ook wel bekend staat niet bereidwillig te zijn, patiënten, die schade hebben opgelopen na medische missers, hun schade te vergoeden (Neem eens de moeite om jurisprudentie  te lezen inzake gedupeerde patiënten… maar er een hele strategie op nahouden om patiënten met pappen en nat houden bezig te houden en het liefst nog schades aan de patiënt zelf willen wijten) om te draaien als een blad aan de boom en uw bovenstaande  relaas was spontaan weer ingetrokken

Dit na gesprekken met lui die mij nimmer hebben gezien, achtte u deze ineens beter in staat dan artsen in “eigen huis” en een klachtencommissie, die er NB 17 maanden voor heeft uitgetrokken !  U heeft zelfs speciaal een orthopedisch chirurg aan de klachtencommissie toegevoegd om zo tot een goede uitspraak te kunnen komen .Volgens het protocol had ik maar 4 maanden hoeven wachten op een afhandeling! … maar als uitspraken niet bevallen bij Medinova… zit iedereen er altijd maar naast… klachtencommissies, second opinions … NB door Medinova zelf aangevraagd zoals een dr. Willems etc. etc.

 

Terugkomend op mijn laatste schrijven aan mevrouw Wilke, de thans nieuwe directeur, heb ik ook van haar geen fatsoenlijk antwoord mogen ontvangen en lijkt ze uit hetzelfde hout gesneden te zijn zoals ik inmiddels het Medinova team heb leren kennen ( weinig verantwoordelijkheid, weinig op hebben met klachten commissies ,tuchtcolleges, rapportages en meningen van artsen uit andere ziekenhuizen.

Waarschijnlijk heeft ook zij mijn brief niet eens doorgenomen of zich ingelezen welke strijd ik in ben beland… en de brief keurig geapporteerd aan uw verzekeraar en advocaten. Of zij verder op de hoogte is van mijn casus, wat mij is overkomen, hoe onze briefwisseling verder is verlopen en de eerdere briefwisseling met uw belabberde klachtenfunctionaris Willemijn Akkerman …. een klachtenfunctionaris die post niet doorstuurt en vragen achterhoud om een “arme ziel “als een van Ommeren niet verder te belasten…. begrijpt al vrij weinig wat haar taak is in een organisatie in de gezondheidszorg en zou bij een regulier serieus werkend ziekenhuis er  linea recta uitgesmeten zijn, dit zegt al genoeg hoe er op directie niveau invulling wordt gegeven aan verantwoordelijkheid in de gezondheidszorg en i.p.v het personeel in het gareel te houden bij onjuiste invulling van de taken , deze op alle manieren de hand boven het hoofd te houden.

NB is een anesthesie medewerker ontslagen na klachten van mij… maar wie is er verantwoordelijk in de operatie kamer en liet zijn patiënt in een washok/kleedruimte behandelen met wat pleistertjes met een puntje er in tegen hevige schouderklachten na een losgeraakte operatie met experimenteel operatie materiaal en dit tussen zijn werkzaamheden door… J.W van Ommeren

In ons gesprek van 2013 had ik u al aangegeven, dat ik bij deze  gang van zake zoals door de directie van Medinova is ingezet en zich niet houden aan gemaakte afspraken Ik me over Van Ommeren ook zou beklagen bij het Regionaal Tuchtcollege. Wat ik dan ook gedaan heb en waarvan de resultaten u bekend zijn.

Ik zou volgens uw eigen zeggen gezegd hebben met Van Ommeren door te gaan” totdat de laatste druppel bloed gedronken is  U en uw handlanger W.Akkerman hebben van deze  spreekwoordelijke  term het zelfs gepresteerd om deze uitspraak te gaan betitelen als een fysieke bedreiging richting van Ommeren en gezin , om mij als gedupeerde patiënt ook nog in een kwaaddaglicht te zetten.

Gelukkig zitten er in het Tuchtcollege nogal wat capabele mensen ook al hebben Van Ommeren en de directie van Medinova hier niet veel mee op gezien de uitspraken nadien dat jullie je er maar niet in kunnen vinden!  Als iemand zich er niet in kan vinden ben ik het… gegrond verklaarde klachten maar een arts die tot tweemaal toe alleen een berisping krijgt..

Ten eerste kon Van Ommeren zich al niet vinden in de uitspraak van uw eigen klachtencommissie onder leiding van voorzitter Prof. Hubben…. Waarin een orthopeed was aangenomen die over één van de klachten zelf is beticht dr Bom ( belangenverstrengeling met een firma van  operatie materiaal) heb ik zelfs gewraakt en is niet gehonoreerd, krijgt ook nog een staartje helaas ontbreekt me door alle medicatie en pijn me vaak de energie.. maar alles op zijn tijd.

Maar ook de uitspraken van het Tuchtcollege kon hij zich niet vinden. N.B. twee verschillende procedures, tweemaal verschillende commissie leden, maar  Van Ommeren en Medinova directie kan zich alleen vinden in eigen gelijk.

Ook rapportages van zeer gerenommeerde artsen in Nederland, orthopeden van naam en faam, zoals een dokter van Arkel, wijlen dokter Te Slaa en zelfs de conclusie van dokter Willems waar hij mezelf naartoe heeft gestuurd werd terzijde geschoven.

Een in België als zeer vakkundig bekend staande arts, dokter Mortelé, die de misstanden in mijn schouder heeft gezien en vastgelegd werden  door u en uw gevolg weggezet als een beunhaas, die door vakgenoten niet als schouderspecialist zou worden erkend. 

Als ik de dossiers er nog eens nalees is er eigenlijk in heel Nederland geen kennis van zaken volgens Medinova in de orthopedie en staat de eenling dokter Van Ommeren bovenaan de lijst.

Maar er  zou slechts één andere orthopeed in heel Nederland een goede en eerlijke rapportage kunnen maken over het wel of niet juist handelen door Van Ommeren. Dokter Giesberts van het Maxima ziekenhuis te Eindhoven daar heeft u 4 jaar op gehamerd dat ik mij daar zou moeten laten zien.

Zelfs voor de rechter heeft uw belangenbehartiger namens u alle andere artsen, uit de lijst van aangewezen artsen , die een rapportage kunnen maken omdat zij daar gespecialiseerd in zijn  afgewezen. Of ze waren niet kundig genoeg, of uw verzekeraar had een slechte ervaring met ze en een ieder, die ooit met dokter Willems in aanraking was geweest zou ook als partijdig bestempeld kunnen worden en de mening van dr. Willems werd al helemaal niet gewaardeerd NB een man die op verzoek van v Ommeren zelf een bijna 6 uur durend onderzoek heeft verricht ( van Ommeren besteedde slechts 20 minuten intake voor me .. om me na het weekend op de operatie tafel terug te zien)

Eerder voerde ik op advies van v Ommeren een procedure tegen zijn vrienden van de firma Depuy… waarna hij besloot toch even de hete kastanjes voor ze uit het vuur te halen…Ik memoreer u zijn antwoord richting het tuchtcollege toen hier vragen over werden gesteld hij met een rode kop vertelde… ik citeer : “Misschien heb ik me wel wat te veel de woorden in de mond laten leggen door hun medisch adviseur “  !! Voorheen heb ik hem zelfs gevraagd, n.a.v zijn aan mij gedane uitspraken te willen getuigen. Het antwoord wat ik kreeg, was “daar heb ik helemaal geen tijd voor, wel als jullie mijn dure tijd betalen…”

Ik heb geen idee wie nu zijn dure tijd betaald,maar  inmiddels heeft hij de ervaring hoelang tuchtprocedures duren . Al eerder heb ik het Tuchtcollege aangegeven dat ik ook mijn overige tuchtklachten nog moest indienen, welke zou gaan over de medische be(mis)handeling. Diverse adviezen heb ik opgevolgd hiermee te wachten tot er ook een duidelijk medisch deskundige rapport klaar zou liggen.

Inmiddels zal ook u de rapportage van dr Giesberts  bereikt  hebben. Zoals u heeft kunnen lezen staat Van Ommeren geheel als enige achter zijn werkwijze. Nu ook dokter Giesberts zich duidelijk heeft uitgesproken, ga ik dan ook met het volste vertrouwen deze tuchtprocedure in. 

 

Overigens in uw schrijven van  24 maart 2013, heeft u aangeboden mijn helft van de medische expertise te vergoeden. De rekening hiervan is €6250 waarvan de helft inmiddels door mij is vergoed .Mijn gegevens en rekening nummer zijn u bekend!

Zoals gezegd zou ik doorgaan” tot de laatste druppel bloed gedronken is “  Dit geldt  nog steeds en natuurlijk mag hij zijn advocaat hier weer mee laten wapperen. U kent mij inmiddels, ik strijd met een open vizier en heb geen achterbakse Medinova mentaliteit. Want hoe door jullie wordt omgegaan met gedupeerde, en voor het leven getekende patiënten lusten de honden geen brood van..mijn leven is totaal verwoest… en mijnheer voelt het als bedreiging als voor hem bestemde post op de deurmat valt… omdat een klachtenfunctionaris besloot voor hem bestemde post niet door sturen ( Akkerman als katvanger ) om de  tere ziel te besparen … omdat er al zoveel te doen was over mijn casus… hallo … ? als er ergens veel te doen is over mijn casus is het hier.. mijnheer van Ommeren kan (nog) gewoon doorwerken en verdiend geen cent minder..

Ik had eerst de tuchtprocedure tegen dokter Vishjager willen voeren, maar nu de medische rapportage eenmaal binnen is zal ik nu eerst mijn klaagschrift over mijn medische behandeling door Van Ommeren inbrengen. Buiten het medisch deskundige rapport van de enige arts in Nederland die voor u kundig genoeg was om dit te verzorgen…  zeg u frank en vrij dat ook deze brief aan u hiervan een onderdeel zal uitmaken, ik neem geen blad voor de mond dat is ook de reden dat ik zelf mijn klaagschrift verzorg… men mag denken van mijn spreek en schrijftaal wat men wil, ik heb niet gestudeerd om voor klachtencommissies en tuchtcolleges te schrijven Medinova heeft dit tot mijn lot gemaakt …. Helaas maar  jullie spel kent alleen verliezers, ik heb namelijk mijn gezondheid en mijn levensvreugde en toekomst dromen inkomsten vrienden en relaties al verloren en sta op de zijlijn in het leven…. maar eerlijkheid duurt het langst en daarom gaat van Ommeren dan ook verliezen..

Dit schrijven gaat uiteraard naar alle betrokkenen en belanghebbende ,zoals  dokter Vishjager, en ook per aangetekend schrijven naar het privéadres van dokter Van Ommeren. Ik wil namelijk graag zekerheid dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van mijn schrijven. In het verleden werd uw eigen klachtenfunctionaris al aangesproken, zowel door het tuchtcollege als uw eigen klachtencommissie, dat het niet gebruikelijk is post achter te houden haar grapje heeft twee jaar gekost Miss Christe kon er waarschijnlijk een mooie vakantie van betalen zonder iets te kunnen betekenen… we gaan nu door naar de volgende ronde!

Mocht u naar aanleiding van de uitgebreide rapportage van dokter Giesberts, alsnog gevolg willen geven aan de aanbeveling van uw klachtencommissie. Dat wil zeggen voor mij vanuit Medinova een financiële tegemoetkoming te doen toekomen geheel buiten de verzekeraar om verneem ik dit graag per omgaande even als u eerdere belofte de helft van de medische expertise voor uw rekening te nemen.

Verder heeft aangeboden behulpzaam te zijn met een eventuele hulp naar het buitenland voor de beste schouderspecialisten, zie uw schrijven van .24 maart 2013 en u herhaalt dit in uw schrijven van 02 april 2013 maar het kwam er op neer dat u een lijstje door een secretaresse heeft laten opstellen wie van naam en faam zijn ( in de mail die niet voor mij bestemd was…. Vraagt u nog doodleuk nog even  te controleren of de namen goed geschreven waren… al even opmerkelijk als dat via de secretaresse van Hubben … via zijn advocaten kantoor een heel pak werd opgestuurd dat ook al  ging het over mij … en niet voor mijn ogen bestemd was…  gezien het inhoudelijk ging over zaken die niet bij hem hadden horen te liggen als… voorzitter van de klachtenccm… hebben we nog heel wat te schrijven in de toekomst naar deze of gene… dit terzijde maar even bij mijn ziektekosten verzekeraar wat tripjes met begeleiding naar *Singapore regelen is al net zo een zelfoverschatting als even bij de VvAa mijn zaak bespoedigen.

Terugkomend op het lijstje specialisten( die ik zelf ook van het net kon plukken ) inmiddels is duidelijk geworden, dat er na de drie ingrepen van Van Ommeren momenteel alleen zeer zware pijnstilling gegeven kan worden  waarvan ik helaas ook zeer zware bijwerkingen heb. Wellicht heeft u de rapportage ingezien van de slaappoli, dat ik na geslapen te hebben met allerlei meetapparatuur, maar 15 uur per week slaap en de rest lig te woelen van de pijn.

Door de bijgekomen pijn punten , nadat ik bij Van Ommeren ben behandeld ben ik aan morfine begonnen na de derde operatie waarbij ik tegen beter weten in titanium ankers zijn in gebracht op een ongebruikelijke plek is er ook een constante pijn bij het schoudergewricht, waar ik nooit eerder pijn had gehad ontstaan en is het morfine gebruik van 2 microgram opgelopen tot 50 microgram transmedaal. En voor de doorbraak pijnen snuif ik de gehele dag morfine van 100 microgram, waarvan ook zware bijwerkingen. Buiten dat de medicatie een verslavende werking heeft en ik wellicht ook nog kliniek moet bezoeken voor een medicijnverslaving heb ik het idee ook geen lang leven te hebben met dit gebruik ademstilstanden verstoppingen en de hele rits aan bijwerkingen zal ik moeten nemen om af en toe een scherp randje van de pijn te krijgen, zwaar over doseren om op hoorzittingen te verschijnen etc.

Het beschadigde kraakbeen probeer ik zoveel mogelijk intact te houden en betaal me scheel aan  synofit  €99 euro per maand en hoge doseringen dure potten glucosamine en zelfs ostenil injectie moet ik zelf betalen . dit gebruik ik omdat mij al voorgehouden is dat ik vroeg of laat in aanmerking ga komen voor een schouderprothese. De enige mogelijkheid m.b.t. mijn kraakbeenschade is een peperdure behandeling in *Singapore, door dokter Saw.

Via de reacties die ik krijg op mijn website heb ik hiervan gehoord van een andere patiënt, die kraakbeenschade daar heeft weten op te lossen en die is daar een slordige €30.000 aan kwijt geweest aan behandelingen en reiskosten.

Zoals gezegd is na mijn behandeling door van Ommeren mijn leven totaal anders geworden, Ik heb geen idee wat de eigenaar van Medinova ( de eindverantwoordelijke) verder van plan is met mij .. die volgens u precies op de hoogt is wat er gebeurd is en van de hoed en de rand weet… die zou zich kapot moeten schamen met al zijn weelde en televisie praatjes over familie bedrijven… ook die spreek ik vroeg of laat

Mijn planning is nu als volgt; Eerst mijn tuchtklacht over Van Ommeren in te dienen zoals het tuchtcollege gevraagd heeft zullen de resterende klachten nu in éénmaal ingediend worden, gezien de meerdere operaties, het Depuy verhaal  is het weer een aardige lijst het tuchtcollege heeft dan ook toegezegd op mijn verzoek gezien het nog grote aantal klachten meer tijd voor de zitting uit te trekken, ik zal dus aan het verzoek voldoen om alle verdere klachten in één klaagschrift te bundelen.

De ervaring leert dat dit wel weer een jaar in beslag zal kunnen nemen, vervolgens zal ik de tuchtklachten tegen dokter Vishjager indienen. Daarna zal ik bekijken hoe Medinova zelf aan te pakken.

Dit schrijven kunt u natuurlijk nu al bij uw huisadvocaat deponeren, waar bij ik vooraf al voor hun aanteken dat mijn advocaten, welke tot nu bij u bekend zijn, mij alleen bijstaan in de aansprakelijkheidsprocedure en niet verder zullen in gaan op verzoeken over te brengen om niet naar Van Ommeren zijn privé adres te schrijven ( misschien is er een instantie waarhij mij kan aanklagen over het versturen van post op een privé adres… ik weet het niet mocht het strafbaar zijn zal ik die straf ondergaan )

Ook zullen mijn belangenbehartigers niet in gaan op schrijven van uw advocaten over eventuele afhandeling mbt het advies van de klachtencommissie.

Ook zullen zeker geen enkele betrokkenheid hebben met de nog in te dienen tuchtprocedures welke ik nog ga  opstarten. Dit doe ik op de mij gebruikelijke manier, d.w.z. dat ik mijn klaagschriften zelf indien en ik zal pas later kijken,wie ik neem voor repliek etc. en om mij tijdens de hoorzitting bij het tuchtcollege zal laten bijstaan het zal er eentje uit jullie regio worden en bij de noodzaak om het te beslechten bij het centraal tuchtcollege één uit Den Haag.

Ik heb hier inmiddels genoeg ervaring mee en ook dit maal het volste vertrouwen in het tuchtcollege dat het zal komen tot gegrond verklaarde klachten (eerlijkheid duurt het langst)

Ik hoop natuurlijk ten stelligste dat Van Ommeren, ditmaal iets meer krijgt als een waarschuwing, want het optrekken van zijn gezonde schouders en het constant maar niet eens zijn met uitspraken gedaan door artsen, klachtencommissie en tuchtcolleges is in mijn beleving een gevaar voor de gezondheid van meerdere patiënten.

Het zal het tuchtcollege door mij duidelijk gemaakt worden  dat Van Ommeren de mentaliteit heeft om van niemand een kritische noot te aanvaarden niet van welke klachtencommissie, collega artsen in het veld tuchtcolleges dan ook,  in de rapportage van Giesberts zal hij zich natuurlijk weer niet kunnen vinden…. Maar goed jullie hebben haar zelf uitgezocht, ik heb me zelfs verzet en had gehoopt dat de rechter  nu ik alleen niet door dr. Giesberts gezien wilde worden ( omdat jullie hier op bleven persisteren) er random eentje zou hebben aangewezen.. maar goed na alles wat er gepasseerd is bij van Ommeren zal er geen enkele vakgenoot te vinden zijn die het juist handelen zou hebben gevonden ( de enige die van Ommeren in het gelijk wil stellen is het medisch wonder van een medisch adviseur werkend voor jullie verzekering die zonder een patiënt te hebben gezien op verzoek van zijn baas boven de specialisten moet gaan staan om schade uitkeringen te voorkomen..

 Ik hoop jullie weer voldoende te hebben geïnformeerd hoe we nu verder gaan.

 

cc algemeen directeur Medinova R.Wilke , M.Vischjager, J.W van Ommeren