laatste stand van zaken

De laatste update's op deze site zijn geplaatst op 11 november 2020

5 december 2020

De laatste update vindt u onder de link CTC klacht 6 hier leest u de uitspraak van het centraal tuchtcollege van 1 december 2020 dr. van Ommeren ging in hoger beroep hij kon zich niet vinden in de meningen van alle gerenormeerde artsen die ons land rijk is, ook niet nadat een deskundige rappotage is gemaakt door een arts die ze zelf als enige hebben gewild... bord voor de kop... ? Natuurlijk haalde hij bakzeil.

 

september 2020

Het is lange tijd geleden dat ik deze website heb kunnen bijwerken. Ik heb veel last van de bijgekomen klachten na mijn onnodige operaties ook de bijwerkingen van de morfine beginnen hun tol te eisen.

Allereerst excuses dat deze site lange tijd niet is bijgewerkt er hebben ook lange tijd wat foute notities op gestaan daar ik niet alles zelf kon bijwerken er waren door miscommunicatie hier en daar fouten ingeslopen door mijn lange relaas werden er wat zaken verkeerd geintreperteerd en genoteerd maar in grote lijnen is het verhaal hetzelfde en nu deels hersteld, ik zal proberen weer eens alles door te nemen, maar de energie ontbreekt me vaak, en de zaak is nog lang niet geloten en de veroorzaakte gezondheidschade niet op gelost en ook dat kost veel energie dat tesamen met de dagelijks pijn zorgt dat ik er soms moedeloos van wordt.

Laatste Nieuws per 12 sept 2020

Meira was goed op weg met mijn verhaal in boekvorm te maken er zouden wat hoofdstukken van het drama dat mij bij Medinova is overkomen hier op de site komen te staan.Helaas is er door persoonlijke omstandigheden in haar gezin de voortgang van het boek even in de wacht gezet.

Meira van der Berg was begonnen aan een boek over wat er bij mij is gebeurd na een bezoek aan de medinova kliniek in 2008 hierin zal in een goed leesbaar verhaal de medische missers beschreven worden, het beleid van de kliniek, wat erbij komt kijken als je in een juridische strijd raakt de gang naar de rechter klachtencommissie tucht colleges alles zal beschreven worden ook wat het prive met je doet en je omgeving!

Inmiddels is de klacht die nog niet was behandeld bij het Regionaal tuchtcollege ook gegrond verklaard. Dat wil zeggen eind 2018 is de klacht behandeld dat mijn eerste operatie niet geindiceerd was ( zie ook de mening van de medisch deskundige onder aan deze pagina)

Ook hier in ben ik in het gelijk gesteld, en toch ga ik in hoger beroep bij het centraal tucht college waarom zou U zeggen.

De advocaat van van Ommeren kreeg het voor elkaar dat de zaal tot tweemaal ontruimd moest worden, hij moest op de gang nog adhoc overleggen wat instabiliteits klachten nu inhielden, en vervolgens bleek mijn advocaat een verminkt dossier te hebben gekregen.Hierdoor een lang gezoek en vergelijk in de zaal die voor een tweede keer ontruimd moest worden!

Door tijd gebrek kon ik vervolgens mijn pleitnotities niet voorlezen, maar ondanks ik toch mijn gelijk heb gekregen kan ik me niet is verenigen dat mijn klacht wel gegrond is verklaard maar de arts slechts een waarschuwing heeft gekregen.

Zoals u bij het nazien van deze site kunt lezen heeft hij al eerder waarschuwingen gehad. Dat betrof  een slordige dossier voering en het niet willen afleveren van een getypt leesbaar patientendossier.

Vervolgens heeft na deze uitspraken nog een andere gedupeerde patient zich beklaagd bij het tucht college, van Ommeren bleek ondanks een eerdere maatregel gewoon door gegaan te zijn met op dezelfde belabberde manier van het bijhouden van patientendossiers dat volgens het tucht college niet volgens de maataven was.

NB na er voor bij het tuchtcollege te zijn beklaagd en hij ook heeft gezien dat de eigen interne klachten commissie van Medinova hier al klachten voor gegrond verklaarde had hij zijn werkwijze dus niet aangepast

Boven dien was hij bij de nieuwe klager een deel van zijn operatie VERGETEN uit te voeren maar werd dit wel als UITGEVOERD beschreven in zijn operatie verslag!

En dan zou hij nu wegkomen voor de onnodige operaties die hij bij mij heeft verricht ( lees elders op deze site ) waardoor ik mijn hele leven lang mijn pijn moet verbijten, en aan de morfine zit en niet meer kan werken,  wegkomen met alweer een alleen maar een WAARSCHUWING,

Neen daarvoor ben ik dus in hoger beroep gegaan bij het centraal tuchtcollege en hoop daar wel de tijd te krijgen zodat de zaak goed wordt overwogen en dit keer zonder onderbrekingen. Want in de laatste zitting voelde ik me weer op de lagere school ( meer tijd op de gang doorgebracht dan in de klas... )

De zaak is op 9 oktober 2020 natuurlijk hou ik jullie op de hoogte!

Hieronder volgt nog wat de medisch deskundige rapporteerde op de vragen van de rechter:

VRAGEN VAN DE RECHTER AAN DESKUNDIGE dr. GIESBERTS MAXIMA ZIEKENHUIS:

Vraag 6

Is bij de behandeling van betrokkene in de periode september 2008 toe en met medio 2010 gehandeld conform de in 2008/2010 geldende professionele standaard binnen de beroepsgroep van orthopedisch chirurgen? Wilt u bij de beantwoording van deze vraag onder meer aandacht besteden aan de volgende aspecten: de bevindingen bij anamnese en (aanvullend) onderzoek

 -        de indicatie voor de operaties op 09-09-2008, 04-08-2009 en 07-07-2010

 -        het postoperatieve beleid na de operaties van 09-09-2008, 04-08-2009 en 07-07-2010

 -        het plaatsen van de titanium ankers tijdens de derde operatie op 07-07-2010

kunt u uw antwoord toelichten? Wiit u uw antwoord zo goed mogelijk voorzien van literatuur?

Antwoord:

 Bij de behandeling van betrokkene in de periode september 2008 tot en met medio 2010 is niet gehandeld volgens de geldende professionele standaard binnen de beroepsgroep van orthopedisch chirurgen. In mijn optiek zijn de anamnese waarbij pijnklachten op de voorgrond stonden en waarbij instabiliteit geen rol speelde niet in overeenstemming geweest met de werkdiagnose instabiliteit. Wel werden paralabrale cystes gezien welke een mogelijke verklaring voor pijnklachten zouden kunnen zijn. Dit is echter in het medisch dossier niet als differentiaaldiagnose of werkdiagnose opgenomen. In mijn optiek zou de indicatie voor de operatie op 09-09-2008 gevormd moeten zijn door de bevindingen van cysten op MRI-onderzoek in combinatie met de pijnklachten bij anamnese, Dit zou hebben geleid tot een decompressie van de cyste. Dit heeft echter niet plaatsgevonden bij de ingreep op 09-09-2008. Wat wei plaatsgevonden heeft, te weten een labrumfixatie op indicatie van instabiliteit, was in mijn optiek niet geïndiceerd. Ook de indicaties voor de ingrepen op 04-08-20üi/ en 07-07-2010 zijn in mijn optiek onvoldoende beargumenteerd in het medisch dossier.

 De plaats van inbrengen van het titanium anker tijdens de derde operatie op 07-07-2010 is niet terug te vinden in het dossier. Ook bij de video-opname is dit niet duidelijk Het komt voor dat een anker op de juiste plaats wordt ingebracht, maar migreert door de ondermijning van het subchondrale bot in het glenoid vanwege eerdere ankerplaatsing. Dit blijkt echter niet uit de opeenvolgende (CT-)scans. De plaats van het anker ten tijde van het verwijderen ervan in 2011 is een niet-acceptabele plaats voor een dergelijk anker. Het anker dient op de rand van het glenoid geplaatst te worden, juist ter voorkoming van schade aan het intra-articulaire kraakbeen. De plaatsing van het titanium anker was derhalve in mijn optiek niet volgens de standaard van de beroepsgroep.

 

Vraag 7

 

Indien u vraag 6 ontkennend heeft beantwoord, wilt u dan zo uitvoerig en gemotiveerd mogelijk toelichten waaruit dit onzorgvuldig handelen heeft bestaan en hoe wel gehandeld had moeten worden? wilt u bij uw antwoord zo mogelijk literatuur vermelden? Antwoord:

 In mijn optiek heeft onzorgvuldig handelen bestaan uit een onjuiste indicatiestelling voor de eerste ingreep en tevens uit het achterwege laten van het behandelen van de cyste. Verder had in mijn optiek bij een tweede ingreep niet opnieuw een labrumfixatie dienen plaats te vinden gezien het ontbreken van instabiliteitsklachten en gezien het falen van de eerste repair zonder traumatische voorvallen of luxatics. De indicatie voor de derde ingreep op 07-07-2010 is zonder onderbouwing hiervoor in het dossier eveneens een teken van onzorgvuldig handelen. Bovendien was de plaatsing van het titanium anker niet juist. In mijn optiek ware het beter geweest indien bij de eerste ingreep decompressie van de cystes en nettoyage van het labrum had plaatsgevonden al dan niet in combinatie met een fixatie van het labrum. In mijn optiek was het beter geweest geen tweede en volgende ingrepen te verrichten. Hoogstens zou bij een tweede artroscopische ingreep nettoyage, verwijderen van aanwezig hechtmateriaal en kweken kunnen zijn verricht. De derde en volgende ingrepen hadden op die manier in mijn optiek voorkomen kunnen worden.

 TOT zover de conclusie van de medisch deskundige

 

 .